Manuals

BlindShell manuals in all languages


 • Bruk av BlindShell.
 • BlindShells hovedfunksjoner.
 • Teknisk informasjon.Klargjøring før bruk.

  # Bruksanvisning BlindShell.

  BlindShell er en smarttelefon som er spesielt tilpasset blinde og svaksynte brukere. Den betjenes med enkle bevegelseskommandoer på skjermen, og den innebygde talesyntesen sørger for at navn fra kontaktlisten, tekstmeldinger etc. blir opplest med tydelig stemme. I tillegg til talesyntesen benytter også BlindShell vibrasjoner og lydsignaler for å gjøre bruken av telefonen enklest mulig.

  Dersom du har forslag til forbedringer eller andre tilbakemeldinger om BlindShell, ønsker vi gjerne at du sender slike til oss på info@blindshell.com. Slike meldinger er viktige bidrag i videre utvikling av telefonen.

  Klargjøring før bruk.

  Fysisk utseende.

  Etter all sannsynlighet er denne telefonen din første BlindShell, og før du begynner å bruke den, vil vi gå igjennom telefonens utseende, hvordan du monterer SD-kort og batteri samt forklare de grunnleggende måtene å betjene den på. Hold telefonen oppreist med baksiden med det lett gjenkjennelige kameraet vendt fra deg og med kameraet i den øvre enden av bakdekselet. BlindShell har kun to knapper og disse er plassert som følger:

  • Oppe på venstre side sitter den lange Lydstyrke-knappen. Dersom du trykker på øverste ende av denne knappen, blir lydstyrken høyere, mens den blir lavere når du trykker på nederste ende. Når du er i et inntastings-felt, vil et langt trykk på Lydstyrke-knappen starte innlesnings-funksjonen.
  • Oppe til høyre sitter den lille, runde Av/På-knappen. Denne knappen kan slå BlindShell på, låse skjermen og i tillegg funger som en Hjem-knapp slik at du enkelt kan komme tilbake til hoved-menyen dersom du har gått deg vill i telefonens menyer.

  På BlindShells øverste kortende finner du på midten kontakten for ladekabel og til høyre kontakten for hodetelefon.

  Montere SIM-kort og batteri.

  I tillegg til selve telefonen følger ved levering følgende utstyr med i esken:

  • 1 stk 230 Volt lader.
  • 1 stk micro-USB-kabel for lading og datatilkobling.
  • 1 stk batteri.
  • 1 sett øreplugger m/handsfree.
  • 1 stk bruksanvisning i sortskrift.
  • 1 stk bruksanvisning på CD.

  SIM-kort følger ikke med telefonen, dette må du selv skaffe fra en mobiloperatør. SIM-kortet skal for øvrig være i størrelse standard eller mikro. Gå frem som følger for å montere batteri og SIM-kort:

  1. Hold telefonen i oppreist stilling med kameraet vendt fra deg i øverste ende av bakdekselet.
  2. I nedre, høyre hjørne av bakdekslet er det en liten utsparing der du kan få feste med en pekefingernegl. Plasser fingeren her og trekk dekselet av rundt hele omkretsen av telefonen, underveis vil du høre kneppelyder etter hvert som dekselet løsner.
  3. Plasser nå telefonen med forsiden ned mot en bordplate slik at kameraet vender fra deg.
  4. Litt høyere enn midtveis oppe på telefonen finner du tre sokler som du benytter etter behov. Fra venstre mot høyre er disse fo standard-SIM-kort, micro-SIM-kort og til slutt micro-SD-kort, de siste kan monteres dersom du ønsker å utvide telefonens minnekapasitet. Standard-SIM-kort skal monteres med det avklipte hjørnet vendt til venstre og fra deg. Micro-SD-kortet skal monteres med det avklipte hjørnet vendt mot deg og til høyre, samtidig som den smaleste enden vender fra deg.Telefonen må ha minst ett SIM-kort montert for at du skal kunne bruke den på et mobilnettverk.
  5. Hold batteriet i oppreist stilling. De to hjørnene på batteriets ene kortside er tydelig tynnere enn de andre. Vend batteriet med denne kortsiden vendt fra deg og legg det på plass slik at de tynnere hjørnene går under de to tappene øverst i batterirommet.
  6. Start med den delen av baklokket som sitter over kameraet og trykk så lokket på plass i hele telefonens omkrets.

  Bruk av BlindShell.

  Før du aktivt begynner å bruke telefonen, anbefaler vi at du bruker noen minutter til å gjøre deg kjent med det fåtall bevegelseskommandoer som kreves for å betjene BlindShell.

  BlindShells bevegelseskommandoer.

  Betjening av BlindShell gjøres med fire enkle bevegelseskommandoer, disse er som følger:

  • Kort trykk med én finger: Denne kommandoen består i å trykke kort på skjermen med én finger, og brukes når du blar fremover eller bakover i en meny eller liste. Med et kort trykk på skjermens høyre side, blar du fremover i listen, mens du med et kort trykk på skjermens venstre side blar bakover.

  • Langt trykk med én finger: Denne kommandoen består i å trykke og holde på skjermen i ca. et halvt sekund. Utfra sammenhengen kommandoen brukes i, vil den ha følgende funksjoner:

   • Valg av et menypunkt eller oppføring i en liste.
   • Besvare et innkommende anrop.
   • Bekreftelse i en dialog eller et spørsmål.
   • Slå av en alarm eller vekking.
  • Kort trykk med to fingre: Denne kommandoen består av samtidige, korte trykk på skjermen med to spredte fingre. Kommandoen brukes til å få opplest gjeldende visning på skjermen. I en meny vil dette være gjeldende menypunkt, mens i et inntastingsfelt vil dette være hele teksten som er tastet inn. Utfra sammenhengen kommandoen brukes i, vil den ha følgende funksjoner:

   • Få opplest gjeldende punkt som vises på skjermen.
   • Få lest opp hele teksten i et inntastingsfelt.
   • Få opplest kontaktens navn ved innkommende anrop.
   • Starte eller pause opplesning fra "Bokleser"-appen.
  • Langt trykk med to fingre: Denne kommandoen består av å trykke samtidig med to spredte fingre på skjermen og holde dem der i ca. et halvt sekund. Kommandoen vil føre til at du går tilbake til forrige menypunkt eller svarer nei på et spørsmål. Utfra sammenhengen kommandoen brukes i, vil den ha følgende funksjoner:

   • Gå tilbake til forrige menypunkt.
   • Svare nei på et spørsmål.
   • Avslå et innkommende anrop.
   • Avslutte eller pause avspilling med Musikkspiller eller Internett-radio.
   • Avbryte påbegynt inntasting ved f.eks. opprettelse av kontakter og skriving av meldinger.
   • Sette alarm eller vekking på såkalt snooze.

  Flere bevegelseskommandoer og annen betjening.

  I tillegg til de fire bevegelseskommandoene vi akkurat har forklart, finnes det ytterligere to bevegelseskommandoer og tre måter å betjene Av/På-knappen som er praktisk å kjenne til, disse er:

  Informasjonslisten.

  Et sveip med én finger fra skjermens bunn til skjermens topp, vil føre til at informasjonslisten vises. Herfra kan du få opplest batteristatus, signalstyrke, klokke og dato etc.

  Låse eller låse opp telefonen.

  Avhengig av telefonens tilstand når dette gjøres, vil et kort trykk på Av/På-knappen enten låse eller låse opp telefonen.

  Hjelp.

  Et sveip med én finger fra skjermens topp til skjermens bunn, vil vise og lese opp hjelp tilpasset hvor du er i BlindShells menysystem.

  Avslutte en samtale.

  Trykk kort på Av/På-knappen for å avslutte en samtale.

  Starte telefonen på nytt.

  Dersom du av en eller annen grunn har behov for å starte telefonen på nytt, f.eks. dersom telefonen ikke oppfører seg som den skal, gjøres dette ved å holde Av/På-knappen inne i ti sekunder.

  Hovedskjermen.

  Uansett hvor i BlindShells menysystem du måtte befinne deg, vil du ved å holde Av/På-knappen inne i ca. et halvt sekund komme tilbake til hovedskjermen.

  Stave siste ytring.

  Dersom du trykker kort med to fingre to ganger rett etter hverandre, vil siste ytring bli stavet bokstav for bokstav i motsetning til opplest ord for ord. Dette kan være nyttig når du f.eks. vil ha et passord opplest.

  Oppstart av BlindShell.

  Hold Av/På-knappen inne i ca 2 sekunder for å slå BlindShell på. Telefonen vil respondere med en vibrasjon, og BlindShells signatur-melodi blir spilt av mens den starter opp. Når den er klar til bruk, blir meldingen Telefon, 1 av 8 lest opp. Tast inn PIN-koden dersom du blir bedt om dette, tastaturet som da vises på skjermen har samme utforming som på mobiltelefoner med tastatur. Nedenfor siffer-tastene finner du en ekstra rad med funksjonstaster der funksjonen på den midtre tasten vil endres etter sammenhengen tastaturet brukes i. Funksjonen på høyre tast vil alltid være Slette mens funksjonen på venstre tast vil være Sende, Lagre eller Ringe.

  Når du skal taste inn PIN-koden, fører du finger nr. én over skjermen til du finner første siffer i koden, sifferet du holder fingeren på blir lest opp forløpende etter hvert som du flytter fingeren. Fortsett å holde fingeren mot skjermen, og trykk kort hvor som helst på skjermen med finger nr. to, før du løfter finger nr. én. Fortsett på samme måte med andre, tredje og fjerde siffer i koden. Finn til slutt Bruk-tasten nederst i skjermens venstre hjørne med finger nr. én og trykk kort med finger nr. 2 for å registrere koden. Dersom du har tastet inn korrekt PIN-kode, vil nå meldingen PIN-koden er korrekt leses opp etterfulgt av meldingen Telefon, 1 av 8. Dersom du underveis har tastet inn et feil siffer, kan du slette dette ved først å finne Slette-tasten nederst i skjermens høyre hjørne og deretter trykke kort med finger nr. 2. Legg merke til at du kun har tre forsøk på å taste inn korrekt PIN-kode, etter dette må du taste inn PUK-koden.

  Alfa-tastaturet.

  Det alfanumériske tastaturet benyttes på lignende måte som siffer-tastaturet, men utseendet på tastaturet er forskjellig. På 2-tasten vil du f.eks. finne bokstavene a, b og c, sifferet 2 samt bokstavene æ og å. Gå frem på følgende måte for å skrive ordet hallo:

  -Første bokstav er h, denne ligger etter g som andre bokstav på 4-tasten. Før finger nr. 1 over skjermen til du finner g. Fortsett å holde fingeren mot skjermen, og trykk to ganger kort med finger nr. 2 hvor som helst på skjermen før du løfter finger nr. 1. Registrering av bokstaven blir varslet med en tydelig klikkelyd. -Andre bokstav er a, denne ligger som første bokstav på 2-tasten. Før finger nr. 1 over skjermen til du finner a, og trykk én gang kort med finger nr. 2 hvor som helst på skjermen. -Gå frem på samme måte for å taste inn de resterende bokstavene i hallo, bokstaven l ligger som tredje bokstav på 5-tasten mens bokstaven o ligger som tredje bokstav på 6-tasten. -Bokstavene leses opp fortløpende etter hvert som de registreres, mens hele ordet blir lest opp dersom du taster inn et mellomrom etter hallo. -Ved hjelp av gjentatte trykk på Firkant-tasten skifter du mellom store og små bokstaver. Første bokstav etter et punktum vil alltid være stor.

  QWERTY-tastatur.

  QWERTY-tastaturet er en alternativ metode for å skrive inn tekst på BlindShell. Enkelte brukere synes at det er kjappere å skrive inn tekst med QWERTY-tastaturet enn med det tradisjonelle tastaturet. Du velger hvilket tastatur du vil benytte fra Innstillinger - Betjening - Tastatur - Tastatur-utseende. Dersom du velger QWERTY-tastatur, vil dette kun påvirke de skjermbildene der det skal tastes inn tekst, f.eks. ved inntasting av tekstmeldinger eller notater. Skjermbildet for inntasting av telefonnummer eller andre skjermbilder for inntasting av siffer og dato eller klokkeslett vil fremdeles benytte det vanlige utseendet på tastaturet.

  Utseende.

  Av praktiske grunner blir QWERTY-tastaturet i motsetning til de fleste andre av BlindShells skjermbilder vist i såkalt landskaps-visning, og telefonen skal nå holdes i liggende retning med lydstyrke-knappene pekende fra deg. Tastene på QWERTY-tastaturet sitter på fem rader med ti kolonner, og vil minne mye om et PC-tastatur. Det benytter tre forskjellige tastatur-skjermer som du kan veksle mellom alt ettersom hvilke bokstaver, sifre og tegn du vil taste inn.

  • øverste rad inneholder de mest brukte tegnene samt de norske bokstavene æ, ø og å.
  • andre rad inneholder kun bokstaver.
  • tredje rad inneholder stort sett bokstaver, siste tast brukes som "Slette"- eller "Tilbake"-tast.
  • fjerde rad starter med "Shift"-tasten og slutter med to "Pil"- taster som kan benyttes ved forflytning i tekst.
  • nederste rad innholder tasten for spesielle tegn, "Mellomroms"- tasten, taster for komma, punktum og spørsmålstegn og til slutt "OK"- tasten som brukes når du er ferdig med inntasting av tekst og QWERTY-tastaturet skal lukkes.
  Bruk.

  QWERTY-tastaturet brukes ved at du først plasserer én finger på skjermen, skyver den rundt til du finner ønsket bokstav eller tegn, og deretter slipper fingeren opp for å registrere tegnet.

  Som regel er det ikke nødvendig å bruke finger nr. 2, men det er to unntak fra dette:

  • "Slette"-tasten kan slette både ord og all inntastet tekst.
  • For ikke-engelske språk brukes finger nr. 2 til å sette inn bokstaver med aksenter.

  Trykk kort med finger nr. 2 på samme måte som på det vanlige tastaturet for å skifte mellom alternative tegn og funksjoner.Pass på å bruke tilstrekkelig avstand mellom de to fingrene, du kan gjerne bruke begge hendene.

  Forskjellige tastatur-skjermer.

  Siden det finnes så mange forskjellige bokstaver og tegn at ikke alle får plass på en enkelt skjerm, kan det vises forskjellige tastatur- skjermer:

  • standard tastatur-skjerm inneholder små bokstaver, de mest brukte tegnene samt de norske bokstavene æ,ø og å.
  • Tastatur-skjerm med store bokstaver vises ved hjelp av "Shift"-tasten, og denne skjermen er lik standard tastatur-skjerm bortsett fra at bokstavene er store.
  • Dersom du vil skrive med kun store bokstaver, slås dette på ved først å trykke på «Spesielle tegn»-tasten og deretter trykke på «Shift»-tasten
  • Tastatur-skjermen med spesielle tegn viser sifrene fra 1 til 0 samt resten av tegnene du kan bruke på BlindShell
  • Tastatur-skjermen med smilefjes viser et utvalg smilefjes og andre emojier

  Innlesning.

  Som alternativ til å skrive inn tekst vha. tastaturet når du f.eks. vilsende en tekstmelding, kan du lese inn eller diktere meldingsteksten. Dette krever at BlindShell har dataforbindelse enten over mobildata eller WiFi. Trykk og hold inne lydstyrke-knappen til du hører meldingen Les inn teksten etter pipelyden, slipp opp tasten, vent til du hører pipelyden og les inn meldingsteksten du vil ha. Du kan med fordel lese inn litt saktere og tydeligere enn i daglig tale.

  Stemmeassistenten på BlindShell.

  I de følgende punktene finner du en innføring i bruk av stemme- assistenten eller stemmestyringen på BlindShell. Denne assistenten gjør at du kan styre telefonen med stemmen og ellers lese inn tekst- meldinger ol. Trykk og hold inne en av Lydstyrke-knappene på tele- fonens venstre side i minst ett sekund når du vil bruke stemmestyringen. Vi vil gjøre oppmerksom på at det når du skal bruke stemmekommandoer og diktering, kan være lurt å benytte en noe tydeligere og distinkt uttale enn man gjør i dagligtale ellers.

  Ved hjelp av denne funksjonen kan du åpne alle appene som BlindShell er satt sammen av. Eksempler på kommandoer du kan bruke er: Åpne Meldinger-appen, Åpne Innstillinger-appen og Åpne Internett-radio-appen. Hver av disse kommandoene vil åpne sin respektive app.

  De viktigste appene på BlindShell kan styres med utvidede kommandoer, og eksempler på slik bruk vil du finne i de følgende punktene.

  Telefon.

  Ved hjelp av stemmekommandoer kan du både ringe til dem du har lagret i telefonens kontaktliste og til numre som ikke er lagret på telefonen. Eksempler på bruk:

  Ring til Per Andersen. Ring Per Andersen. Ring til Per Andersen mobil. Ring til Per Andersen fasttelefon. Ring nummer 1 2 3 4 5 6 7 8. Ring til nummer 1 2 3 4 5 6 7 8. Ring nummer 12 34 56 78. Ring til nummer 12 34 56 78.

  Meldinger.

  Ved hjelp av stemmekommandoer kan du både fortelle telefonen hvem du vil sende melding til og hva innholdet i meldingen skal være. Eksempler på bruk:

  Send melding til Per Andersen. Skriv melding til Per Andersen. Send melding til Per Andersen med teksten Hei har du det bra. Send melding med teksten Hei har du det bra til Per Andersen. Send melding til nummeret 12 34 56 78. Skriv melding med teksten Hei har du det bra til nummeret 12 34 56 78.

  E-post.

  E-post-klienten på BlindShell kan selvfølgelig styres med stemme- kommandoer. Eksempler på bruk:

  Send e-post til Per Andersen. Skriv e-post til Per Andersen. Send e-post til Per Andersen med teksten Det blir spennende å treffes på lørdag.

  Vekkerklokke.

  Ved hjelp av stemmekommandoer kan du opprette vekkinger eller alarmer for et gitt tidspunkt. Eksempler på bruk:

  Ny vekking klokken 6. Opprett ny alarm klokken 8 hver mandag. Vekk meg om tre timer.

  Korttidsur.

  Korttidsuret eller eggeklokken vil pipe når tiden du har angitt er utløpt. Eksempler på bruk:

  Nedtelling 8 minutter. Still nedtelling til 8 minutter og 30 sekunder.

  Kalkulator.

  Kalkulatoren er en svært enkel regnemaskin som kan gi deg svaret på utregninger for de fire vanligste regneartene. Eksempler på bruk:

  Hva blir 6 pluss 14. Regn ut 8 ganger 9. Hva blir 60 delt på 12. Hva er 14 minus 2. Regn ut 144 delt på 6.

  Avtalebok.

  Med avtaleboken kan du holde styr på avtaler, møter og eller andre ting som er viktige for deg. Stemmekommandoer hjelper deg med å registrere slike hendelser i avtaleboken. Eksempler på bruk:

  Ny avtale i morgen klokken 9. Opprett møte på mandag klokken 8 på kvelden. Ny hendelse 26. november klokken 12.

  Notater.

  Med Notater-appen kan du opprette korte notater, f.eks. handle- og huskelister. Eksempler på bruk:

  Skriv notat med teksten Husk å kjøpe egg og bacon til hytteturen. Opprett notat På lørdag er det bursdagsbesøk hos Harald.

  Internett-radio.

  Internett- eller web-radio kan være et godt alternativ til DAB-radio. BlindShell bør være tilkoblet et trådløst nettverk slik at man unngår ekstra utgifter på telefonregningen. Eksempler på bruk:

  Spill av internett-radio.

  Værmelding.

  Med denne tjenesten kan du sjekke væremeldingen inntil fem dager fremover for stedet du er på. Eksempler på bruk:

  Hva blir været i dag? Blir det snø i morgen? Blir det regn i dag? Hva blir været på søndag? Hva blir været tjuende november?

  Internettsøk.

  Med enkle stemmekommandoer kan du søke på internett etter emner du måtte lure på. Eksempler på bruk:

  Søk på internett etter Fridtjof Nansen. Google Hva er hovedstaden i Danmark? Søk på webben etter Thor Heyerdahl.

  Lokalisering.

  Lokalisering vil gi deg svar på hvor du befinner deg. Eksempler på bruk:

  Hvor er jeg? Hvilken adresse er jeg på?

  Batteri.

  Dersom du vil vite status for batteriet i telefonen, kan du spørre om dette. Eksempler på bruk:

  Batteri. Batteristatus.

  Signalstyrke.

  Av og til kan det være interessant å få sjekket om man har telefon-dekning eller ikke. Eksempler på bruk:

  Signalstyrke.

  WiFi-status.

  For å få vite om du er tilkoblet et WiFi-nettverk eller ikke kan du be telefonen om opplysninger om dette. Eksempler på bruk:

  WiFi status. WiFi signal.

  Klokke og dato.

  Hvis du lurer på hva klokken er eller hvilken dato det er kan du spørre telefonen om det. Eksempler på bruk:

  Hva er klokken? Hvilken dato er det? Klokke? Dato?

  Slå telefonen av eller starte den på nytt.

  Dersom du vil slå telefonen helt av eller starte den på nytt, kan du også gjøre dette med stemmekommandoer. Eksempler på bruk:

  Start telefonen på nytt. Slå av telefonen. Skru av telefonen.

  BlindShells hovedfunksjoner.

  BlindShells hovedfunksjoner finner du på hoved-menyen. Hovedfunksjonene er Telefon, Meldinger, Kontakter, Flere apper, Innstillinger, Informasjonsliste, Favoritt-kontakter og Oversette hendelser. Nedenfor følger en gjennomgang for samtlige av disse punktene med unntak av Flere apper og Innstillinger, disse kommer vi tilbake til lenger bak i bruksanvisningen.

  Telefon.

  Bruk Telefon-appen på følgende måte:

  • Hold eventuelt Av/På-knappen inne i et halvt sekund for å gå til Hoved-menyen.
  • Trykk kort gjentatte ganger på skjermens høyre eller venstre side til du kommer til Telefon.
  • Trykk langt med én finger for å gå inn på Telefon-appen.

  Du får nå vha. å trykke kort på skjermens høyre eller venstre side tre valg som følger:

  • Ringe kontakt: Herfra kan du ringe til de kontaktene du har opprettet på telefonen.
  • Ringe et nummer: Herfra kan du ringe til numre som du taster inn manuelt vha. det numériske tastaturet.
  • Historikk: Herfra kan du bla i en liste med inn- og utgående anrop.

  Ringe kontakt.

  Herfra får du tilgang til kontaktlisten der du finner alle kontaktene du har lagret på telefonen. Bla fremover eller bakover i listen med korte trykk på skjermens høyre eller venstre side, og trykk langt med én finger når du har kommet til riktig kontakt. Fra Finne kontakt nederst i listen har du mulighet til å søke etter en kontakt vha. det alfanumériske tastaturet.

  Ringe et nummer.

  Herfra kan du vha. det numériske tastaturet taste inn nummeret du vil ringe til. Tast inn nummeret og trykk på Ringe til-tasten i nederste, venstre hjørne.

  Historikk.

  Herfra blir det vist en liste med de siste inn- og utgående anropene sortert kronologisk på nummer eller kontakt. Bla i listen med korte trykk på skjermens høyre eller venstre side. Et langt trykk med én finger aktivérer denne oppføringen og du kan nå:

  • Ringe:Ringe aktuelt nummer eller aktuell kontakt.
  • Sende melding: Sende melding til nummer eller kontakt.
  • Se samtalens varighet.
  • Slette fra historikk: Slette aktuell samtale fra historikken.
  • Slette all historikk: Slette alle oppføringer under historikk.

  Mens en samtale pågår.

  Enkelte funksjoner er kun tilgjengelige mens en samtale pågår, disse er:

  • Aktivere tonesignaléring. Dette brukes ved anrop til automatiske svartjenester, der man skal taste inn kontonummer etc. Sveip med én finger fra nederst til øverst på skjermen. En skjerm med numérisk tastatur vil da bli vist og inntastinger på dette vil sendes til svartjenesten som tonesignaler. Om du ønsker kan denne skjermen lukkes ved å sveipe fra øverst til nedest på skjermen.
  • Høyttalende telefon. Dersom du under en samtale flytter BlindShell bort fra øret og f.eks. legger den på et bord fremfor deg, vil den automatisk bli høyttalende. Denne virkemåten kan deaktiveres i Innstillinger.

  Meldinger.

  Fra dette punktet kan du skrive inn og lese tekstmeldinger eller SMS på følgende måter:

  -Trykk eventuelt på Av/På-knappen for å gå til hoved-menyen. -Bla i og åpne meldinger du har sendt eller mottatt. -På Meldinger-menyen finner du følgende punkter:

  * Send melding til kontakt: Herfra kan du sende tekstmeldingertil kontaktene dine.
  * Send melding til et nummer: Herfra kan du sende meldinger tilnumre du ikke har lagret på BlindShell.
  * Send melding til flere mottagere: Herfra kan du samtidig sendemeldinger til både lagrede kontakter og numre du ikke har lagret
  * Samtaler: Herfra kan du få vist en oversikt over sendte ogmottatte meldinger sortert kronologisk pr. kontakt eller nummer.
  

  Kontakter.

  Med Kontakter-appen kan du opprette, lagre og senere endre kontaktlisten på BlindShell. På denne appen har du følgende valgmuligheter:

  • Kontaktliste: Oversikt med de lagrede kontaktene.
  • Opprette ny kontakt: Registrere nye kontakter.
  • Importere kontakter.
  • Sikkerhetskopiere kontaktene.

  Kontaktliste.

  Dette er en liste med kontaktene du har lagret på BlindShell. Bla i listen med korte trykk på skjermens høyre eller venstre side. Et langt trykk med én finger aktivérer gjeldende oppføring, og du kan videre:

  • Ringe: Ringe til kontakten.
  • Sende melding: Send tekstmelding til kontakten.
  • Endre kontakten.
  • Send kontakt som visittkort.
  • Tilføye under eller fjerne fra favoritter.
  • Slette kontakt.
  Ringe.

  Trykk langt med én finger for å ringe til kontakten.

  Sende melding.

  Trykk langt med én finger, tast inn ønsket tekst vha. det alfanumériske tastaturet og trykk til slutt på Send-tasten nederst i venstre hjørne.

  Endre kontakten.

  Herfra kan du endre opplysningene som er registrért på en kontakt. Trykk langt med én finger, trykk kort på skjermens høyre eller venstre side for å bla mellom de forskjellige opplysningsfeltene, dette er Fornavn, Etternavn, Mobil, Fasttelefon og Arbeid, og trykk langt med én finger når du er kommet til feltet du vil endre. Tast inn korrigert informasjon og trykk til slutt på Lagre-tasten.

  Send kontakt som visittkort.

  Fra dette valget vil opplysninger om kontakten bli lagret i en vcf-fil og sendt til en mottager som en tekstmelding.

  Tilføye under eller fjerne fra favoritter.

  Alt ettersom kontakten er lagret under favoritt-kontakter eller ikke, vil dette valget snus. Trykk langt med én finger du vil bruke denne valgmuligheten.

  Slette kontakt.

  Trykk langt med én finger dersom du ønsker å slette kontakten fra kontaktlisten.

  Importere kontakter.

  Herfra kan du importere kontakter vha. en fil ved navn Contacts.vcf. En slik fil inneholder opplysninger om kontaktene dine, og kan opprettes på de fleste av dagens mobiltelefoner. Trykk langt med én finger for å importere kontakter. Legg merke til følgende:

  • Filnavnet som opplysningene om kontakter skal hentes fra skal være Contacts.vcf. Kopiér filen til roten av BlindShells interne minne eller roten av SD-kortet hvis slikt er installert.
  • Dersom det finnes en fil ved navn Contacts.vcf på både internt minne og SD-kort, vil filen på SD-kortet benyttes.
  • Kontakter i Contacts.vcf med innhold identisk med kontaktene som allerede er lagret på BlindShell, vil bli ignorert.
  • Etter at import er fullført, vil navnet på Contacts.vcf endre til Contacts-imported.vcf.
  • Du blir varslet med en melding dersom Contacts.vcf ikke finnes hverken på internt minne eller SD-kort.

  Sikkerhetskopiere kontakter.

  Herfra kan du sikkerhetskopiere kontaktene du har lagret på din BlindShell. En fil ved navn Contacts.vcf med opplysninger om kontaktene vil bli opprettet. Trykk langt for å sikkerhetskopiere kontaktene dine. Legg merke til følgende:

  • Filen Contacts.vcf vil opprettes på roten av SD-kortet dersom slikt er installert.
  • Hvis ikke SD-kort er installert, opprettes Contacts.vcf på roten av det interne minnet.

  Favorittkontakter.

  Dette er en kortliste med de kontaktene du har mest kontakt med, enten på telefon eller tekstmeldinger. Bortsett fra Tilføye som favoritt har du akkurat de samme mulighetene her som fra Kontaktliste, se eget punkt ovenfor.

  Informasjonsliste.

  Fra Informasjonsliste-appen har du enkelt tilgang til forskjellig nyttig informasjon om telefonen, dette er:

  • Klokkeslett og dato.
  • Status for WiFi-nettverk.
  • Status for mobilnettverket.
  • Batteristatus.

  Flere apper.

  Under overskriften Flere apper finner du flere nyttige apper eller programmer. Du kan velge mellom følgende:

  • Verktøy.
  • E-post.
  • Media.
  • Bøker.
  • Spill.
  • Android-apper.
  • Svaksynt-apper.

  Verktøy.

  Under overskriften Verktøy finner du følgende:

  • Vekkerklokke.
  • Korttids-ur.
  • Avtalebok.
  • Notater.
  • Opptaker.
  • Kalkulator.
  • Værmelding.
  Vekkerklokke.

  Med Vekkerklokke-appen kan du som på en vekkerklokke stille inn klokkeslett når du vil bli varslet. Legg merke til at du kan lagre flere alarmforekomster på telefonen, slik at du ved behov kan slå en slik forekomst av eller på, mens en annen kan fortsette å være på. Gå frem som følger:

  • Åpne Vekkerklokke-appen, du vil nå kunne bla mellom punktet Ny vekking og de alarmforekomstene som er lagret på telefonen. Trykk langt med én finger for å gå inn på ønsket punkt.
  • Dersom du har valgt en lagret alarmforekomst, får du nå tilgang til punktene Still tidspunkt, Bestem gjentagelse, Slette vekking og Lagre vekkingen. For Still tidspunkt må du taste inn nytt tidspunkt med fire siffer. For Bestem gjentagelse kan du endre gjentagelse for alarmen. For Slette vekking kan du slette aktuell alarmforekomst. Fra Lagre vekkingen aktiverer du alarmforekomsten med angitte innstillinger.
  • Dersom du har valgt Ny vekking, må du registrere Tidspunkt og deretter Lagre vekkingen som i foregående punkter. Under punktet Gjentagelse kan du bestemme hvilke ukedager alarmen skal gjelde for, dersom du ikke registrerer noe her, vil alarmen stilles inn for alle ukedager.

  Når varsling pågår, har du følgende valg:

  • Sette alarmen på Snooze: Dette gjør du med et langt trykk med to fingre, du vil da bli varslet igjen om fem minutter.
  • Stoppe alarmen: Dette gjør du ved å trykke langt med én finger, og det vil kun påvirke pågående varsling, ikke fremtidige varslinger med samme innstillinger, f.eks. neste dag.
  • Ved å trykke kort med to fingre blir klokkeslettet lest opp.
  Korttidsur.

  Ved hjelp av Korttidsur-appen kan telefonen fungere som kortidsur eller såkalt eggeklokke og varsle deg når innstilt tid er omme.

  • Når du åpner Korttidsur-appen vil du bli varslet om at korttidsuret er aktivt, dvs. om nedtelling pågår, eller ikke aktivt.
  • Dersom nedtelling ikke er aktiv, får du ved å trykke langt med én finger tilgang til punktene Aktivere og Still inn intervallet. Fra sistnevnte punkt kan du stille antall minutter og sekunder du ønsker, for minuttene gjelder her at f.eks. fire timer må angis med 240 minutter.
  • Når en nedtelling pågår får du ved å trykke langt med én finger tilgang til punktene Pause og Avbryte.
  • Når tiden er omme og varsling pågår, kan du trykke langt med to fingre for å slå av varslingen.
  Avtalebok.

  Avtalebok-appen hjelper deg med å holde orden på avtalene dine. Du finner følgende punkter på appens hovedmeny:

  • Hendelser: Herfra kan du få vist en oversikt over alle hendelser som du har lagret på BlindShell. Bla i de registrerte hendelsene dine for å få lest opp detaljene, ved å trykke langt med én finger får du tilgang til punktene Endre hendelse og Slette hendelse.
  • Måned: Herfra kan du bla i månedene du ønsker å få oversikt over. Velg måned, og bla videre uke for uke i denne måneden og gå videre dag for dag i ønsket uke. Ved å trykke langt med én finger, får du også her tilgang til punktene Endre hendelse og Slette hendelse.
  • Opprett ny hendelse: Herfra oppretter du nye hendelser, avtaler eller møter.

  Gå frem som følger for å opprette en ny hendelse:

  • Gå inn på Opprett ny hendelse på appens hovedmeny.
  • Navn: Tast inn navn på hendelsen og trykk på Lagre nederst på skjermens venstre side.
  • Sted: Tast inn stedet der hendelsen eller møtet skal skje og trykk på Lagre.
  • Dato: Tast inn dato for hendelsen med fire siffer, her er det ved hjelp av tasten Hoppe til annet felt mulig å taste inn både startdato og sluttdato, og trykk på Lagre. Startdato tastes inn under Fra, mens sluttdato tastes inn under Til. Dersom du ikke taster inn sluttdato, blir den automatisk lik startdatoen, altså samme dag som startdatoen.
  • Tidspunkt: Tast inn klokkeslett for hendelsen med fire siffer, her er det ved hjelp av tasten Hoppe til annet felt mulig å taste inn både starttidspunkt og sluttidspunkt. Starttidspunkt tastes inn under Fra, mens sluttidspunkt tastes inn under Til. Dersom du ikke taster inn sluttidspunkt, blir det automatisk én time etter starttidspunktet.
  • Gjentagelse: Her kan du angi hvordan hendelsen skal bli gjentatt, du kan velge mellom Ingen gjentagelse, Hver dag, Hver uke, Hver måned og Hvert år.
  • Lagre hendelse. Fra menyen der du registrerer hendelsen trykker du langt med to fingre. Her finner du punktene Lagre hendelsen og Ikke lagre hendelsen. Trykk langt for å bekrefte om du vil lagre eller ikke. Dersom du har tastet inn opplysninger om en ny hendelse som ikke er blitt lagret, blir alltid Lagre hendelsen foreslått, og du må bla til Ikke lagre hendelsen dersom den skal forkastes.
  Notater.

  Vha. Notater-appen kan du opprette, endre eller slette tekstnotater.

  • Fra Notat-oversikt får du tilgang til notatene du har lagret på telefonen. Dersom du med et langt trykk med én finger går inn på et av disse notatene, får du med nok et langt trykk med én finger følgende valgmuligheter:

   • Endre.
   • Send som melding.
   • Slette.
   • Slette alle.
  • Fra punktet Nytt notat kan du opprette et nytt notat.

  Opptaker.

  Som alternativ til Notater-appen kan du med Opptaker-appen spille inn et opptak på telefonen.

  • Fra Opptaks-oversikt får du tilgang til opptakene du har lagret på telefonen. Dersom du med et langt trykk med én finger går inn på et av disse notatene, vil et kort trykk med to fingre pause avspillingen samtidig med at medgått og total tid for opptaket blir lest opp. Et kort trykk på skjermens høyre eller venstre side, vil gjøre at du hopper henholdsvis fremover eller bakover i opptaket. Med nok et langt trykk med én finger får du følgende valgmuligheter:

   • Gi nytt navn.
   • Slette.
   • Slette alle.
  • Fra punktet Start opptak kan du opprette et nytt opptak. Når et opptak er i gang, betjener du appen slik:

   • Nok et langt trykk med én finger vil avslutte og lagre opptaket.
   • Et langt trykk med to fingre vil forkaste opptaket.
   • Et kort trykk med to fingre vil gjøre at medgått for opptaket blir lest opp.
  Kalkulator.

  Ved hjelp av Kalkulator-appen kan du få utført enkle beregninger som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Tastaturet for kalkulatoren har taster for de fire regneartene plassert til høyre for 3, 6, 9 og Firkant-tastene.

  Værmelding.

  Med Værmelding-appen kan du få lest opp værvarsler opptil tre dager fram i tid.

  • Åpne Værmeldings-appen.
  • Hovedskjermen viser dagens værmelding for området du befinner deg i.
  • Trykk kort på skjermen for å bla til neste dags varsel.
  • Trykk langt med én finger for å få lest opp en detaljert oversikt for gjeldende dag.
  • Fra det detaljerte varselet blar du videre tre timer fremover ved å trykke kort med én finger på skjermens høyre side og tre timer tilbake ved å trykke på venstre side.

  E-post.

  BlindShell kan håndtere én e-post konto som du kan opprette, endre og slette etter behov. Dersom du har brukt en konto som ikke har en leverandør-spesifikk klient, trenger du ikke gjøre spesielle tilpasninger. Likevel krever enkelte leverandører, f.eks. Google, at du aktiverer bruk av tredjeparts apper i deres respektive e-post-apper. Pass derfor på at IMAP tilgang via tredjeparts apper er aktivert. For gmail vil du med følgende URL gå til den nødvendige siden: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps. Dersom du bruker to-faktors tilgangskontroll, må du passe på å opprette eget passord for BlindShell på følgende side: https://security.google.com/settings/security/apppasswords.

  • Åpne E-post-appen.
  • Bla til Ny konto.
  • Tast inn detaljert info om e-post-kontoen, slik som e-post adresse, SMTP-server, IMAP-server og passord, og trykk på Lagre-tasten nederst til venstre på skjermen for hver del.

  Dersom du taster inn en e-post-adresse for en av de følgende leverandørene, blir SMTP-server og IMAP-server automatisk lagt inn:

  • gmail.com inklusive googlemail.com
  • yahoo.com
  • seznam.cz
  • gmx.com
  • outlook.com
  • hotmail.com

  Bruk E-post-appen på følgende måte:

  • Fra E-post-appens hovedskjerm har man tilgang til følgende punkter: Ny e-post, Innboks, Sendt e-post, Stjernemerket post, All e-post, Søppelpost, Utkast, Spam, Viktig og Redigere konto. Alle disse punktene unntatt det første og siste er kategorier av e-post, under Utkast vil f.eks. e-postene du ikke har sendt bli liggende, i Innboks ligger mottatte e-poster mens Sendt e-post vil inneholde e-postene du har sendt. Trykk kort med én finger på skjermens høyre eller venstre side for å bla mellom punktene.
  • Dersom du åpner en-post, vil den automatisk bli lest opp.
  • Dersom har åpnet en e-post, får du vha. et langt trykk med én finger tilgang til Svar, Svar til alle og Slette.
  • For å skrive en ny e-post, velger du først Ny e-post, deretter Mottager, Emne og Tekst. For hvert av disse punktene må du vha. alfa-tastaturet registrere opplysningene du ønsker og deretter trykke på Lagre-tasten nede i skjermens venstre hjørne. Bla videre til Send og trykk langt med én finger for faktisk å sende e-posten.

  Media.

  Fra Media kan du spille av melodier du har lagret på telefonen, spille av internett- eller web-radiostasjoner eller FM-radio. Under Media- overskriften finner du følgende punkter:

  • Musikkspiller. Herfra kan du spille av MP3-filer du har lagret på telefonen.
  • Lydbokspiller. Herfra kan du spille av audio-lydbøker. Legg merke til at dette ikke er en Daisy-spiller.
  • Internett-radio. Herfra kan du høre på radiostasjoner som sender på internett.
  • FM-radio. Herfra kan du høre på FM-radio. Etter overgang til DAB har dette blitt lite aktuelt i Norge.
  • Melodigjenkjenning. Herfra finner du ut hvilken melodi du hører akkurat nå.
  • Kamera
  • Bilder
  Musikkspiller.

  Før du kan spille av melodier, må de lagres enten på BlindShells interne minne eller SD-kort, til dette anbefales MP3-format. Slike filer blir gjenkjent automatisk på begge disse to lagringsområdene, men vi anbefaler at du oppretter en Musikk-mappe der du plasserer musikkfilene dine, om nødvendig må du gjøre dette på begge lagringsområdene, her kan du gjerne benytte undermapper. For å lagre MP3-filer på telefonen går du frem slik:

  • Koble BlindShell til en PC, og åpne Min datamaskin. BlindShell vises som en flyttbar disk ved navn V2.
  • Velg om du vil bruke BlindShells interne minne eller SD-kort dersom slikt er montert i telefonen.
  • Lagre musikkfiler i mappen du har tenkt å bruke til MP3-filer.

  For å spille av musikkfiler, går du frem slik:

  • Åpne Musikkspiller-appen.
  • Gjenoppta avspilling starter avspilling av den samme melodien som du hørte på forrige gang du brukte Musikkspiller.
  • Fra Alle melodier kan du bla i alle melodiene sortert alfabetisk.
  • Fra Artister kan du bla i alle melodiene til artisten eller sortert pr. album.
  • Fra Albumer kan du bla i melodiene sortert på albumer.
  • Fra Favoritter kan du velge de melodiene du har lagret under favoritter.
  • Både når avspillingen er i gang og er pauset, hopper du til neste eller forrige melodi ved henholdsvis å trykke kort på skjermens høyre eller venstre side.
  • Under avspilling får du med et langt trykk med én finger opp en meny med forskjellige valg. Fra Forlytning i melodi kan du hoppe 10 sekunder fremover eller bakover i melodien ved henholdsvis å trykke kort med én finger på skjermens høyre eller venstre side. Fra Lagre som favoritt blir melodien lagret som favorittmelodi og kan velges fra punktet Favoritter som ble nevnt ovenfor.
  Internett-radio.

  Herfra kan du spille av Internett- eller Web-radio-stasjoner på følgende måte:

  • Åpne Internett-radio-appen.
  • Fra punktet Gjenoppta avspilling vil BlindShell koble til samme stasjon som du hørte på forrige gang appen ble brukt.
  • Fra punktet Kategorier får du sortert stasjonene etter hvilke kategori programinnholdet deres er i.
  • Ved å trykke langt med én finger under avspilling, kan du lagre stasjonen under favoritter.
  • Fra punktet Favoritter får du opp en liste over stasjonene du har lagret som favoritter.
  • Dersom du spiller av en stasjon du har funnet i en liste, hopper d til neste eller forrige stasjon i samme liste ved å trykke kort på skjermens høyre eller venstre side.
  • Kort trykk med to fingre pauser og starter avspillingen på nytt.
  • Fra punktet Søk kan du søke etter stasjonsnavn.
  FM-radio.

  Herfra kan du spille av FM-stasjoner, dette er lite aktuelt i Norge pga. overgang til DAB-radio. Legg merke til at hodetelefoner må være tilkoblet, disse fungerer som antenne for radiomottageren. FM-radio-appen brukes slik:

  • Fra hovedmenyen kan du velge Spill av radio eller Favoritter. Velg Favoritter dersom du vil spille av en stasjon du har lagret, ellers velger du Spill av radio.
  • Ved å trykke kort med én finger på skjermens høyre eller venstre side, søker du etter neste eller forrige stasjon.
  • Ved å trykke langt på skjermen med én finger får du tilgang til en ny meny med punktene Slette eller lagre fra favoritter, vekselvis Lyd i høyttaleren eller Lyd i hodetelefonene, Manuell søking eller Tast inn frekvensen. For punktet Tast inn frekvensen må f.eks. 102,4MHz tastes inn som 1024, altså uten bruk av komma.
  • Ved å trykke kort med to fingre blir gjeldende frekvens og stasjonsnavn lest opp.
  Melodigjenkjenning.

  Lurer du på hvilken melodi det er som spilles av der du er akkurat nå? Herfra kan du finne ut akkurat det. Denne appen benytter den innebygde mikrofonen og tar opp melodien som spilles. Gjenkjenning av melodien gjøres via internett, og BlindShell må ha dataforbindelse for at dette skal fungere.

  • Innspillingen starter så fort du åpner appen og kan pågå i inntil 20 sekunder.
  • Som varsel om at gjenkjenning pågår, vil BlindShell vibrere med noen sekunders mellomrom.
  • Innspillingen sendes til slutt for behandling, og dersom melodien blir gjenkjent, blir resultatet lest opp.
  Kamera

  BlindShell er utsyrt med en enkel «Kamera»-funksjon som kan brukes til å ta bilder. «Kamera»-funksjonen har innebygget funksjoner som gjør det enklere for svaksynte og blinde brukere å ta bilder.

  • Bilder kan tas med skjermen både i portrett- og landskapsvisning, og melding om at telefonen har skiftet mellom disse visningene vil bli lest opp.
  • Tilt-indikator: BlindShell har innebygget egen funksjon som gjør det enklere for deg å ta bilder som er riktig posisjonert i forhold til vannrett nivå. Når du åpner «Kamera»-appen vil en gjentagende serie med to pipelyder etterfulgt av en stille periode. Tonehøyden på disse pipelydene indikerer telefonens stilling i forhold til bakken.
   • To pipelyder med stigende tone indikerer at telefonen ikke holdes vannrett og at venstre side er nærmest bakken.
   • To pipelyder med synkende tone indikerer at telefonen ikke holdes vannrett og at høyre side er nærmest bakken.
   • Dersom pipelydene er identiske, holdes telefonen vannrett og horisonten vil dermed vises vannrett på bildet.
  • Ansikts-gjenkjenning: Kameraet vil kontinuerlig gjenkjenne ansikter og BlindShell vil lese opp antall ansikter hver gang det oppdages flere eller færre.
  • Uklarhets-kontroll: Hver gang et bilde blir tatt, vil det kontrolleres om det er uklart. Dersom BlindShell finner ut at det er uklart, vil en melding om dette leses opp.

  Grunnleggende bruk av kameraet er som følger:

  • Åpne «Kamera»-appen

  • Hold kameraet mot objektet du ønsker å ta bilde av samtidig som du etter behov benytter hjelpe-funksjonene nevnt ovenfor

  • Når du er klar til å ta bildet, kan du enten trykke langt på skjermen eller trykke kort på en av «Lydstyrke»-knappene. Vi anbefaler å bruke en «Lydstyrke»-knapp da dette vil gi et mer stabilt grep og dermed føre til at bildet ikke så lett blir uklart.

  • Når bildet tas, vil kameraet først fokusere og deretter ta selve bildet. Fokuseringen varsles med en lys pipetone og en karakteristisk lukker-lyd varler deretter av selve bildet blir tatt. Avhengig av lysforholdene vil fokuseringen kunne ta et par sekunder, det er her viktig at telefonen holdes rolig helt til bildet er tatt.

  • Etter at bildet er tatt, vises en meny der du kan få vist bildet eller lagre det. Dersom du velger å «Vise bildet», blir bildet vist på skjermen akkurat slik det ble tatt. Dersom du ikke liker bildet og ikke vil beholde det, hopper du tilbake til kamera-modus ved å trykke langt med to fingre

  • Dersom du velger å «Lagre bildet», blir du bedt om å spille inn en kort beskrivelse på inntil fem sekunder. Denne beskrivelsen vil senere være til hjelp for å identifisere bildene du har lagret på telefonen.

  • Etter at bildet er lagret vil BlindShell gå tilbake til kamera-modus slik at du kan ta flere bilder. Dersom du vil avslutte kamera-funksjonen, trykker du langt på skjermen med to fingre.

  Bilder

  BlindShell har innebygget en egen «Bildeviser»-funksjon for å vise bildene du har tatt med telefonen.

  • Når du åpner «Bildeviser»-appen, vil det sist tatte bildet bli vist på skjermen samtidig som eventuell innspilt bildebeskrivelse blir lest opp.
  • Du blar i listen med bilder på samme måte som ellers på BlindShell, et kort trykk på skjermens venstre side blar til forrige bilde, mens et kort trykk på skjermens høyre side blar til neste bilde.
  • Dersom du trykker langt med én finger, vil vise en ny meny vises der du kan velge ytterligere informasjon om bildet eller slette det.

  Bøker.

  Under overskriften Bøker ligger det en Bokleser-app samt to lydbok-tjenester du kan laste ned bøker fra. Felles for begge er at de ikke brukes i Norge. De som likevel vil prøve en av disse tjenestene, bes legge merke til at man som regel må registreres som bruker for å kunne bruke dem.

  Bokleser.

  Med Bokleser-appen kan du få lest opp bøker i tekst-format, dvs. at BlindShell bruker den innebygde talesyntesen til å lese opp bøkene.

  Bookshare.

  Bookshare-tjenesten krever at du registrerer deg før bruk. Her kan du bla i de tilgjengelige bøkene før du laster dem ned.

  • Åpne Bookshare-appen.
  • Tast inn e-post adressen din og gå videre til inntasting av passord ved å trykke på Hopp til annet felt-tasten nederst på skjermen.
  • Tast inn passordet ditt og trykk på Lagre-tasten.
  • Dersom du ble godkjent, kan du nå søke på forfattere, boktitler eller bla i de forskjellige kategoriene av bøker. Bøker vil lagres i bokhyllen for Bokleser-appen.
  Librivox.

  Librivox-tjenesten tilbyr offentlig tilgjengelige lydbøker.

  • Åpne Librivox-appen.
  • Fra Søke etter forfattere eller Søke etter boktitler kan du søke etter det du vil høre på. Tast inn forfatternavn eller boktittel og trykk på Søk etter-tasten i nedre, venstre hjørne av skjermen.
  • Bla i boktitlene med korte trykk på skjermens høyre eller venstre side og trykk langt med en finger når du har funnet en bok du vil høre på.
  • Velg om du vil laste ned hele boken eller enkeltkapitler og vent ti du får beskjed om at nedlastingen er fullført.
  • Bruk langt trykk med to fingre for å gå tilbake til hovedmenyen fo Librivox, og gå inn på Min bokhylle.
  • Velg boken du vil høre.
  • Bruk nå Vise nedlastede kapitler dersom du vil høre utvalgte kapitler.
  • Bruk Vise kapitlene som kan lastes ned dersom du vil se hvilke kapitler som kan lastes ned.
  • Bruk Slette denne boken for å slette boken fra Min bokhylle.
  • Under avspilling kan du hoppe fort fremover eller bakover ved å trykke kort på skjermens høyre eller venstre side.

  Spill.

  Under denne overskriften finner du følgende spill:

  • Sjakk.
  • Hukommelsesspill.
  Hukommelsesspill.

  På BlindShell kan du spille et hukommelsesspill som bruker lyder i stedet for bilder, som er mest vanlig i slike spill. Formålet med spillet er på kortest mulig tid å finne par med felter der lydene er like.

  • Fra spillets meny kan du velge blant følgende:

   • Nytt spill, herfra starter du et nytt spill.
   • Lyd-tema, herfra kan du velge mellom fire forskjellige temaer.
  • Det blir opplyst om når spillet startes.

  • Spillbrettet er plassert øverst på skjermen, og består av fire ganger fire kvadratiske felter. Når du skyver én finger over brettet, blir koordinatene for feltene du berører lest opp etter hvert som du flytter fingeren, feltet A4 er i øverste venstre hjørne mens feltet D1 er i nederste høyre hjørne. Det opplyses samtidig om feltet er skjult eller vist.

  • Hold fingeren på feltet du vil få vist, og trykk samtidig med en annen finger et annet sted på skjermen. Lyden for dette feltet vil nå bli spilt av. Prøv nå å åpne et annet felt med den samme lyden. Dersom lydene ikke er de samme, blir begge feltene skjult igjen. Dersom du har funnet to felter med de samme lydene og at du altså har funnet et par, blir de to feltene inaktive i resten av dette spillet.

  • Spillbrettet inneholder åtte par.

  • Nedenfor spillbrettet er det plassert to taster som du trykker på på samme måte som forklart ovenfor, disse er:

   • Status. Her får du opplest hvor langt du er kommet i spillet.
   • Avslutt spillet. Her avslutter du om ønskelig spillet.
  Sjakk.

  Du kan spille sjakk mot BlindShell.

  • Fra menyen i sjakk kan du velge mellom følgende:

   • Nytt spill, herfra startes et nytt spill.
   • Gjenoppta spillet, her kan du fortsette det forrige spillet du holdt på med.
   • Vanskelighetsgrad, her kan du velge mellom fem vanskelighets- grader.
   • Velge side, her velger du om du vil spille med hvite eller sorte brikker.
  • Det blir opplyst om når spillet startes.

  • Sjakkbrettet er plassert øverst på skjermen, og består som andre sjakkbrett av åtte ganger åtte felter. Når du skyver én finger over brettet, vil koordinatene for feltene du berører bli lest opp etter hvert som du flytter fingeren. Samtidig vil brikkens type og farge bli lest opp. Dersom feltet er tomt, blir dette lest opp.

  • For å gripe en brikke, holder du fingeren på det aktuelle felte og trykker med en annen finger et annet sted på skjermen.

  • For å flytte en brikke du har grepet, holder du første finger p det nye feltet og trykker med en annen finger et annet sted p skjermen.

  • Nedenfor sjakkbrettet er det plassert tre taster som du trykke på på samme måte som forklart ovenfor, disse er:

   • Angre. Her får du omgjort siste trekk slik at du kan prøve på nytt.
   • Status. Her får du opplest status for spillet.
   • Avslutt spillet. Her avslutter du om ønskelig spillet.

  Android-apper.

  Under denne overskriften finner du følgende velkjente apper:

  • Facebook.
  • Messenger Lite.
  • Nettleser.
  • TapTapSee.
  • What’s App.

  Disse appene er testet på BlindShell og vurdert som brukbare. Ettersom disse appene er identiske med tilsvarende apper som normalt seende bruker, kan ikke full tilgjengelighet eller funksjonalitet garanteres. Appene kan betjenes med BlindShell- eller Talkback-betjeningsmåte, disse kan du veksle mellom fra Innstillinger – Betjening.

  BlindShell-betjeningsmåte.

  Dette er første måte å betjene Android-appene på, og den er identisk med måten du ellers betjener BlindShell. Inntasting av tekst gjøres med BlindShells tastatur, og følgende bevegelseskommandoer benyttes:

  • Kort trykk med én finger på høyre skjermens høyre side, gjør at du hopper til neste element eller felt på skjermen.

  • Kort trykk med én finger på skjermens venstre side, gjør at du hopper til forrige element eller felt på skjermen.

  • Langt trykk med én finger brukes til å gå inn på et felt på skjermen eller som bekreftelse.

  • Langt trykk med to fingre brukes til å gå tilbake til forrige skjerm, avbryte et valg eller lukke tastaturet.

  • Kort trykk med to fingre vil lese opp siste melding eller informasjon for gjeldende element eller felt.

  • Et sveip med én finger fra øverst til nederst på skjermen, vil åpne Global kontekstuell meny. Denne menyen inneholder følgende punkter:

   • Menu.
   • Gå til det første elementet.
   • Gå til det siste elementet.
   • Les fra toppen.
   • Les fra neste element.
   • Gjenta siste ytring.
   • Stav siste ytring.
   • Avbryt.
  • Et sveip med én finger fra nederst til øverst på skjermen, vil åpne Lokal kontekstuell meny. Denne kan for det meste brukes sammen med Nettleser-appen, og inneholder følgende punkter:

   • Standard.
   • Overskrifter og bokmerker.
   • Lister.
   • Kontroller.
   • Spesielt innhold.
   • Avbryt.
  Talkback-betjeningsmåte.

  Dette er andre måte å betjene Android-appene på, og den er identisk med måten som er innebygget i Android-systemet, og inntasting av tekst gjøres med standard Andoid-tastatur. Vi henviser til Googles internett-sider for videre forklaring på hvordan Talkback-betjeningsmåte fungerer, se denne linken: https://support.google.com/accessibility/android/answer/628377?hl=en

  Telefonanrop fra WhatsApp og Facebook Messenger.

  Telefonanrop i WhatsApp og Facebook Messenger støttes på BlindShell. Trykk kort på Av/På knappen for å besvare et innkommende anrop eller bruk langt trykk med to fingre for å avvise anropet. For å avslutte en pågående samtale i en av disse appene, kan du også trykke kort på Av/På-knappen eller bruke langt trykk med to fingre.

  Svaksynt-apper.

  Under denne overskriften finner du flere nyttige apper eller programmer, disse er:

  • Fargeindikator.
  • Lysindikator.
  • Seddelindikator.
  • Lupe.
  • Lokalisering.
  • Tekstgjenkjenning.
  • Objekt-tagging.
  Fargeindikator.

  Fargeindikator-appen bruker BlindShells kamera til å sjekke fargene på gjenstander.

  • Åpne Fargeindikator-appen, meldingen Klar varsler når den er klar til bruk.
  • Hold telefonen med kameraet mot gjenstanden du vil sjekke på noen centimeters avstand, og trykk langt med én finger for å lese av fargen. Legg merke til at lysforhold der du befinner deg, vinkel mellom telefon og gjenstand etc. vil påvirke resultatet.
  • Fargen på gjenstanden blir lest opp så fort gjenkjenningsprosessen er ferdig.
  • Ved å trykke kort med to fingre, blir fargen lest opp på ny.
  Lysindikator.

  Lysindikator-appen bruker BlindShells lyssensor i forsidens øvre, venstre hjørne.

  • Åpne Lysindikator-appen.
  • Omgivelsenes lysstyrke blir indikert med en klikkelyd som varierer med lysstyrken.
  • Hurtige klikkelyder indikerer sterkt lys mens saktere klikkelyder indikerer svakt lys.
  • Dersom du trykker kort med to fingre, vil lysstyrken leses opp med en prosentvis angivelse og en anslått beskrivelse, f.eks. Halvsterkt lys.
  Seddelindikator.

  Seddelindikator-appen brukes til å kontrollere verdien på sedler. Mens gjenkjenning av seddelen pågår, kan det være at du blir bedt om å vende seddelen, du må da vende den andre siden av seddelen mot kameraet. Legg merke til at Seddelindikator-appen i skrivende stund ikke vil virke på norske sedler.

  • Åpne Seddelindikator-appen.
  • Trykk eventuelt langt med én finger for å endre standard valuta, og bla mellom valutaene med korte trykk på skjermens høyre eller venstre side.
  • En serie klikkelyder høres. Hold telefonen på ca. 15 centimeter avstand, og følg instruksjonene, det kan være at du må vende seddelen flere ganger.
  Lupe.

  Lupe-appen gjør at BlindShell oppfører seg som en elektronisk lupe.

  • Åpne Lupe-appen.

  • Trykk gjentatte ganger kort med én finger på skjermens høyre eller venstre side for henholdsvis å øke eller minske forstørrelsen.

  • Trykk langt med én finger for å åpne bildemenyen, punktene på denne er:

   • Fryst bilde.
   • Slå av og på belysningen.
   • Bruke omvendte farger.
  Lokalisering.

  Lokalisering-appen brukes til å bestemme adressen der du befinner deg, appen benytter både WiFi og mobilnettverk til dette:

  • Åpne Lokalisering-appen.
  • Appen starter automatisk. Du varsles med meldingen Laster inn, og hele prosessen kan ta opptil 30 sekunder.
  • Adressen du er på leses opp dersom alt blir gjennomført OK.
  • Nøyaktigheten i prosessen vil være avhengig av dekningsforholdene der du befinner deg.
  • Dersom noe går galt, varsles du med meldingen Service not available.
  Tekstgjenkjenning.

  Ved hjelp av Tekstgjenkjenning-appen kan du få opplest forholdsvis korte tekster fra brev og andre trykksaker. Som all annen tekst- gjenkjenning vil den ikke klare å gjenkjenne håndskrift. Bruk appen som følger:

  • Start Tekstgjenkjenning-appen, hold BlindShell i landskaps- retning og i den retningen du regner med å finne skreven tekst.
  • Anbefalt avstand til arket eller plakaten som inneholder tekst, er 15 til 20 centimeter, men dette kan variere med skriftstørrelsen og mange andre forhold, slik som lysforholdene der du er.
  • Appen vil lese opp teksten den måtte finne med det samme, dette kalles orienterings-modus, og er ment å hjelpe deg med å lokalisere teksten du er interessert i. I denne modusen kan du trykke kort på skjermen for at den skal starte opplesningen på nytt, dette kan være praktisk dersom du flytter mye på kameraet og du ikke vil høre på teksten som ble funnet tidligere.
  • Dersom appen finner tekst men har problemer med å lese den, kan det være at teksten er vendt opp-ned. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, vil du få melding om dette, og en mulig løsning vil være å vende arket eller plakaten 180 grader.
  • Trykk langt på skjermen med én finger eller trykk på Lydstyrke- knappen for å få en grundigere analyse av teksten. Det vil da tas bilde av teksten, og dette brukes via internett til å kontrollere tekstinnholdet. Gjenkjent tekst vil da bli vist oppstilt på listeform, og du vil kunne bla fra linje til linje på samme måte som ellers på BlindShell.
  Objekt-tagging.

  Objekt-tagging-appen brukes til å tagge objekter for senere å kunne skille mellom gjenstander som kan være vanskelig å skille fra hver- andre, slik som bokser eller poser med krydder, kosmetikk, rengjørings- midler, flasker, bokser osv. Slik tagging vil kreve at du har kodede tagger som selges som forbruksmateriell hos din BlindShell-leverandør. Disse taggene er selvklebende etiketter på ca. 2,5 ganger 2,5 centi-meter, og må trekkes av etikett-arket og klistret på gjenstanden du ønsker å tagge. Hver av disse taggene har en unik kode, og taggene skal leses av med BlindShells kamera for så å kobles sammen med en innlest eller innskrevet melding som blir lest opp når du senere tar bilde av en slik tag.

  Tagge et nytt objekt.
  • Finn frem en gjenstand du ønsker å tagge.
  • Trekk etiketten av fra etikett-arket og klistre den fast på gjenstanden. Om mulig bør du unngå å feste etiketten på ujevne overflater eller der gjenstanden er buet.
  • Åpne Objekt-tagging-appen og velg punktet Ny tagg. Etter noen øyeblikk vil BlindShell begynne å gi fra seg en gjentagende knitrelyd for å gi deg beskjed om at den leter etter en tag.
  • Hold kameraet mot taggen på gjenstanden du vil tagge. Anbefalt avstand er 20 til 30 centimeter. Det kan være at du trenger litt øvelse før du får dette til.
  • Etter at taggen er blitt avlest, blir du spurt om du vil spille inn eller skrive inn en beskrivelse av gjenstanden. Dersom du velger å spille inn en beskrivelse, kan du starte innlesningen etter en pipelyd, legg merke at innlesningen avsluttes automatisk etter 5 sekunder. Dersom du velger å skrive inn en beskrivelse, vil en tastaturskjerm vises, der kan du taste inn beskrivelsen.
  Lese tagger.
  • Åpne Objekt-tagging-appen og velg punktet Lese tagger. Så fort kameraet er klart for å lese tagger, vil en gjentagende knitrelyd høres.
  • Hold kameraet mot taggen på gjenstanden du vil undersøke.
  • Så fort taggen er avlest vil kameraet settes på pause, og den innspilte eller innskrevne beskrivelsen bli lest opp.
  • Trykk langt med én finger for å slå på kameraet igjen og lese en annen tag, eller trykk kort med to fingre for å få lest opp be skrivelsen på nytt.
  Endre og slette tagger.
  • Åpne Objekt-tagging-appen og velg punktet Oversikt for tagger, denne oversikten vil vise alle taggene du har registrert på telefonen, og du kan om ønskelig slette en tag eller endre en beskrivelse.

  Innstillinger.

  På Innstillinger-appen vil du finne følgende punkter:

  • Betjening.
  • Lydsignaler.
  • Visning.
  • Nettverk.
  • Google-konto innlogging.
  • Formatere SD-kortet.
  • BlindShell oppdatering.
  • Klokke og dato.
  • Slå av telefonen.

  Betjening.

  Her kan du velge mellom flere punkter som har med inntasting å gjøre.

  • Varighet for et langt trykk, her kan du velge hvor lenge det skal gå før et trykk blir oppfattet som langt. Du kan velge mellom Normal, Lengre og Lengst.
  • Tastatur, her kan du velge hva som skal skje leses opp ved inntasting og sletting samt slå av eller på inntasting med finger nummer 2.

  For punktet Inntasting kan du velge mellom Ingen opplesning, Opplesning av ordet etter inntasting av mellomrom, Opplesning av setning ved inntasting av punktum og Opplesning av hele ordet ved inntasting av nytt tegn.

  For punktet Sletting kan du velge mellom Les opp første bokstav mot venstre etter sletting eller Les opp det slettede tegnet.

  Dersom punktet Inntasting med finger nummer 2 blir slått av, vil inntastingsmåten bli endret slik at tegn blir registrert kun ved å flytte fingeren rundt på skjermen og å løfte den når man kommer til ønsket tegn. Finger nummer 2 brukes kun ved inntasting av tegn som ikke ligger som nummer én i bokstavgruppene, dvs. for å taste inn bokstaven r føres fingeren over skjermen til man kommer til p, et trykk med finger nummer 2 vil da r.

  • Tilbakemelding, valg for hvordan BlindShell skal melde tilbake til brukeren ved inntasting. Du kan velge mellom Lyd og vibrasjon, Kun lyd eller Kun vibrasjon.
  • Betjeningsmåte for Android-appene, her kan du velge om du vil bruke BlindShell- eller Talkback-betjeningsmåte. Disse to måtene å betjene BlindShell på når Android-appene er åpne, blir grundig forklart under punktet Android-apper.

  Lydsignaler.

  Her kan du gjøre endringer for flere punkter som har med ringetone, varslinger, hastighet for talesyntesen osv. å gjøre. Punktene på denne menyen er:

  • Lydprofiler, her kan du velge mellom Normal, dvs. lyd og vibrasjon, Kun vibrasjon eller Stille, dvs. ingen varsling.
  • Lydstyrke, her kan du uavhengig av hverandre velge lydstyrke fo Vekking samt for Ringelyder og varslinger. Hver av disse har nivåer å velge mellom.
  • Melodier, her kan du uavhengig av hverandre velge melodi for Ringelyd, Varslingslyd og Lydsignal for vekking. Etter hvert som du blar i melodiene, blir de spilt av. Trykk langt med én finger når du har funnet melodien du liker best.
  • Tale, her kan du velge hastighet for den kunstige stemmen i 5 nivåer samt slå av eller på opplesning av tidspunktet når skjermen låses opp.
  • Varsling for oversette hendelser, her kan du velge mellom Ingen varsling eller Varsling med lyd.
  • Slå av eller på automatisk høyttalende telefon, her kan du velge om telefonen automatisk skal bli høyttalende når du flytter den bort fra øret.

  Visning.

  Her kan du endre innstillinger for mange punkter som har med skjermen å gjøre, disse er:

  • Lysstyrke i 6 trinn.
  • Tid før skjermen slukkes, 7 valgmuligheter fra 15 sekunder til 30 minutter.
  • Velge mellom hvit tekst på sort bakgrunn eller sort tekst på hvit bakgrunn.
  • Velge mellom kjempestor eller normal tegnstørrelse.
  • Slå på opplåsning med fingerbevegelse.
  • Slå på låsing av skjermen, dvs. benytte passord hver gang skjermen låses opp.

  Nettverk.

  Fra dette punktet kan du gjøre innstillinger for WiFi-tilkobling, sette opp SIM-kortene dersom du bruker to slike, samt slå av og på mobildata. Menypunktene du finner her er:

  • WiFi: Innstillinger for WiFi-nettverk.
  • Slå av eller på mobildata.
  • PIN-kode: Oppsett av PIN-koder etc. for SIM-kortene dine.
  WiFi.

  Herfra kan du slå av og på bruk av WiFi-nettverk, koble til WiFi- nettverk og endre listen med nettverk du har vært tilkoblet.

  • Slå av eller på bruk av WiFi-tilkobling. Dersom du vil koble til et WiFi-nettverk, må WiFi stå på.
  • Fra Nettverks-oversikt kan du se nettverkene på stedet du befinner deg samt nettverk du tidligere har vært tilkoblet. Du kan bla mellom nettverkene vha. korte trykk på skjermens høyre eller venstre side, trykk langt med én finger når du har funnet nettverket du vil koble deg til.
  • Dersom nettverket er beskyttet med passord, blir du bedt om å taste inn dette.
  • Det er mulig å koble til et WiFi-nettverk ved å trykke på WPS-knappen på nettverks-routeren, men dette gjelder likevel ikke for nettverk med skjult SSID.
  • Fra punktet Koble til et skjult nettverk kan du koble til nettverk som ikke vises i nettverks-oversikten. Her kreves det da at du er sikker på at et bestemt nettverk finnes på stedet du befinner deg.
  • Dersom du vil fjerne et nettverk fra denne listen, blar du til ønsket nettverk og bekrefter, før du til slutt blar til Glem nettverket og bekrefter igjen.
  WiFi-tilkobling med bruk av tekst-fil.

  En annen måte å koble til et nettverk er å opprette en ren tekst-fil på BlindShells interne minne. Gå frem som følger hvis du vil benytte denne metoden:.

  • Koble BlindShell til en PC og start Notisblokk.
  • Skriv inn nettverkets navn i første linjen av dokumentet og passordet i andre linjen av dokumentet. Husk på at i begge disse må det skilles mellom små og store bokstaver.
  • Lagre dokumentet med navn wifi.txt.
  • Hver gang man nå prøver å koble til et WiFi-nettverk som er sikret med passord, vil BlindShell sjekke om det finnes en fil med navn wifi.txt, og om denne er på korrekt format.
  • Dersom BlindShell ser et nettverk med samme navn som i denne filen, vil den nå koble seg til med passordet som den henter fra samme fil.
  Bluetooth

  BlindShell har støtte for enkelte typer Bluetooth-enheter, disse er lydenheter som høyttalere, hodetelefoner og handsfree, samt eksterne QWERTY-tastaturer.

  Nye enheter må parres med BlindShell før de kan brukes.

  Advarsel: Dersom du kobler en Bluetooth-enhet med lyd-funksjon til din BlindShellI, vil all lyd, inkludert den kunstige stemmen, overføres til denne enheten. Hvis denne enheten av en eller annen grunn ikke fungerer skikkelig, kan resultatet være at lyden blir helt borte. I slike tilfeller kan du koble Bluetooth-enheten fra ved å øke lydstyrken på BlindShell til over maksimum ved å trykke noen ganger raskt på «Lydstyrke-opp»-knappen.

  Slå Bluetooth på og av

  Som standard er Bluetooth slått av på BlindShell, dette hjelper til med å spare på batteriet. Vi anbefaler at Bluetooth slås av dersom den ikke benyttes. Bluetooth kan slås på og av fra første punktet i menyen for Bluetooth.

  Hvordan parre en ny enhet
  • Sett Bluetooth-enheten i parringsmodus. Noen enheter er som standard i denne modusen når de er påslått og ikke tilkoblet andre enheter. På andre enheter finner du en egen knapp for parring, på andre igjen må du benytte en kombinasjon av knapper. Videre informasjon om dette finner du i bruksanvisningen til den aktuelle enheten.
  • Med en gang enheten er i parringsmodus, blar du på BlinShell til punktet «Skanne etter enheter» i Bluetooth-menyen. Slik skanning kan ta opptil et halvt minutt før en liste med tilgjengelige enheter blir vist.
  • Et langt trykk med én finger på en enhet vil starte parringsfunksjonen på BlindShell, og dette tar vanligvis noen sekunder.
  • For enkelte enheter f.eks. tastaturer, må man taste inn en parringskode, dette gjøres med BlindShells nummertaster etterfulgt av Enter-tasten
  Tilkobling og frakobling for en enhet

  En enhet du allerede har parret med BlindShell vil som regel tilkobles automatisk. Likevel er ikke dette tilfellet for alle Bluetooth-enheter, og det kan derfor være nyttig å vite hvordan du manuelt kobler til og fra disse uten å parre eller fraparre dem.

  For å koble til en enhet:

  • Bla til menypunktet «Parrede enheter», alle enheter som er parret med BlindShell vil vises her

  • Et langt trykk med én finger vil åpne en ny meny der du kan velge hva du vi gjøre med en enhet i denne listen, du kan velge mellom «Koble til enheten», «Koble fra enheten» eller «Fraparre enheten».

  • Dersom du velger enten «Koble til enheten» eller «Koble fra enheten», vil BlindShell prøve å koble til eller fra en enhet. Med en gang telefonen har lyktes med dette, vi enhetens funksjon overføres til eller fra enheten. Ved tilkobling vil f.eks. lyden overføres til enheten, piltastene på enheten kan brukes til å bla i menyene osv., mens ved frakobling vil disse overføres tilbake til telefonen.

  • Dersom du velger å «Fraparre enheten», vil du ikke kunne benytte enheten før du har parret den på nytt. Enkelte enheter må fraparres før de kan kobles til en annen telefon.

  Ting å merke seg angående Bluetooth
  • Før du kan koble til en enhet som BlindShell er parret med, må enheten være slått på, dette gjøres vanligvis med en bryter. Enkelte enheter slår seg automatisk av dersom de ikke brukes aktivt.
  • Nummertastaturet på BlindShell kan benyttes for å raskere flytte mellom punktene i en meny. Når du trykker på en av nummertastene, hopper BlindShell direkte til tilsvarende menypunkt.
  • Det finnes en stor mengde Bluetooth-enheter på markedet, og ingen garanti kan gis om at alle disse kan brukes sammen med BlindShell. Det kan hende at leverandøren kan gi deg råd eller tilby deg en enhet som allerede er testet.
  • På grunn av mulige forstyrrelser fra andre radiosignaler og selve måten Bluetooth fungerer på, kan det ikke gis noen garanti for at en enhet blir oppdaget når BlindShell skanner etter enheter. Hvis du ikke ser en enhet eller den ikke kan parres, må du passe på at den står i parringsmodus og deretter skanne på nytt. Hvis problemet ikke blir dermed løses, må du passe på å fjerne alle nærliggende kilder som kan forstyrre skanningen, dette kan være andre Bluetooth-enheter, WiFi-routere eller annet utstyr som benytter radiosignaler.
  Slå av eller på mobildata.

  Som overskriften tilsier kan du her slå av eller på bruk av mobildata.

  PIN-kode.

  Her kan du endre oppsett for kontroll av PIN-kode for SIM-kortet du bruker.

  • Du kan bestemme om PIN-kode må tastes inn når BlindShell slås på.
  • Dersom du har slått på bruk av PIN-kode, kan du også endre PIN-koden.
  • Dersom du taster inn ukorrekt PIN-kode tre ganger på rad, må du taste inn PUK-koden. Dersom du taster inn ukorrekt PUK-kode ti ganger på rad, blir SIM-kortet permanent blokkert.
  • Dersom du bruker to SIM-kort, må du passe på å velge riktig SIM-kort før du gjør endring i disse innstillingene.
  SIM-kort.

  Dette menypunktet vises kun når det er to SIM-kort montert i telefonen, og du kan herfra velge foretrukket SIM-kort for utgående samtaler, utgående meldinger og datatrafikk.

  Google-konto innlogging.

  Herfra kan du registrere Google-kontoen din. Denne kontoen kan inneholde kontakter, avtaler etc., og telefonen kan settes opp til å synkroniseres mot denne kontoen. Med andre ord kan registering og vedlikehold av kontaktliste og avtalebok gjøres vha. av en PC direkte på Google, og opplysningene du legger inn her vil automatisk avspeiles på telefonen.

  • Du kan logge inn på en eksisterende Google-konto eller opprette en ny.
  • Etter at du har logget inn på Google-kontoen, vil nye kontakter som opprettes automatisk lagres på denne kontoen.
  • Dersom du har andre enheter som logger inn på samme Google-konto, vil kontaktlisten din holdes synkronisert på samtlige enheter.

  Formatere SD-kortet.

  Fra dette punktet kan du få utført formatering av SD-kort dersom slikt er installert i telefonen. Legg merke til at formatering sletter alle data på kortet og at en gjennomført formatering ikke kan reverseres.

  BlindShell oppdatering.

  Fra dette punktet kan du kontrollere om det finnes oppdateringer for BlindShell. Det varsles om fremdriften for hele oppdateringsprosessen, slik at dette også kan utføres av ikke-seende personer. Legg merke til at BlindShell underveis i oppdateringsprosessen vil benytte en annen, mer primitiv stemme enn normalt.

  Klokke og dato.

  Herfra stiller du inn dato og klokkeslett på telefonen. Legg merke til at dersom Automatisk klokkeslett og dato er slått på, kan du ikke endre klokke og dato manuelt. Punktene på denne menyen er:

  • Slå av eller på automatisk klokkeslett og dato: Herfra kan du bestemme om telefonen automatisk skal motta disse opplysningen fra mobil-nettverket. Dette er vanlig innstilling, og vil bla. før til at overgang fra sommer- til vintertid og omvendt går automatisk. For at dette skal fungere må telefonen ha SIM-kort installert.
  • Stille klokken: Her kan du endre telefonens klokkeslett.
  • Stille datoen: Her kan du endre telefonens dato.

  Slå av telefonen.

  Dersom du ønsker å slå telefonen helt av, kan du gjøre akkurat det herfra. Trykk langt med én finger og bekreft med samme kommando én gang til.

  Mobil-data

  • Klokkeslett og dato (et langt trykk med én finger er snarvei til avtaleboken)
  • Status for WiFi-nettverket (et langt trykk med én finger er snarvei til innstillingene for WiFi)
  • Signalstyrke for mobilnettverket og status for mobildata
  • Informasjon om Bluetooth (et langt trykk med én finger er snarvei til innstillingene for Bluetooth)
  • Batteristatus

  Informasjonslisten vil vises enten fra punktet «Informasjonsliste» på hovedmenyen eller ved å sveipe med én finger fra skjermens bunn til skjermens topp.

  Teknisk informasjon.

  • Android 5.1 med endringer for BlindShell.
  • Kamera: 8Mpx på baksiden, 0,3Mpx på framsiden.
  • Batteri: 2200mAh
  • Tilkoblinger: WLAN, Bluetooth 4, GPS, GSM, EFPRS, 3G, HSPA+
  • Dobbelt SIM, (Dual stand-by).