Manuals

BlindShell manuals in all languages


BlindShell Classic brukerhåndbok

BlindShell Classic er en knappetelefon for blinde og svaksynte personer. Telefonen betjenes med tastaturet eller stemmekommandoer. Feedback fra telefonen får man med talemeldinger fra den innebygde, kunstige talen, vibrasjoner eller lydsignaler.

Viktig: Dersom du lar telefonens batteri lades fullstendig ut, kan det noen ganger virke som at batteriet ikke lar seg lade opp igjen. I slike tilfeller bør du la telefonen være tilkoblet laderen i flere timer, det kan være at batteriet da begynner å lades igjen. Dersom du lar et helt utladet batteri stå i telefonen i en lengre periode, kan dette føre til at batteriet blir ødelagt. Slike tilfeller vil ikke dekkes av telefonens garanti. Vi anbefaler at batteriet fjernes fra telefonen dersom den ikke skal brukes på mer enn en uke.

Komme i gang

Eskens innhold

 • Selve telefonen BlindShell Classic
 • Batteri - dette er flatt og rektangulært, og har en liten utsparing i den ene enden.
 • Hodetelefoner - i den ene enden av kabelen sitter det en 3,5 mm jack-plugg mens det i den andre sitter to øreplugger.
 • USB-lader - Standard USB-lader for Europa, inngangsspenning 110V~240V AC, 50Hz, utgangsspenning 5V DC.
 • USB-kabel - standard USB-kabel med mikro-USB-plugg i ene enden og USB-A-plugg i den andre.

Beskrivelse av telefonen

Fremsiden av telefonen

På den øvre delen av telefonens fremside, dette feltet er helt glatt, sitter LCD-skjermen. I den lille fordypningen øverst på skjermen sitter ørehøyttaleren. Nedenfor LCD-skjermen sitter telefonens tastatur, her er det tall- og funksjons-taster.

 • LCD-skjerm - her vises meldinger og annen informasjon.
 • Tastatur - brukes for å styre telefonen og å taste inn tall og bokstaver.
 • Ørehøyttaler - dette er høyttaleren som benyttes når telefonen holdes opp mot øret i en samtale.

Baksiden av telefonen

Alle punkter på telefonens bakside som brukeren har tilgang til, er plassert i den øverste enden. Fra venstre mot høyre er dette kamera og lykt, deretter SOS-knappen for nødsamtaler og til slutt telefonens hovedhøyttaler.

 • Kamera - dette brukes i appene Fargeindikator og Objekt-tagging
 • LED-lykt - fungerer som belysning for kameraet under dårlige lysforhold.
 • SOS-knappen - benyttes i nødsituasjoner for å anrope personer på en forhåndsdefinert liste.
 • Hovedhøyttaler - brukes av den kunstige talen og ved avspilling av f.eks. musikk.

Telefonens endekanter

På øvre endekant sitter det en USB-kontakt og en tilkobling for 3,5 mm mini-jack, mens det på nedre endekant sitter en mikrofon. Nede i høyre hjørne finner du også en slisse som er til god hjelp når telefonen skal åpnes.

 • 3,5 mm mini-jack - kontakt for hodetelefoner.
 • USB-kontakt - brukes ved lading av telefonen og ved tilkobling til PC.
 • Mikrofon - brukes for å fange opp stemmen din under samtaler, ved talegjenkjenning, innlesning og når du vil gjøre stemmeopptak.
 • Slisse for åpning - benyttes når du ønsker å ta av telefonens bakdeksel, f.eks. når du skal bytte SIM-kort.

Nærmere beskrivelse av telefonens taster og deres funksjon finner du i kapittelet Bruk av telefonen.

Å ta av bakdekselet

Ved levering er det satt et kartonginnstikk inn i telefonen, det er dette som stikker ut av den. Kartonginnstikket vil være til hjelp når du for første gang vil ta av bakdekselet for å montere batteri og SIM-kort, etter bruk kan det kastes. Dersom du senere får behov for å ta av bakdekselet, kan du bruke åpningsslissen til å få feste for en fingernegl og trekke opp bakdekselet slik at det blir en åpning. Flytt fingeren din og fortsett å trekke dekselet av hele veien rundt. Legg merke til at bakdekselet sitter godt fast slik at det trengs en del kraft for å løsne det.

Sette på plass SIM-kort, SD-kort og batteri

Plassér telefonen foran deg slik at skjerm og tastatur vender nedover og SOS-knapp og kamera vender fra deg. Det rektangulære feltet der det er plass til batteriet skal nå være rett foran deg.

Sette inn SIM-kort

Telefonen har spor for to SIM-kort i mikro-størrelse, disse er plassert nærmest deg i batterirommet, ett til venstre og ett til høyre. Legg merke til at kun det høyre kort-sporet har støtte for 4G.

Høyre SIM-kort-spor

Plassér SIM-kortet i feltet mellom de to kort-sporene slik at kontaktene vender nedover og det avkuttede hjørnet av SIM-kortet vender fra deg. Trykk SIM-kortet lett nedover med en finger og skyv det forsiktig mot høyre så langt det går.

Venstre SIM-kort spor

Plassér SIM-kortet i feltet mellom de to kort-sporene slik at kontaktene vender nedover og det avkuttede hjørnet av SIM-kortet vender mot deg. Trykk SIM-kortet lett nedover med en finger og skyv det forsiktig mot venstre så langt det går.

Ta ut et SIM-kort

Plassér en finger på kanten av SIM-kortet og skyv det forsiktig ut av kort-sporet mot feltet mellom kort-sporene.

Sette inn SD-kort

BlindShell Classic kan benytte et ekstra mikro-SD-kort for å utvide lagringskapasiteten. Sporet for SD-kortet er plassert rett bak det høyre SIM-kort-sporet. Når du skal sette inn et SD-kort, må du først åpne dekselet for kort-sporet. Skyv dekselet forsiktig mot høyre til du hører et klikk og løft dekselet forsiktig opp, dette skal nå løsne uten at du bruker kraft. Dersom det fremdeles sitter fast, har du ikke fått åpnet dekselet skikkelig. Legg SD-kortet i det åpne sporet med kontaktene vendt nedover og mot høyre. Legg dekselet ned igjen og skyv det mot venstre til du hører et klikk. Dekselet er nå låst på plass.

Sette inn batteriet

Finn først den lille utsparingen i batteriets ene ende. Pass på at denne utsparingen vender mot deg og er i den enden av batteriet som vender oppover. Hold batteriet litt på skrå og før det ned i batterirommet. Legg til slutt batteriets andre ende ned i batterirommet. Dette skal gjøres helt uten at det brukes kraft, dersom du må ta i, gjør du noe feil, og det vil oppstå skade på enten batteri eller telefon. Dersom du vil ta ut igjen batteriet, gjøres det i motsatt rekkefølge ved at du tar tak i øvre ende av batteriet og trekker det oppover.

Slå på telefonen

Hold Tilbake-tasten nedtrykket i minst tre sekunder for å slå på telefonen. En oppstarts-melodi vil nå bli spilt av. Etter at første punkt på hovedmenyen - Telefon - er lest opp, er telefonen klar til bruk. Tilkobling og registrering på aktuelt mobilnettverk kan ta opp til ett minutt etter at telefonen er slått på.

Interaktiv innføring

Den interaktive innføringen startes automatisk første gang enheten slåes på. Denne innføringen må fullføres før du kan bruke telefonen. Innføringen kan siden gåes gjennom på nytt fra menypunktet Bruker-håndbok. I denne innføringen blir det forklart hvordan du bruker telefonen. Når du trykker på en av tastene, vil det leses opp en forklaring på hva tasten brukes til. Enkelte taster har to funksjoner alt etter som du trykker kort eller langt på dem. Når du har gjennomgått denne innføringen, kan den avsluttes ved at du trykker på Tilbake-tasten og deretter bekrefter med OK-tasten.

Bruk av telefonen

I denne delen av håndboken blir det forklart hvordan du styrer telefonen enten ved hjelp av tastene eller med talestyring.

Lydstyrke-taster

De to tastene nærmest skjermen er Lydstyrke-tastene.

 • Kort trykk på en av dem endrer lydstyrken på telefonen. Venstre-lydstyrke-tast senker lydstyrken mens Høyre-lydstyrke-tast øker lydstyrken.
 • Langt trykk på en av Lydstyrke-knappene i alle menyer bortsett fra når du taster inn tegn og bokstaver, vil starte talestyringen.
 • Langt trykk på en av Lydstyrke-knappene når du taster inn tegn og bokstaver, vil starte innlesnings-funksjonen.

Funksjons-tastene

To Funksjons-taster er plassert under de to Lydstyrke-knappene.

Venstre-funksjons-tasten - OK-tasten

 • Venstre-funksjons-tast, som kalles OK-tasten, benyttes til å bekrefte handlinger, velge meny-punkter og besvare innkommende anrop. Der kan være greit å tenke på den som OK-, Sende- eller Bekrefte-tasten.
 • I en samtale vil et trykk på denne tasten skifte mellom lyd i ørehøyttaleren og hovedhøyttaleren.
 • Langt trykk på OK-tasten vil vise en skjerm for inntasting av telefon-nummer.

Høyre-funksjons-tast - Tilbake-tasten

 • Høyre-funksjons-tast, som kalles Tilbake-tasten, blir brukt for å gå tilbake i menyene, avbryte hendelser og avvise anrop. Det kan være lurt å tenke på den som Nei-, Tilbake- og Avbryte-tasten.
 • Langt trykk på tasten i alle menyer gjør at Hoved-menyen vises.
 • Langt trykk på tasten gjør at telefonen slåes på.
 • Når inntasting av tegn og bokstaver pågår, vil et kort trykk slette sist inntastede tegn mens et langt trykk vil slette alt som er tastet inn.
 • Ved å holde Tilbake-tasten nedtrykket i ti sekunder, vil telefonen startes på nytt, på samme måte som om du åpnet bakdekselet, tok ut batteriet og satte det inn igjen.

Navigasjons-feltet

Midt mellom de fire tastene vi nå har forklart, sitter navigasjons-feltet. Dette feltet har fem kontaktpunkter, dette er Opp-, Høyre-, Ned- og Venstre-tastene samt Senter-tasten i midten.

Venstre- og Høyre-tastene

Venstre- og Høyre-tastene brukes for å bla i en meny. Med Høyre-tasten blar du til neste punkt i menyen, mens du med Venstre-tasten blar til forrige. Disse tastene brukes også til å bla fra bokstav til bokstav når inntasting av f.eks. en meldingstekst pågår.

Opp-tasten

Et trykk på Opp-tasten vil starte opplesning av status for telefonen, slikt som klokkeslett og dato, batterinivå og nettverksopplysninger.

Ned-tasten

Et trykk på Ned-tasten vil gjenta den sist oppleste beskjeden. Langt trykk på tasten vil gjøre at den sist oppleste beskjeden staves bokstav for bokstav.

Senter-tasten

Senter-tasten brukes til å bekrefte, denne tasten er svært lik OK-tasten. Når telefonen er i standby-modus, vil et trykk på Senter-tasten lese opp aktuelt klokkeslett.

Numerisk tastatur

Utseendet på det numeriske tastaturet er identisk med tastaturene som tidligere fantes på alle knappetelefoner. Tastene er plassert i fire rekker med tre taster i hver. I første rekke sitter tastene én, to og tre, i andre rekke fire, fem og seks, i tredje rekke sju, åtte og ni, mens fjerde og nederste rekke inneholder tastene stjerne, null og firkant.

Tastene 0 - 9

I en meny vil et trykk på en siffer-tast (bortsett fra 0-tasten) gjøre at du hopper til korresponderende punkt i menyen. For eksempel: Når Hoved-menyen vises, vil et trykk på 3-tasten gjøre at man hopper til punkt nr. tre på Hoved-menyen, dette er Kontakter. For å gå inn på dette punktet trykker du deretter på OK-tasten. Fra Hjem-skjermen vil et langt trykk på en Siffer-tast hente fram den hurtig-anrops-kontakten som er lagret under korresponderende tast. Ved deretter å trykke på OK-tasten vil anrop til denne kontakten bli foretatt. Dersom det ikke er blitt lagret en hurtig-anrops-kontakt under Siffer-tasten du trykket langt på, har du sjansen til å gjøre dette nå. Inntil ti kontakter kan lagres for slikt hurig-anrop.

Stjerne-tasten

Fra alle menyene på telefonen vil et langt trykk på Stjerne-tasten helt nede i venstre hjørne låse telefonen. For å låse telefonen opp igjen, må du trykke langt på Stjerne-tasten en gang til. Denne funksjonen kan slåes av fra Innstillinger.

Firkant-tasten

Fra alle menyer på telefonen vil et langt trykk på Firkant-tasten nederst i høyre hjørne vise en meny der du kan velge lydprofil for ringelyder, slikt som Stille, Kun vibrasjon og Ekstra høy.

Bruke det numeriske tastasturet til å taste inn tegn og bokstaver

Det numeriske tastaturet brukes når du f.eks. vil taste inn bokstaver og tegn i en tekstmelding. Hver Siffer-tast, bortsett fra Firkant-tasten, inneholder en gruppe bostaver, og du kan bla mellom disse bostavene ved å trykke på tastene gjentatte ganger. For eksempel: 2-tasten inneholder bokstavene A,B,C, sifferet 2 samt bokstavene Æ og Å. To trykk på 2-tasten vil derfor bety bokstaven B, mens 5 trykk vil bety bokstaven Æ. Fire trykk på 2-tasten vil bety sifferet 2, men kan dette kan også tastes inn ved å holde 2-tasten nedtrykket litt lenger.

 • 1-tasten innholder de mest brukte punktsettingstegnene.
 • Stjerne-tasten inneholder de resterende spesialtegnene.
 • 0-tasten inneholder tallet 0 og mellomrom.
 • Firkant-tasten skifter fra små til store bokstaver samt fra bokstaver til tall. - Langt trykk på Firkant-tasten vil vise en meny med smilefjes eller emojier. På emoji-menyen blar du til emojien du ønsker og trykker på OK-tasten.

Innlesning

NB! For å kunne benytte innlesnings-funksjonen må telefonen være tilkoblet internett enten via et WiFi-nettverk eller mobildata.

Innlesning er et godt alternativ til å taste inn tekst med det numeriske tastaturet. Når du står i et felt der tegn eller bokstaver skal registreres, trykker du langt på en av Lydstyrke-tastene. Innlesning vil dermed aktiveres, og etter et pipesignal kan du lese inn den ønskede teksten eller meldingen. Les inn teksten i korte bolker, telefonen vil vibrere svakt etter hver bolk. Etter at første bolk blir lest opp av telefonen, kan du legge til nye bolker ved å trykke på nytt på en av Lydstyrke-tastene. Dersom du vil avslutte innlesningen trykker du på OK-tasten. Dersom du ikke avslutter innlesningen manuelt, vil den bli automatisk avsluttet etter noen sekunder dersom du ikke leser inn noe.

Tale-styring

NB! For å kunne benytte talestyrings-funksjonen, må telefonen være tilkoblet internett enten via et WiFi-nettverk eller mobildata.

Som alternativ til å styre telefonen med tastene, kan talestyring eller stemmekommandoer benyttes. Trykk langt på en av Lydstyrke-tastene fra en av telefonens menyer. Talestyrings-funksjonen vil dermed aktiveres og etter et pipesignal kan du lese inn ønsket kommando. Talestyringen har følgende funksjoner:

 • Du kan åpne alle telefonens apper ved enkelt og greit å si appens navn. For eksempel vil Meldinger-appen åpnes ved at du åpner talestyringen og sier meldinger.
 • Du kan ringe til en kontakt du har lagret i kontaktlisten på telefonen med en stemmekommando. Dette gjøres ved at du åpner talestyringen og f.eks. sier ring Anders eller ring til konemor.
 • Med en stemmekommando kan du opprette en tekstmelding til en mottaker i kontaktlisten på telefonen. Dette gjøres ved å åpne talestyringen og f.eks. si send meldig til Elisabeth eller send meding til mormor. Deretter kan meldingsteksten enten tastes inn ved hjelp av tastene eller leses inn ved hjelp av innlesnings-funksjonen.
 • Du kan enkelt sett i gang opplesning av status for telefonen, slikt som klokkeslett og dato eller telefonens batterinivå. Dette gjøres ved å åpne åpne talestyringen og si informasjonsliste, klokke, dato eller batteri.

SOS-knappen

SOS-knappen sitter på telefonens bakside. Ved at SOS-knappen holdes nedtrykket i minst tre sekunder, startes nødoppringning til en forhåndsprogrammert liste med kontakter. Start av nødoppringning må bekreftes med OK-tasten. Nødoppringning kan startes selv om telefonen er låst. Dersom ingen kontakter er programmert for nødfunksjonen, vil et langt trykk på SOS-knappen føre til at menyen for innlegging av kontakter for nødfunksjonen vises.

BlindShells funksjoner

I dette kapittelet forklares de enkelte menyene og funksjonene på BlindShell.

Telefon

Fra menypunktet Telefon kan du foreta oppringninger til kontaktene du har registrert på telefonen eller ringe til uregistrerte numre. Fra Telefon-menyen kan du også sjekke samtaleloggen for telefonen, her vises både inngående anrop, utgående anrop, avviste anrop og ubesvarte anrop.

Ringe kontakt

Ved å gå inn på punktet Ringe kontakt vil kotaktlisten vises. Bla i kontaktlisten til du finner ønsket kontakt. Alternativt kan funksjonen Finne kontakt benyttes for kjapt å finne ønsket kontakt, dette kan være praktisk dersom du har lagret svært mange kontakter på telefonen. Funksjonen Finne kontakt er plassert aller nederst i kontaktlisten, og dersom du står på den første kontakten i listen, kommer du raskt til den ved å trykke på Venstre-tasten. En annen måte for enkelt å finne fram i kontaktlisten er å taste inn en bokstav med tastene. På denne måten kommer du kjapt til den første kontakten hvis fornavn stemmer med bokstaven du tastet inn. Bla deretter til ønsket kontakt med Venstre- og Høyre-tastene. Etter at du har kommet frem til den kontakten du ønsker å ringe til, trykker du på OK-tasten for å starte oppringningen.

Ringe et nummer

Ved å gå inn på punktet Ringe et nummer vil en skjerm for inntasting av telefonnummer vises. Tast inn nummeret du vil ringe til og trykk på OK-tasten for å starte oppringning til nummeret.

Historikk

Fra menypunktet Historikk får du vist en liste med alle inngående og utgående anrop med klokkeslett og dato. Ved å bla til en oppføring på historikken og trykk på OK-tasten vises en ny meny med følgende punkter:

 • Ringe: Ringe til aktuelt nummer eller kontakt
 • Sende melding: Sende tekstmelding til aktuelt nummer eller kontakt
 • Se samtalens varighet
 • Slette fra historikk: Slette aktuell samtale fra historikken.
 • Slette all historikk: Slette alle oppføringer fra historikken.

Blokkerte nummer

Menyen Blokkerte nummer inneholder en liste med kontakter og telefonnumre som telefonen ikke skal ta imot anrop fra. Du kan legge til nye kontakter eller telefonnumre på denne listen fra menypunktet Nytt blokkert nummer. Dersom du vil oppheve blokkering av en kontakt eller et nummer, blar du til dette nummeret, trykker på OK-tasten og til slutt på OK-tasten igjen som bekreftelse.

Du kan også blokkere nummer eller oppheve blokkering av nummer fra menypunktet Historikk.

Meldinger

Fra punktet Meldinger kan du sende tekstmeldinger til kontakter på kontaktlisten eller til andre telefomnumre. Du kan skrive tekstmeldinger til flere mottakere samtidig og sjekke de forutgående samtalene dine, både inn- og utgående.

Tips: For å finne ut hvor mange tegn som gjenstår før du når maksimalt antall i én tekstmelding, kan du trykke på Ned-tasten, dette vil føre til at hele meldingen leses opp etterfulgt av antall gjenstående tegn.

Send melding til kontakt

Ved å gå inn på punktet Send melding til kontakt vises kontaktlisten på telefonen. Gå frem på samme måte som forklart under punktet Ringe kontakt for å finne ønsket kontakt, og trykk på OK-tasten for å bekrefte. Tast inn meldingsteksten vha. av tastene eller innlesnings-funksjonen og trykk igjen på OK-tasten for å sende meldingen.

Send melding til et nummer

Ved å gå inn på menypunktet Send melding til et nummer, vises en meny med tre punkter. Første punkt er Nummer, det andre Tekst og det tredje er Sende melding.

 • Nummer - Tast inn nummeret tekstmeldingen skal sendes til og trykk på OK-tasten for å bekrefte.
 • Tekst - Tast inn meldingsteksten som forklart ovenfor og trykk på OK-tasten for å bekrefte.
 • Sende melding - Etter at nummeret og teksten er registrert blar du Sende melding og trykker på OK-tasten for faktisk å sende meldingen.

Legg merke til at teksten du har tastet inn og nummeret kan endres helt til du faktisk har sendt meldingen ved at du går tilbake til punktene Nummer eller Tekst.

Send melding til flere mottakere

Fra punktet Send melding til flere mottakere åpnes en meny med tre punkter. Første punkt er Mottakere, det andre Tekst og det siste Sende melding.

 • Mottakere - Her kan du velge mottakere for tekstmeldingen enten fra kontaktlisten eller ved å taste inn andre telefonnumre. Fortsett med å legge inn mottakere helt til alle mottakerne er registrert, og gå deretter tilbake til forrige menypunkt ved å trykke på Tilbake-tasten. For eventuelt å slette en mottaker, åpner du aktuell mottaker og blar til Slette mottaker.
 • Tekst - Registrer meldingsteksten som forklart tidligere og bekreft med OK-tasten.
 • Sende melding - Etter at nummeret og teksten er registrert blar du Sende melding og trykker på OK-tasten for faktisk å sende meldingen. Legg merke til teksten du har tastet inn og nummeret kan endres helt til du faktisk har sendt meldingen, dette gjøres ved at du går tilbake til punktene Mottakere eller Tekst.

Samtaler

Fra punktet Samtaler vises en liste med alle inn- og utgående tekstmeldinger, disse er sortert på enten kontakten eller nummeret de er sendt til eller mottatt fra. Ved å bla til en spesifikk kontakt eller spesifikt nummer, blir alle enkeltmeldingene fra samme kontakt eller nummer vist. Hvis du nå velger en enkeltmelding får du følgende valgmuligheter:

 • Svar - Skrive en ny melding på sparket og sende den ved å trykke på OK-tasten.
 • Videresende - Sende meldingen videre til annen kontakt eller nummer.
 • Ringe til - Ringe til kontakt eller nummer.
 • Lagre som kontakt - Dersom meldingen kommer fra et nummer som ikke er registrert på telefonen, får du opprettet en ny kontakt fra dette punktet.
 • Legge til på kontakt - Dersom et nummer ikke er lagret på telefonen, kan du fra dette punktet legge det til på en eksisterende kontakt.
 • Slette - Sletter enkeltmeldingen.
 • Slette samtale - Slette samtlige inn- og utgående meldinger fra samme kontakt eller nummer.

Utkast

Når du avbryter inntasting av en melding før den er blitt sendt, vil du bli spurt om meldingen skal lagres som utkast. Under "utkast" vil alle avbrutte meldinger du har lagret på telefonen bli vist, og du vil senere kunne hente opp et slikt utkast for å gjøre meldingen ferdig og sende den eller eventuelt lagre den på nytt.

Innstillinger for meldinger Her kan du slå av eller på Leverings-varsling.

Kontakter

Fra menypunktet Kontakter kan du hente, endre, slette og legge til kontakter. Kontaktlisten din kan også sikkerhetskopieres og importeres fra en VCF-fil. I tillegg kan du legge inn kontakter for hurtig-anrop.

Kontaktliste

På kontaktlisten vises alle kontaktene som er registrert på telefonen eller SIM-kortet. Du blar i kontaktlisten med Høyre- eller Venstre-tastene, finn ellers ønsket kontakt ved å bruke funksjonen Finne kontakt eller å taste inn første bokstav i kontaktens fornavn med tastaturet.

 • Funksjonen Finne kontakt er siste oppføring i kontaktlisten, og du kommer kjapt til den dersom du står på første oppføring og trykker på Venstre-tasten. Når du har gått inn på funksjonen Finne kontakt, må du taste inn hele eller deler av navnet til ønsket kontakt. Etter at du har bekreftet tegnene du har tastet inn med OK-tasten, vil alle kontakter som oppfyller søkekriteriet vises.
 • Ved å bruke det numeriske tastaturet og taste inn en bokstav, kan du hoppe til første kontakt hvis fornavn starter med bokstaven du har tastet inn. For eksempel: Ved å trykke 3 ganger på 2-tasten og altså få frem bokstaven C, hopper du til første kontakt som har fornavn som starter på C. Du kan deretter bla i kontaktlisten med Høyre- og Venstre-tastene.

Når du går inn på en spesifikk kontakt, får du følgende valgmuligheter:

 • Ringe til - foretar oppringning til kontakten.
 • Sende melding - åpner vindu for inntasting av tekstmelding som etter et du har bekreftet sendes til kontakten.
 • Sende e-post - åpner en ny e-post der feltet Mottaker blir automatisk fylt ut.
 • Endre kontakt - endring av kontaktens for- og etternavn, telefonnumre og e-post-adresse.
 • Sette ringelyd - viser en oversikt for ringelyder som kan velges for kontakten. Valgt ringelyd vil bli lagret for kontakten, og bli spilt av når vedkommende ringer.
 • Send kontakt som visittkort - åpner en meny der du kan velge å sende en VCF-fil med detaljerte opplysninger om kontakten enten til en kontakt eller et nummer.
 • Slette kontakt - sletter kontakten fra kontaktlisten. Dette må bekreftes med OK-tasten.

Kontakter på SIM-kortet

Kontakter som er lagret på SIM-kortet vil vises i kontaktlisten. Dersom en slik kontakt slettes, vil den også slettes fra SIM-kortet. Når du endrer en kontakt som er lagret på SIM-kortet, vil den lagres som en ny kontakt på telefonen og samtidig slettes fra SIM-kortet.

Ny kontakt

En ny kontakt kan opprettes i kontaktlisten fra menypunktet Ny kontakt. Følgende opplysninger kan lagres om en kontakt: for- og etternavn, mobilnummer, fasttelefonnummer, arbeidnummer og e-post-adresse. Når alle ønskede opplysninger er registrert, kan kontakten lagres fra punktet Lagre kontakt.

Hurtig-anrop

Inntil 10 kontakter kan lagres med hurtig-anrop. Dette gir enkel og kjapp oppringning direkte fra Hoved-menyen ved å trykke langt på en av siffer-tastene og deretter bekrefte med OK-tasten.

Oversikt for siffer-tastene og hvilke kontakter de er tilordnet, vil vises på menyen Hurtig-anrop. For hvert punkt på menyen leses det opp hvilken kontakt eller nummer som er tilordnet, eller om det er noe tilordnet i hele tatt.

 • Ikke tilordnet - betyr at det ikke er lagret noen kontakt eller nummer for hurtig-anrop på denne tasten. Ved å åpne et slikt punkt kan du legge inn en kontakt eller nummer på den.
 • Tilordnet - dette betyr at en kontakt eller nummer er tilordnet tasten. Disse kan fjernes eller endres til en annen kontakt eller nummer.

Sikkerhetskopiering og import av kontakter

BlindShell har innebygd funksjon for å sikkerhetskopiere kontaktlisten og importere kontakter fra en VCF-fil.

Importere kontakter
 • Navnet på filen det skal importeres kontakter fra skal være Contacts.vcf. Kopiér denne filen enten til roten av mikro-SD-kortet, hvis slikt er installert, eller til roten av telefonens interne minne.
 • Dersom filen Contacts.vcf eksisterer på begge disse lagringsstedene, vil filen på mikro-SD-kortet benyttes.
 • Åpne punktet Importere kontakter for å importere innholdet i filen Contacts.vcf til telefonens kontaktliste.
 • Kontakter i filen Contacts.vcf som er identiske med kontakter som allerede er i kontaktlisten, vil ikke leses inn.
 • Etter at importering av kontakter er fullført, vil filen Contacts.vcf få det nye navnet Contacts-imported.vcf.
 • Det vil leses opp en feilmelding dersom filen Contacts.vcf ikke finnes hverken på minnekortet eller det interne minnet.
Sikkerhetkopiering av kontaktlisten
 • Åpne punktet Sikkerhetskopiere kontaktene for å kopiere alle kontaktene i telefonens kontaktliste til en fil med navn Contacts.vcf.
 • Dersom det er installert et mikro-SD-kort i telefonen, vil filen opprettes på roten av dette minnekortet.
 • Dersom det ikke er installert et mikro-SD-kort i telefonen, blir filen opprettet på roten av det interne minnet.
Visning av kontaktene

Dersom du ønsker å endre måten kontaktene dine skal vises på, kan du bestemme det fra dette menypunktet.

 • Rekkefølge for kontaktene – endrer rekkefølgen kontaktene vises i, enten alfabetisk etter fornavn eller alfabetisk etter etternavn
 • Navnerekkefølge – endrer hvordan en kontakts navn leses opp. Her kan du velge om fornavn eller etternavn skal leses opp først.

Flere apper

Under menypunktet Flere apper finner du flere funksjoner som utvider telefonens bruksområde. Disse appene er grupert på følgende måte:

 • Verktøy - inneholder forskjellige verktøy som Vekkerklokke, Avtalebok, Notater, Stemmeopptaker, Værmelding og annet.
 • E-post - enkel e-post-klient med grunnleggende funksjoner.
 • Media - inneholder musikkspiller, FM- og Internett-radio og YouTube.
 • Bøker - inneholder appene Bibliotek og Bokleser.
 • Svaksynt-apper - inneholder verktøy som kan avhjelpe svaksynthet.

Verktøy

Menypunktet Verktøy inneholder følgende apper:

 • Vekkerklokke
 • Korttidsur
 • Stoppeklokke
 • Avtalebok
 • Notater
 • Stemmeopptaker
 • Kalkulator
 • Værmelding
 • Oversetter
Vekkerklokke

Med appen Vekkerklokke får du muligheten til å ha flere alarmforekomster i gang på telefonen samtidig, f.eks. én som gjelder for hverdagene og en annen i helgene. For hver av disse alarmforekomstene kan du stille inn klokkeslett og hvilke dager alarmen skal gjelde. Trykk på OK-tasten eller Tilbake-tasten for å stoppe alarmen når den piper.

Opprette en alarm

Du oppretter en alarmforekomst fra punktet Ny alarm.

 • Still klokkeslett - tast inn fire siffer for klokkeslett. De to første sifrene gjelder for timene og de to siste for minuttene.
 • Bestem gjentagelse - herfra styrer du hvike dager alarmen skal gjelde. Alarmen gjelder for de dagene du velger, men legg merke til at dersom du ikke velger noen dag, vil den den gjelde hver dag.
 • Lagre alarmen - herfra blir alarmen lagret og aktivert.
Endre en alarm

Åpne den alarmforekomsten du ønkser å endre, du kan nå aktivere eller déaktivere alarmen, endre klokkeslett og bestemme hvilke dager den skal gjelde. Selv om en alarmforekomst ikke er aktivert, blir den likevel fortsatt lagret på telefonen. Ved å åpne punktet Endre alarm får du følgende valgmuligheter:

 • Still klokkeslett - herfra kan du endre klokkeslettet for alarmen.
 • Bestem gjentagelse - herfra bestemmer du hvilke dager alarmen skal gjelde for.
 • Lagre alarm - lagrer endringene du har gjort. Dersom du vil forkaste endringene du har gjort, kan du trykke på Tilbake-tasten.
Varsel-ur

Dette er et enkelt varselur som spiller en melodi etter at innstilt tid er utløpt. Varsel-uret kan løpe i bakgrunnen slik at du ikke trenger å vise det på skjermen mens det teller ned. For å stoppe melodien når tiden er utløpt, trykker du på OK-tasten eller Tilbake-tasten.

Stille inn varselur-tiden og starte nedtellingen

Varselur-tiden kan kun stilles når nedtellingen ikke er aktiv, dette betyr at den hverken er i gang eller er satt på pause.

 • Når du åpner varsel-uret kan du velge mellom Aktivere og Still varsel-ur-tiden.
 • Aktivere starter nedtelling med lagret varsel-ur-tid.
 • Fra punktet Still varsel-ur-tid vises en ny meny der du kan stille minuttene og sekundene for varsel-ur-tiden.
 • Etter at du har tastet inn nye verdier for varsel-ur-tiden, vil punktet Lagre sørge for at de nye verdiene lagres.
Aktivere, sette på pause og avbryte nedtellingen
 • Du aktiverer nedtellingen ved å åpne Varsel-ur og deretter velge menypunktet Aktivere. Nedtellingen vil starte å løpe.
 • Mens nedtellingen løper, kan du enten Pause den (nedtellingen settes på pause på medgått tid) eller Avbryte den (nedtellingen avbrytes helt).
 • Når nedtellingen er pauset, kan du enten Gjenoppta den (nedtellingen løper videre fra der den ble pauset) eller Avbryte den (nedtellingen avbrytes helt).
Stoppeklokke

Ved hjelp av appen Stoppeklokke kan du ta tiden på hvor lenge en hendelse varer. Når klokken er startet, vil den løpe helt til den stoppes. Tidtagningen kan om ønskelig stoppes for siden å gjenopptas. Klokken kan løpe i bakgrunnen, slik at du i mellomtiden kan bruke telefonen til andre ting.

Starte, gjenoppta og nullstille stoppeklokken

Starte stoppeklokken - herfra starter tidtagningen fra null. Trykk på OK-tasten for å stoppe tidtagningen. Etter dette får du ved å trykke på OK-tasten på nytt tilgang til en meny med følgende punkter:

 • Gjenoppta stoppeklokken - starter tidtagningen fra der den tidligere ble stoppet.
 • Starte stoppeklokken på nytt - starter tidtagningen på nytt fra null.
 • Nullstille stoppeklokken - tilbakestiller klokken og setter den til null. Ved så å trykke på OK-tasten, åpnes menyen der du igjen kan Starte stoppeklokken.
Kalender

Med appen Kalender kan du registrere gjøremål og hendelser. Du kan opprette hendelser som varer en hel dag, hendelser som har f.eks. en times varighet eller hendelser som strekker seg over flere dager. Om ønskelig kan du bli varslet om kommende hendelser på forhånd og hver hendelse kan gjentas med nærmere angitte intervaller.

Innstillinger

I innstillingene for Kalender-appen kan du bestemme om offentlige høytidsdager skal være synlige. Dersom du velger at de skal være synlige, vil de vises i avtaleboken og når du blar i kalenderen. Dersom du vil benytte denne funksjonen, trenger du før første gangs bruk å laste ned en oversikt med offentlige høytidsdager fra internett.

Opprette en hendelse

Fra menypunktet Ny hendelse åpnes en meny der detaljerte opplysninger om hendelsen kan registreres. De to opplysningene som er påkrevet å registrere er Navn og Start-dato. Følgende felter kan legges inn når du oppretter en hendelse:

 • Navn - Navn eller beskrivelse for hendelsen.
 • Sted - Stedet der hendelsen skjer. Dette feltet kan også brukes til annen relevant info.
 • Start-dato - første dag for hendelsen. Her kan du enten registrere datoen manuelt fra punktet Tast inn datoen eller bruke punktet Velge dato som viser en oversikt for kommende ukes dager.
 • Start-tidspunkt - dersom hendelsen varer hele dagen, kan du la dette feltet stå åpent. Ellers taster du inn tidspunktet hendelsen begynner.
 • Slutt-dato - dersom hendelsen varer én dag, bør sluttdatoen samsvare med startdatoen. Ellers kan du registrere siste dag for hendelsen.
 • Slutt-tidspunkt - Tast inn tidspunktet hendelsen avsluttes. Dersom tidspunktet du taster inn er før starttidspunktet, blir start-tidspunktet justert til én time før slutt-tidspunktet.
 • Gjentagelse - Dersom denne hendelsen gjentas periodevist, kan du her velge intervall.
 • Påminnelse - Dersom du ønsker å bli påminnet om hendelsen før den starter, kan du her velge tidspunkt for varslingen.
 • Lagre hendelsen - Her lagrer du hendelsen.
Bla i hendelser

Alle kommende hendelser finner du fra menypunktet Hendelser. Navn for hendelsen og dens varighet blir vist. Dersom du vil enten Endre eller Slette hendelsen, kan du trykke på OK-tasten for å få tilgang til disse valgmulighetene.

Bla i kalenderen

For å bla i kalenderen kan du velge punktet Bla i kalenderen. Velg årstall, måned og en av denne månedens uker som du vil se registrerte hendelser for. Fra punktet Hele uken kan du nå få vist alle hendelser for aktuell uke eller sortere hendelsene nærmere fra punktet Etter ukedag.

Notater

Med appen Notater kan du lage skriftlige notater.

 • Du kan opprette et notat fra menypunktet Nytt notat. Tast inn teksten i notatet og lagre det ved å trykke på OK-tasten.
 • For å gå tilbake til de notatene som er lagret på telefonen, velger du menypunktet Notat-oversikt. Dersom du åpner et av notatene på denne oversikten, kan du deretter utføre følgende:
 • Endre - åpner notatet og gjør det klart for endring.
 • Send som melding - åpner en ny meny der du kan velge mottaker fra kontaktlisten eller registere et telefonnummer som notatet skal sendes til.
 • Send notatet som e-post - herfra åpnes en ny e-post der feltet Tekst automatisk vil få samme innhold som notatet.
 • Slette - sletter notatet.
 • Slette alle - sletter samlige notater som er lagret på telefonen.
Stemmeopptaker

Med appen Stemmeopptaker kan du lage innspillinger med lydopptak f.eks. fra møter eller enkle huskelister.

 • Ved å velge menypunktet Start opptak startes opptaket umiddelbart. For å avslutte opptaket trykker du enten på OK-tasten eller Tilbake-tasten.
 • Fra menypunktet Opptaks-oversikt vises en liste med opptakene som er lagret på telefonen.

Hvis du åpner et opptak fra denne listen, får du tilgang til følgende punkter:

 • Spille av - spiller av opptaket. For å spole bak- eller fremover i opptaket trykker du på Venstre- og Høyre-tastene.
 • Gi nytt navn - herfra kan du endre navn på opptaket.
 • Dele opptaket via e-post - herfra åpnes en ny e-post der opptaket automatisk blir vedlagt.
 • Slette - sletter opptaket.
Kalkulator

Med appen Kalkulator kan du få utført enkle regnestykker som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Tast inn regnestykker med flere tall og regnearter hvis du ønsker det. Når du trykker på **OK-tasten, blir resultatet vist og lest opp. Resultatet kan så benyttes som første tall i et nytt regnestykke dersom du registrerer en regneart rett etter at resultatet er lest opp. De forskjellige regneartene finner du ved å trykke en eller flere ganger på Stjerne-tasten, mens komma ligger under Firkant-tasten.

Værmelding

Fra appen Værmelding vises temperaturen der du er samt varsel for de kommende tre dagene. Du kan også få detaljert varsel for hver av disse dagene ved å bla til ønsket dag og trykke på OK-tasten. Dette detaljerte varselet vil vise temperatur, vind, skyforhold, fuktighet og lufttrykk for hver tredje time på denne dagen, fra to på natten til elleve på kvelden. Du kan bla i det detaljerte varselet ved å trykke på Venstre- og Høyre-tastene. Fra menypunktet Måleenheter kan du endre hvilke måleenheter som benyttes på BlindShell Classic. Temperatur kan oppgis i Celsius eller Fahrenheit og vindhastighet kan oppgis i meter pr. sekund, kilometer i timen eller knop.

Oversetter

Appen Oversetter brukes for å oversette ord eller setninger fra et språk til et annet, dette skjer via internett. Du velger hvilke språk du vil oversette fra og til, taster inn ordet som skal oversettes og blar til menypunktet Oversette for å få ordet eller setningen oversatt. Hvordan resultatet blir, vil kunne variere ut ifra de brukte språkkombinasjonene. For enkelte slike kombinasjoner vil det kun gis enkeltresultater, mens det for andre vil gis flere definisjoner og synonymer med mulige oversettelser som igjen kan inneholde informasjon om uttale og grammatikk. All opplesning av ord på fremmede språk blir gjort med kunstige stemmer på samsvarende språk. For å få stavet et ord, kan du bruke telefonens stave-funksjon, dette er langt trykk på Ned-tasten. Selve oversettelsesfunksjonen leveres som on-line-tjeneste av Yandex.Translate (http://translate.yandex.com) og Yandex.Dictionary (https://tech.yandex.com/dictionary).

E-post

Før du kan benytte e-post-klienten på BlindShell må du ha en fungerende e-post-konto. E-post-klienten klarer kun å håndtere én e-post-konto om gangen.

Logge inn på en e-post-konto

Ved første gangs oppstart av appen E-post kreves det at du logger inn på e-post-kontoen din. Du gjør dette fra menypunktet Ny e-post-konto. Tast inn e-post-adressen din, adressen til SMTP-server, adressen til IMAP-server samt passordet ditt. Opplysninger om SMTP- og IMAP-server finner du på e-post-leverandørens hjemmesider. Etter at du har lagret opplysningene fra menypunktet Lagre, vil BlindShell forsøke å logge seg inn på kontoen. Dersom dette lykkes, vil menypunktet Ny e-post vises. Innlogging på e-post-kontoen kan ta litt tid avhengig av hastigheten på internett-tilkoblingen du bruker. Fra menypunktet Redigere konto kan du endre opplysningene for e-post-kontoen din eller slette kontoen om du vil gjøre det.

Viktig merknad: Enkelte leverandører krever at du aktiverer bruk av tredjeparts apper i sine respektive e-post-apper. Pass derfor på at IMAP-tilgang via tredjeparts apper er aktivert.

Skrive en ny e-post

Når du vil skrive en ny e-post gjøre du dette fra menypunktet Ny e-post. I punktet Mottaker kan du enten legge inn en e-post-adresse fra kontaklisten din, i så tilfelle må det allerede være registrert slik adresse for kontakten du vil sende e-posten til, eller registrere adressen manuelt ved inntasting med tastaturet. Du kan legge til flere mottakere etter ønske. Tast inn Emne og Tekst for e-posten og send e-posten fra menypunktet Sende. Menyen med e-posten blir værende åpen til BlindShell har lyktes med å sende den. Med en gang e-posten er sendt, går telefonen tilbake til hovedmenyen for e-post-kontoen. Dersom BlindShell ikke klarte å sende e-posten, kan du prøve å sende den på nytt, eller avbryte og lagre den som utkast slik at du kan fortsette på e-posten senere.

Bilder eller opptak på telefonen kan sendes som Vedlegg til e-poster. Når du har mottatt en ny e-post, vil oversikten med vedlegg bli vist etter at du har trykket på OK-tasten. Fra punktet Legg til vedlegg kan du legge til opptak eller bilder fra telefonen som vedlegg. Filer du tidligere har vedlagt men du likevel bestemmer deg for ikke å legge ved, kan fjernes ved å trykke på **OK-tasten ** med påfølgende bekreftelse.

Dersom du ikke klarer eller ikke vil sende e-posten med det samme, kan du trykke på Tilbake-tasten, det vil da vises en meny med følgende to valgmuligheter:

 • Lagre som utkast - avslutt innskriving av e-posten og lagre den som utkast. Du vil da senere kunne finne den igjen i mappen Utkast slik at du kan hente den frem for fullførelse og sending.
 • Ikke lagre som utkast - avslutte innskriving av e-posten og forkaste den.
Bla i e-postene

Dersom du vil kikke gjennom e-postene dine i Innboks eller annen mappe, går du til ønsket mappe og flytter deg rundt i den med Venstre- og Høyre-tastene. For å lese en spesifikk e-post blar du til den og trykker på OK-tasten. Mens du leser innholdet i en e-post, vil et trykk på OK-tasten vise en meny med følgende punkter:

 • Svare - Sende svar til opprinnelig avsender. Dette åpner en ny e-post med forhåndsutfylt mottaker og emne.
 • Svare alle - sende svar til opprinnelig mottaker og alle oppført for mottak av kopi. Dette åpner en ny e-post med forhåndsutfylt mottaker og emne.
 • Videresende - sende e-posten videre til noen andre. Dette åpner en ny e-post med forhåndsutfylt emne og tekst, her må du altså taste inn mottaker.
 • Vedlegg - fra dette punktet vises en oversikt med eventuelle vedlegg. Hvis telefonen har støtte for vedleggenes formater, kan du fortsette ved å trykke på OK-tasten. Dersom vedlegget er et dokument eller en tekst-fil i PDF-, Word- eller PowerPoint-format, kan du få det lest opp fra punktet Lese opp dokumentet. Dersom vedlegget er et bilde, får du vist det fra Vise bildet. Fra punktet Lagre bildet blir bildet lastet ned og lagret på telefonen slik at du senere kan se på det fra Bilder. Når det gjelder vedlagte opptak, kan du på samme måte Spille av opptaket eller Lagre opptaket.
 • Legge avsender til som kontakt - Oppretter en ny kontakt i kontaktlisten eller oppdatere en eksisterende kontakt med e-post-adresse.
 • Slette - Sletter e-posten.
Innstillinger for e-post

Etter at du har fått logget inn på e-post-serveren du benytter, kan du gå inn på innstillingene for e-post. Bla til punktet Innstillinger for e-post på hovedmenyen for e-post og åpne de tilgjengelige punktene.

 • Fra punktet Redigere kontokan du endre opplysningene som brukes ved innlogging på serveren.
 • Fra punktet Se etter e-post i bakgrunnen kan du bestemme hvor ofte telefonen skal se etter ny e-post. Dersom denne funksjonen aktiveres, vil telefonen automatisk kontrollere om du har fått ny e-post, dette vil da skje uten at det vises på telefonen. Dersom du har fått ny e-post, vil du bli varslet om dette under Oversette hendelser på hovedmenyen.

Media

Under overskriften Media ligger apper der du kan høre på radiosendinger eller dine egne musikkfiler. I tillegg finner du her appene Kamera- og Bildeviser. Følgende apper er plassert under Media:

 • Musikkspiller
 • Internett-radio
 • YouTube
 • FM-radio*
 • Kamera
 • Bildeviser
Musikkspiller

For å kunne benytte appen Musikkspiller må du først kopiere lydfiler til Music-mappen enten på telefonens interne minne eller et SD-kort. Dette gjøres ved at du vha. en USB-kabel kobler telefonen sammen med datamaskinen der lydfilene er lagret.

Windows-maskiner

Telefonen bør bli gjenkjent som en ekstern disk. Bruk utforskeren på datamaskinen og kopiér lydfilene fra datamaskinen til telefonen. Dersom telefonen ikke blir gjenkjent, må du installere de siste oppdateringene for datamaskinen og sjekke at det finnes en MTP-driver på den.

Apple-maskiner

For å kopiere lydfiler fra en Mac til telefonen, må programmet Android File Transfer installeres. Programmet kan lastes ned fra https://www.android.com/filetransfer/

Linux-maskiner

Telefonen bør automatisk bli gjenkjent av datamaskinen. Benytt et program med utforsker-funksjon til å kopiere lydfilene dine.

Hvodan velge musikkfiler

Når du vil høre på musikk- eller lydfiler, må du først velge filen du vil spille av. Dette kan du gjøre fra følgende fire menypunkter: Alle melodier - viser en liste med alle lydfilene på telefonen sortert på navn. Artister - Viser en liste med alle artistene i alle lydfilene på telefonen. Etter at du har valgt en artist, kan du bla i vedkommendes melodier eller albumer. Albumer - viser en liste med alle albumene på telefonen. Etter at du har valgt album, blir melodiene i dette albumet vist. Favoritter - viser en liste med lydfiler som du har merket som favoritt. Hvert av disse menypunktene har en egen søkefunksjon, denne er alltid plassert nederst i listen. Du kommer kjapt til Søk ved å trykke på Venstre-tasten når du står på første melodi i listen.

Spille av lydfiler

Med menypunktet Gjenoppta avspilling vil avspillingen fortsette på den lydfilen som ble spilt forrige gang du brukte appen Musikkspiller. Hvis du velger en spesiell fil fra et av menypunktene ovenfor, startes avspilling av denne filen med en gang. Avspillingen er alltid satt opp til å repetere alle melodier i valgt mappe. Under avspilling er følgende handlinger mulig:

 • Trykk på Venstre- eller Høyre-tasten vil hoppe til forrige eller neste melodi på listen.
 • Trykk på Tilbake-tasten mens avspilling pågår, vil pause avspillingen.
 • Trykk på Tilbake-tasten når avspillingen er på pause, går tilbake til visning av melodilisten.
 • Trykk på OK-tasten mens avspilling er på pause, vil gjenoppta avspillingen.
 • Trykk på OK-tasten mens avspilling pågår, vil stoppe avspillingen midlertidig og vise en meny med punktene Forflytning i melodien og Lagre som favoritt eller Slette fra favoritter. Etter at du har brukt en av disse valgmulighetene eller gått tilbake fra denne menyen, vil avspillingen gjenopptas.
 • Med menypunktet Forflytning i melodien vil virkemåten til Venstre- og Høyre-tastene endres. Trykk på disse vil nå hoppe ti sekunder bakover eller fremover i melodien. Dersom du ikke trykker på noen av tastene i løpet av ti sekunder, får tastene tilbake sin vanlige virkemåte.
Internett-radio

Med appen Internett-radio kan du høre på radiosendinger fra internett. Sendingene kan velges etter opprinnelsesland eller innholdskategori. Ved å trykke på OK-tasten når en stasjon spilles av, kan du lagre stasjonen som favoritt.

Gjenoppta avspilling - herfra fortsetter avspilling av den stasjonen du sist hørte på da du brukte appen. Populære stasjoner - viser en liste med de mest populære stajonene i landet ditt. Her kan du finne opptil 90 stasjoner. Kategorier - viser en liste med radiostasjoner sortert etter innholdskategori. Velg kategori for å få vist en liste med stasjoner innenfor kategorien. Land - viser en liste med verdensdeler og land. Etter at du har valgt et land, vil menypunktene Populære statsjoner, Kategorier, og Søk inneholde stasjoner for dette landet. Favoritter - viser en liste med stasjonene som er blitt lagret som favoritter. Søk - herfra kan du søke etter en radiostasjon ved å taste inn dens navn. Du kan taste inn både hele navnet eller en del av det. Alle stasjoner som oppfyller søkekriteriet vi bli vist.

NB! Du må være tilkoblet internett enten via et WiFi-nettverk eller mobildata for å kunne bruke appen Internett-radio.

YouTube

Med appen YouTube kan du spille av billedmateriale som er lagt ut på YouTubes servere.

På Start-skjermen for appen YouTube finner du følgende valgmuligheter:

 • Søk etter - herfra kan du søke etter videoer eller kanaler
 • Historikk - viser en oversikt for vieoer som er avspilt på telefonen
 • Favoritter - viser en liste med favorittvideoer og -kanaler
 • Kategorier - herfra kan du bla i de nyeste videoene sortert etter forskjellige kategorier

En Oversikt for videoer er resultat etter et søk, resultat etter valg av kategori eller en liste med brukerens favoritter eller historikk etc. Oversikten vil inneholde de aktuelle videoene - bla til ønsket video og trykk på OK-tasten for å få vist følgende valgmuligheter for videoen:

 • Spill av fra begynnelsen - starter avspilling av videoen fra begynnelsen
 • Gjenoppta avspilling - starter avspilling av videoen fra punktet der du stoppet den forrige gang
 • Søk i lignende videoer - viser en liste med lignende videoer
 • Hopp til kanal - herfra kan du hoppe til kanalen til utgiveren av videoen slik at du kan se andre videoer fra samme opphav
 • Lagre i favoritter - herfra kan du lagre videoen som en favoritt
 • Slette fra historikken/favoritter - herfra sletter du en video fra historikk eller favoritter
 • Info om videoen - herfra vises informasjon om videoen, slik som utgivelsesdato eller en kort beskrivelse av innholdet

Faktisk avspilling av en video skjer fra Video-avspillings-skjermen. Bruk OK-tasten til å starte avspilling eller å sette avspillingen på pause. Bruk Venstre-tasten for å spole bakover i videoen og Høyre-tasten for å spole framover. Spoling fram- eller bakover når avspilling er i gang, vil skje med 10 sekunder hver gang du trykker på Venstre- eller Høyre-tasten. Når avspillingen er på pause, vil du hoppe ett minutt fram- eller bakover når du trykker på de samme tastene.

Innstillinger: Videomodus har tre mulige valg, og disse er Portrettvisning, Landskapsvisning og Kun lyd.

 • Portrettvisning er standard, videoen vil vises midt på skjermen.
 • I landskapsvisning må du snu telefonen 90 grader med klokken, bildene blir større i denne visningen.
 • Dersom du bruker valget Kun lyd, unngår du at telefonen laster ned og viser data som har med bilder å gjøre, den bryr seg kun om videoenes lydinnhold. Dersom du kun er interessert i lydinnholdet, er dette en grei måte å begrense bruk av mobildata.

Merknad:

 • Alle videoer på YouTube har sin opprinnelse hos uavhengige opphavspersoner. BlindShell er ikke tilknyttet YouTube-plattformen eller innholdets opphavspersoner på noen måte, og kan ikke holdes ansvarlig for innhold du finner på YouTube.
 • BlindShell kjører YouTube i anonym modus. BlindShell hverken trenger eller støtter brukerinnlogging på YouTube. Innhold fra YouTube Premium eller innhold med aldersrestriksjoner er derfor ikke tilgjengelig på BlindShell.
 • Oversikter med favorittvideoer, historikk eller kanaler som er lagret på din BlindShell er ikke synkronisert med andre enheter som benytter din private YouTube-konto.
 • Det kan være at enkelte videoer eller videostrømmer benytter videoformater som ikke støttes av BlindShell og derfor ikke kan vises på telefonen.
FM-radio

Telefonen har innebygget mottaker for FM-radio. For at denne appen skal fungere må hodetelefoner være tilkoblet. Hodetelefonene fungerer som antenne, og uten disse vil det være svært dårlige mottaksforhold.

Høre på en radio-stasjon
 • Fra menypunktet Spill av radio startes avspilling av samme stasjon som du hørte på sist du brukte appen FM-radio.
 • Trykk på Venstre- eller Høyre-tastene vil automatisk hoppe til forrige eller neste stasjon uten manuelt å måtte søke etter dem.
 • Trykk på Ned-tasten vil lese opp frekvens for stasjonen samt stasjonsnavnet hvis dette er tilgjengelig.
Andre valgmuligheter for FM-radio

Dersom du trykker på OK-tasten når en radiostasjon spilles av, får du følgende valgmuligheter:

 • Lagre som favoritt - merker stasjonen som favoritt, den vil da kjapt kunne velges fra menypunktet Favoritter.
 • Lyd i høyttaler - lyden vil høres i høyttaleren i stedet for de tilkoblede hodetelefonene. Når lyden er i høyttaleren, kan du flytte lyden tilbake til hodetelefonene fra menypunktet Lyd i hodetelefonene.
 • Manuell søking - endrer søkemetode fra automatisk til manuell. I manuelt søk vil trykk på Venstre- og Høyre-tastene endre frekvensen nedover eller oppover i steg på 0,1 MHz i stedet for å hoppe direkte til forrige eller neste stasjon. Når du har valgt Manuell søkning, går du tilbake til Automatisk søking ved å trykke på OK-tasten og deretter velge Automatisk søking.
 • Tast inn frekvensen - herfra kan du taste inn frekvensen for stasjonen manuelt.
Kamera

Telefonen har en enkel kamerafunksjon som kan benyttes til å ta bilder med det innebygde kameraet. Kameraet er plassert høyt oppe på telefonens bakside, litt til venstre for SOS-knappen. Alle bilder du tar, kan merkes med en kort bildebeskrivelse som blir lest opp når du senere ser på bildene.

Bruk av kameraet:

 • Åpne appen Kamera. Så lenge kameraet er aktivt, vil en gjentagende klikkeklyd høres.
 • Hold kameraet mot gjenstanden eller motivet du vil ta bilde av.
 • Trykk på OK-tasten for å ta bildet. En lett gjenkjennelig «lukker»-lyd vil høres når kameraet har tatt bildet. Prøv å holde telefonen helt stille mens bildet tas.
 • Etter at bildet er tatt vises en meny der du kan velge mellom Vise bildet eller Lagre bildet. Fra menypunktet Vise bildet kan du få vist bildet slik det ble tatt. Dersom du ikke vil beholde bildet, kan du nå trykke på Tilbake-tasten for å gå tilbake til bildetagnings-modus.
 • Når du velger menypunktet Lagre bildet, blir du bedt om å spille inn en kort beskrivelse på inntil 5 sekunder for bildet. Denne bildebeskrivelsen blir senere avspilt når du ser på bildene dine slik at det blir enklere å skille dem fra hverandre.
 • Etter at bildet er blitt lagret vil telefonen gå tilbake til bildetagnings-modus der du kan fortsette å ta bilder. Trykk på Tilbake-tasten for å lukke appen Kamera.
Bildeviser

Appen Bildeviser er en enkel funksjon for å se på bildene på telefonen.

Det finnes to mapper for bildene på telefonen: Kamera-bilder, som inneholder bilder som er tatt med telefonen, og Andre bilder, som innholder bilder du har kopiert til telefonen fra en datamaskin.

 • Når du åpner appen Bildeviser, vil det siste bildet du har tatt bli vist. Bildet vises på skjermen og den innspilte bildebeskrivelsen spilles av.
 • Du kan bla frem- eller bakover i bildene dine med Høyre- og Venstre-tastene. Hver gang et nytt bilde vises, blir bildebeskrivelsen spilt av.
 • Ved å trykke på OK-tasten blir menyen for bildet vist. Her finner du følgende menypunkter: Zoom, Dele bildet, Bildeinformasjon, Endre bildebeskrivelse, Slette bildet.
 • Du kan se på bildene dine i kronologisk rekkefølge eller sortert pr. måned
Zoom

Dersom du trenger å forstørre bildet, kan du gjøre dette fra menypunktet Zoome inn i menyen for bildet. Så fort du benytter zoom-funksjonen, blir aktuelt zoom-nivå lest opp, tilgjengelige nivåer er 2, 4, 8 og 16. Når du har zoomet inn, kan du bruke Opp-, Høyre-, Ned- og Venstre-tastene til å forflytte deg i bildet. Dersom du vil redusere zoom-nivået, kan du gjøre det fra menypunktet Zoome ut. Legg merke til at du må zoome helt ut før du kan hoppe til neste bilde, dette fordi tastene på navigerings-feltet under zooming brukes til forflytning i bildet.

Dele bildet

Bilder på telefonen kan deles med andre på to måter, enten via melding eller e-post. Fra dette menypunktet kan du dele et bilde du har tatt med andre personer som kan ha glede av det. Dette kan være nyttig dersom du trenger å spørre seende om hjelp eller rett og slett ønsker at andre skal få se bildet du har tatt.

Dele bildet via e-post- Herfra åpnes en ny e-post der bildet automatisk blir vedlagt. Mottakeren av e-posten vil kunne åpne og lagre det vedlagte bildet. Dele bildet via melding For å dele bildet må telefonen ha internett-forbindelse enten på WiFi eller mobildata. Bildet blir kryptert og lastet opp til en server hos BlindShell. Mottageren vil deretter motta en tekstmelding med en lenke til bildet slik at han kan se det.

Bildet kan vises på de aller fleste smarttelefoner eller andre telefoner med innebygget nettleser. Den tilsendte lenken kan om ønskelig også videresendes til andre eller manuelt kopieres slik at man kan se bildet ved hjelp av nettleseren på en datamaskin. BlindShell benytter ikke MMS til denne funksjonen, og abonnementet ditt vil kun bli belastet for tekstmeldingen og databruken dersom mobildata benyttes ved overføringen.

Personvern-opplysninger: Alle bilder som sendes med denne funksjonen er kryptert med kontrollsiffer (AES) under hele overføringen. Nøkkelen for dekryptering blir sendt i tekstmelding og kun til mottageren du selv velger, aldri til noen andre. Selv om det krypterte bildet lagres på BlindShells servere, kan ingen andre enn mottageren av tekstmeldingen, selv ikke de ansatte hos BlindShell, se det krypterte bildet uten å ha nøkkelen for dekryptering.

Krypterte data blir lagret i minst 14 dager etter at dataene er lastet opp.

Bildeinformasjon

Her kan du få lest opp enkel informasjon om bildet, slikt som dato og klokkeslett da det ble tatt, samt bilde- og filstørrelse.

Endre innspilt beskrivelse

Fra dette menypunktet kan du endre innspilt beskrivelse for bildet, du blir bedt om å lese inn en ny beskrivelse som vil erstatte den opprinnelige.

Slette bildet

Fra dette menypunktet kan du slette bildet, du må her bekrefte slettingen.

Bøker

Under overskriften Bøker finner du appene Bokleser og Bibliotek. Ved hjelp av appen Bokleser får du lest favorittbøkene dine, mens du ved hjelp av appen Bibliotek kan få lastet ned bøker du ønsker å lese fra biblioteker med online-service.

 • Bokleser
 • Bibliotek
Bokleser

For å kunne benytte appen Bokleser må du først kopiere en boks filer til mappen BlindShell/Books på telefonen, enten det intene minnet eller SD-kortet. Appen kan både spille av lydfiler og lese opp tekstfiler. Hver mappe i mappen BlindShell/Books blir sett på som en bok. Bøker med mange filer i en spesiell filstruktur skal lagres i en slik mappe, mappen kan igjen inneholde undermapper.

Hovedmeny
 • Siste bok - viser den sist leste boken.
 • Bokliste - viser en liste med alle bøkene dine.
 • Bokmerker - viser en liste med bokmerker som du har opprettet.
Meny for boken
 • Fortsette å lese - fortsetter opplesningen fra posisjonen der du avsluttet forrige gang du leste denne boken.
 • Lese fra begynnelsen - starter opplesningen fra begynnelsen av boken. Bortsett fra eventuelle bokmerker du har opprettet i boken, vil appen dermed ikke huske hvor langt du tidligere var kommet i den.
 • Bla i innholdet - herfra kan du bla i bokens innhold etter kapitler og deler.
 • Bokmerker - viser en liste med bokmerker som er opprettet i boken.
Når du hører på en bok
 • Trykk på Venstre- eller Høyre-tasten vil hoppe til neste del i boken.
 • Trykk på Tilbake-tasten mens opplesning pågår, vil pause opplesningen.
 • Trykk på Tilbake-tasten når opplesningen er pauset, vil hoppe til gjeldende dels oppføring i innholdslisten.
 • Trykk på OK-tasten når opplesningen er pauset, gjenopptar opplesningen.
 • Trykk på OK-tasten når opplesningen pågår, vil midlertidig stoppe opplesningen og vise menyen Opplesnings-meny med flere valgmuligheter. Etter at du var valgt en av disse eller har gått tilbake fra denne menyen, vil opplesningen gjenopptas.
Opplesnings-meny
 • Hopp til antall prosent av boklengden - herfra kan du hoppe til en gitt posisjon i en bok, angitt i prosent av boklengen, 50 % vil bety midt i boken.
 • Legg til bokmerke - Oppretter et bokmerke på gjeldende posisjon i boken. Når bokmerket opprettes, blir du bedt om å registrere et navn på det. Dersom ingenting registreres, brukes medgått tid i boken som navn.
Opplesningsmeny - spesielt for lydfiler
 • Forflytning i boken - dette vil endre virkemåten på Venstre- og Høyre-tastene. Trykk på disse tastene vil nå hoppe 10 sekunder bakover eller fremover i boken. Dersom du ikke trykker på noen av tastene i løpet av ti sekunder, får tastene tilbake sin vanlige virkemåte.
Opplesningsmeny - spesielt for tekstfiler

Hastighet - endrer hastigheten på opplesningen. Opplesningsspråk - endrer språket som benyttes under opplesning av boken.

Bibliotek

Med appen Bibliotek kan du søke etter bøker fra støttede biblioteker med online-tjeneste, f.eks. Librivox. Du kan deretter laste ned bøker og høre på dem i appen Bokleser. Det kan være at enkelte slike biblioteker krever innlogging med brukernavn og passord. Norske brukere gjøres oppmerksomme på at Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek (NLB) ikke blir støttet.

Startskjerm
 • Søk etter bok - åpner søkeskjermen der du kan søke etter bøker basert på tittel, forfatter eller stikkord.
 • Logg ut - logger ut av biblioteket (dersom biblioteket krever innlogging med brukernavn og passord).
Søkeskjermen
 • Tittel - viser en liste med bøker basert på tittelen du taster inn.
 • Forfatter - viser en liste med bøker basert på forfatteren du taster inn.
 • Stikkord - viser en liste med bøker basert på stikkordet du taster inn.
Bok-menyen
 • Laste ned boken - laster ned boken. Vent til boken er ferdig nedlastet eller avbryt ved å trykke på Tilbake -tasten. Så fort boken er lastet ned, blir den tilgjengelig fra appen Bokleser.
 • Info om boken - viser detaljerte opplysninger om boken, slik som lengde, språk, beskrivelse, utgivelsesår etc.

Svaksynt-apper

Under overskriften Svaksynt-apper finner du verktøy som er spesielt laget for svaksynte og blinde. BlindShell Classic har her følgende apper:

 • Fargeindikator
 • Lokalisering
 • Objekt-tagging
 • Lommelykt
Fargeindikator

Appen Fargeindikator benyttes til å finne fargen på gjenstander rundt deg. Den benytter telefonens kamera som sitter på siden av SOS-knappen på telefonens bakside. Hold telefonen noen centimeter borte fra gjenstanden du vil vite fargen på, og start fargegjenkjenningen ved å trykke på OK-tasten. Gjenkjent farge vil bli lest opp. Gjenta fremgangsmåten flere ganger for å få et mer nøyaktig resultat, og velg den fargen som ble lest oppi flest tilfeller.

NB! Appen Fargeindikator er svært avhengig av omgivelsesbelysningen og vil ikke virke bra når det er svakt lys eller dårlige lysforhold. Under slike forhold kan det være at opplest resultat ikke samsvarer med virkeligheten.

Lokalisering

Appen Lokalisering samler inn data fra GPS, WiFi-nettverk og mobil-nettverk for å anslå nærmeste adresse der du befinner deg. Hele prosessen med å anslå hvor du befinner deg kan ta opp til 30 sekunder. Resultatet inneholder følgende informasjon:

 • Anslått adresse.
 • Nøyaktighet.
 • Mulighet til å sende anslått posisjon som tekstmelding.
 • GPS-koordinater.

NB! Nøyaktigheten for lokaliseringen vil kunne variere. Du bør ta oppgitt nøyaktighet med i betrakting før du stoler helt på resultatet.

NB! For å kunne benytte appen Lokalisering må du være tilkoblet internett enten via WiFi-nettverk eller mobildata.

Objekt-tagging

Appen Objekt-tagging kan hjelpe deg med å skille gjenstander som har samme utseende fra hverandre, f.eks. krydderposer, kosmetikk, rengjøringsmidler, flasker og bokser. Funksjonen benytter selvklebende etiketter som kan festes på de ulike gjenstandene. Vha. sitt kamera hjelper telefonen deg med å tagge eller navngi etikettene slik at gjenstandene kan skilles fra hverandre.

Taggene er unike, selvklebende etiketter på ca. 1,5 ganger 1,5 cm. Når du vil feste en slik tagg på en gjenstand, trekker du den av arket den ble levert på og fester den på gjenstanden som skal tagges. Tagging av et objekt eller en gjenstand består deretter av å lese av etiketten med telefonens kamera og til slutt spille inn eller taste inn en beskrivelse eller navn for den. Når du siden leser av samme etikett, vil dette navnet eller beskrivelsen bli lest opp.

Tagge et objekting
 • Finn et objekt eller en gjenstand du vil tagge.
 • Trekk en etikett løs fra arket og fest den på gjenstanden. Så langt som mulig bør du prøve å unngå å sette etiketten på buede eller ujevne steder.
 • Åpne appen Objekt-tagging og velg menypunktet Ny tagg. Etter noen øyeblikk vil BlindShell begynne å gi fra seg en gjentagende knitrelyd for å gi deg beskjed om at den leter etter en tagg.
 • Hold kameraet mot taggen på gjenstanden du vil tagge. Anbefalt avstand er 20 til 30 centimeter. Det kan være at du trenger litt øvelse før du får dette til.
 • Etter at taggen er blitt avlest, blir du spurt om du vil spille inn eller skrive inn en beskrivelse av gjenstanden. Dersom du velger å spille inn en beskrivelse, kan du starte innlesningen etter en pipelyd, legg merke at innlesningen avsluttes automatisk etter 5 sekunder. Dersom du velger å skrive inn en beskrivelse, kan du taste inn navnet vha. tastaturet.
Lese tagger
 • Åpne appen Objekt-tagging og velg menypunktet Lese tagger. Så fort kameraet er klart for å lese tagger, vil en gjentagende knitrelyd høres.
 • Hold kameraet mot taggen på gjenstanden du vil undersøke, dette gjør du på samme måte som da taggen ble opprettet.
 • Så fort taggen er avlest vil kameraet settes på pause, og den innspilte eller innskrevne beskrivelsen bli lest opp.
 • Trykk på Tilbake-tasten dersom du vil lese en annen tagg, eller trykk på Ned-tasten for å få lest opp beskrivelsen en gang til.
Endre og slette tagger

Menypunktet Oversikt for tagger vil vise en liste med taggene du har opprettet. Herfa kan du endre en beskrivelse eller slette en tagg som ikke er i bruk lenger.

Lommelykt

Appen Lommelykt er en enkel app som styrer lyset i de to LEDene på baksiden av telefonen, slik at BlindShell kan virke som en lommelykt når du har behov for lys.

Innstillinger

Fra menypunktet Innstillinger kan du tilpasse hvordan telefonen skal oppføre seg. Videre finner du innstillinger for WiFi-nettverk og SIM-kort samt eget menypunkt for å se etter oppdateringer for BlindShell Classic.

Lydsignaler

Dette menypunktet innholder innstillinger for ringelyder og varslinger samt hastighet for talesyntesen.

Lydprofiler

Herfra kan du velge hvilken lydprofil som skal gjelde for innkommende samtaler og meldinger. Du får også tilgang til valg av lydprofil ved å trykke langt på Firkant-tasten.

 • Normal - Ringelyd og vibrasjon blir brukt for å varsle om innkommende samtaler og meldinger.
 • Vibrasjon - Ene og alene vibrasjoner blir brukt for å varsle om innkommende samtaler og meldinger.
 • Stille - Ingen varsling blir gitt for innkommende samtaler eller meldinger.
Lydstyrke

Fra dette menypunktet kan du endre lydstyrken for innkommende anrop, varslinger, alarmer og feedback ved inntasting.

Melodier

Her kan du velge ringelyder som skal gjelde for henholdsvis innkommende anrop, varslinger og alarmer. Dersom du vil benytte dine egen meoldier til dette, kan du kopiere lydfilene til telefonens interne minne. Bruk mappen Ringtones for ringelyd, mappen Notifications for varslinger og mappen Alarms for alarmer eller vekking.

Tale

Herfra kan du stille hastigheten for talesyntesen og endre setningsmelodien som den benytter. Prøv deg fram for å finne hvilke innstillinger for talesyntesen som passer deg best. Herfra kan du også velge om telefonen skal lese opp informasjon om klokke og dato når den vekkes.

Tilbakemelding

Herfra kan du bestemme hvordan telefonen skal melde tilbake til deg med annet enn talen. Du kan velge tilbakemelding kun med lydsignal. Dette vil da være pipelyder og andre lydsignaler som høres når du flytter deg i en meny, taster inn en tekstmelding eller låser telefonen. En annen form for tilbakemelding er vibrasjon som benyttes i de samme tilfellene som nevnt foran. Til slutt er det mulig å velge både lydsignal og vibrasjon samtidig.

Opplesning av posisjon i listen

Herfra bestemmer du om et menypunkts posisjon i listen skal leses opp eller ikke, dette kan for eksempel være to av ni eller fire av fem.

Varslings-påminnelse

Når du mottar en melding eller ikke besvarer et anrop, dette fører til en oppføring på Oversette hendelser, vil telefonen varsle med et lydsignal for dette. Dersom du slår på Varslings-påminnelse, vil et litt mindre påtrengende lydsignal repeteres hvert femte minutt som påminnelse om den oversette hendelsen. Så fort du sjekker menypunktet Oversette hendelser, vil påminnelsen bli avsluttet.

Tastatur

Her finner du innstillinger for inntasting av tekst samt opplåsing av telefonen.

Tastatur-lås

Herfra kan du velge om det skal gå an å låse telefonens tastatur vha. Stjerne-tasten. Funksjonen Tastatur-lås benyttes stort sett for å unngå uønskede trykk på tastene f.eks. når telefonen ligger i en lomme eller veske.

 • Når menypunktet Tastaturlås er slått på, kan man sette telefonen i Standby med et langt trykk på Stjerne-tasten. Telefonen settes også automatisk i Standby når innstilt varighet for Tid før skjermen slukkes er utløpt. Trykk langt på Stjerne-tasten for å låse opp telefonen.
 • Når Tastatur-lås er slått av, vil telefonen gå i Standby etter at varighet for Tid før skjermen slukker er utløpt, men tastaturet blir ikke automatisk låst. Telefonen går automatisk tilbake til aktiv modus uansett hvilken tast du trykker på. Første tastetrykk vil kun vekke telefonen, det vil ikke forstås på noen annen måte. Du kan fremdeles låse eller låse opp telefonen med et langt trykk på Stjerne-tasten, men opplåsning vil ikke skje automatisk.
Opplesning ved sletting av tegn

Dette menypunktet har å gjøre med sletting av tegn under inntasting.

 • Les opp første bokstav mot venstre etter sletting - når du sletter bokstaver eller tegn med Tilbake-tasten, vil neste gjenstående bokstav mot venstre leses opp.
 • Les opp det slettede tegnet - når du sletter bokstaver og tegn med Tilbake-tasten, blir tegnet som akkurat er slettet lest opp.
 • Etter at du har slettet alle uønskede tegn, kan du ved å trykke på Ned-tasten få lest opp den gjenstående teksten.
Gjentagelse ved inntasting

Du har følgende valgmuligheter for hva som skal leses opp ved inntasting av tekst:

 • Les opp ordet etter inntasting av mellomrom - fører til at det siste ordet leses når du taster inn mellomrom eller et annet punktsettingstegn.
 • Les opp all inntastet tekst etter inntasting av mellomrom - fører til at all inntastet tekst leses opp ved inntasting av mellomrom eller punktsettingstegn.
 • Ingen opplesning - fører til at ingenting leses opp ved inntasting av mellomrom eller punktsettingstegn. Du kan da trykke på Ned-tasten får å få lest opp inntastet tekst.
 • Du kan bla i teksten bokstav for bokstav eller ord for ord. Langt trykk på Opp-tasten skifter mellom disse to metodene.
Signal for stor bokstav

Fra dette menypunktet kan du velge hvilket signal du får når du taster inn store bokstaver.

 • Verbalt signal - meldingen "stor bokstav" leses opp ved inntasting
 • Signal med høyere tonehøyde - endrer tonehøyden ved inntasting
 • Intet signal - intet signal ved inntasting av store bokstaver

Visning

I dette avsnittet omtales innstillinger for telefonens skjerm og hvor lenge det skal gå før skjermen automatisk slås av.

Lysstyrke

Dette punktet bestemmer lysstyrken på skjermen. Høyt nivå betyr sterkere lys men også kortere brukstid på batteriet.

Tid før skjermen slukkes

Her bestemmer du hvor lenge det skal gå før skjermen automatisk slås av. Når Tastatur-lås er slått på, blir tastaturet også låst når skjermen slukkes.

Visnings-farger

Her bestemmer du hvilke fargekombinasjoner skjermen skal benytte, du kan velge mellom fire forskjellige kombinasjoner, førstnevnte farge angir fargen på bokstaver og tegn, og den andre angir bakgrunnsfargen. Du har følgende valgmuligheter:

 • Hvitt på svart
 • Svart på hvitt
 • Hvitt på blått
 • Svart på gult
Hovedmeny-utseende

Her bestemmer du hvordan Hoved-menyen skal se ut. Hoved-menyen kan vise kun tekst, ikoner eller kombinasjon av tekst og ikoner.

Bruke kjempestor tegnstørrelse

Fra dette punktet bestemmer du om tegn og bokstaver skal vises i kjempestørrelse. Husk på at skjermen da vil vise færre tegn pr. linje, slik at mange ord kommer til å bli delt.

Nettverk

I dette avsnittet finner du innstillinger for tilkobling til WiFi-nettverk, Bluetooth, mobilnettverk og PIN-kode.

WiFi

Dersom du vil benytte WiFi-nettverk, må WiFi først slås på. Dersom du ikke har tenkt å benytte WiFi-nettverk, kan WiFi slås av fra punktet Slå av WiFi. Telefonen vil da bruke litt mindre batteri slik at brukstiden blir lengre.

Nettverks-oversikt

Vha. dette menypunktet vil det vises en liste med WiFi-nettverk i nærheten av der du er samt de nettverkene du tidligere har vært tilkoblet.

 • For å koble til et nettverk, blar du til ønsket nettverk og trykker på OK-tasten, før du går til Koble til nettverket og trykker OK-tasten igjen. Dersom nettverket krever bruk av passord, må du nå taste inn passordet.
 • Alternativt til dette kan du benytte WPS-knappen på routeren. Bla til Koble sammen ved å bruke WPS-knappen og trykk på OK-tasten. Trykk til slutt på WPS-knappen på routeren din. De to enhetene blir nå koblet sammen, dette kan ta noen øyeblikk.
 • Informasjon om nettverket vil vise detaljert informajon om WiFi-nettverket, slikt som signalstyrke og tilgjengelighet.
 • For å slette et nettverk, går du først til Nettverks-oversikt, blar til nettverket du vil slette, og velger til slutt Glem nettverket.

Dersom nettverket du vil koble det til ikke viser navnet sitt, det har med andre ord skjult SSID, kan du koble til det fra menypunktet Koble til et skjult nettverk. Første punkt du må taste inn er da nettverkets navn eller SSID, før dets passord tastes inn.

WiFi-tilkobling vha. tekstfil

En annen måte å koble til et nettverk er å opprette en ren tekst-fil på BlindShells interne minne. Gå frem som følger hvis du synes dette er en god ide:

 • Koble BlindShell til en PC og start Notisblokk for å opprette en fil med navn wifi.txt, navnet skal være med små bokstaver, denne filen skal inneholde to linjer.
 • Skriv inn nettverkets navn i første linjen av dokumentet og passordet i den andre linjen av dokumentet. Husk på at i begge disse må det skilles mellom store og små bokstaver.
 • Hver gang man nå prøver å koble til et WiFi-nettverk som er sikret med passord, vil BlindShell sjekke om det finnes en fil med navn wifi.txt og om denne er på korrekt format.
 • Dersom BlindShell ser et nettverk med samme navn som i denne filen, vil den nå koble seg til med passord hentet fra samme fil.
Bluetooth

Telefonen har støtte for Bluetooth audio-enheter, slikt som høyttalere, hodetelefoner og handsfree-sett. Slike enheter må parres med telefonen før de kan benyttes sammen.

NB! Dersom du kobler til en slik audio-enhet, vil lyden i høyttaleren inklusive talesyntesen bli omdirigert til audio-enheten. Dersom det skulle vise seg at enheten ikke virker skikkelig, kan resultatet bli at du ikke har lyd fra telefonen din i hele tatt lenger. I slike tilfeller kan du få koblet fra audio-enheten ved å heve lydstyrken over maksimalt nivå for enheten, dette gjøres ved å trykke kjapt et par ganger på Lydstyrke-Opp-tasten.

Slå Bluetooth av og på

Som standardinnstilling er Bluetooth slått av. Dette bidrar til å spare på batteriet. Vi anbefaler at du har Bluetooth avslått dersom du ikke anvender den. Bluetooth slås av og på fra menyens første punkt.

Hvordan parre en ny enhet
 • Sett audio-enheten din i parrings-modus. Enkelte enheter står som standard i parrings-modus når de er påslått og ikke mottar signal. Andre enheter har en egen knapp eller en kombinasjon av knapper som setter enheten i parrings-modus. Dette er avhengig av hvordan audio-enheten fungerer, og du finner videre opplysninger i bruksanvisningen for enheten.
 • Så fort du har satt audio-enheten i parrings-modus, går du til telefonens menypunkt Skanne etter enheter. Skanningen vil ta opptil et halvt minutt og deretter vises en liste med tilgjengelige enheter i nærheten.
 • Ved å bla i listen og trykke på OK-tasten startes parringen av de to enhetene.Dette tar vanligvis noen sekunder.
 • Enkelte enheter krever en bekreftelses-kode. I slike tilfeller må koden som oppgis på BlindShell Classic registreres på audio-enheten.
Koble til og fra en enhet

En enhet du akkurat har parret med BlindShell Classic blir vanligvis tilkoblet telefonen automatisk. Likevel er ikke dette tilfellet med alle slike enheter. Det kan også være gunstig å koble til og fra etter behov uten å måtte parre enhetene.

For å koble til eller fra en enhet:

 • Fra menypunktet Parrede enheter vil det vises en liste med alle enheter som er parret med telefonen
 • Ved å bla i listen og trykke på OK-tasten ved ønsket enhet, vil det vises en meny der du kan velge hva som skal gjøres med enheten, dette er menypunktene Koble til enheten, Koble fra enheten og Fraparre enheten.
 • Dersom du velger å koble til eller fra, vil telefonen forsøke å koble til eller fra enheten. Dersom dette er vellykket, blir lyden dermed flyttet til enheten eller telefonen.
 • Dersom du velger å fraparre, vil ikke enheten være tilgjengelig igjen før du har parret den på nytt. Enkelte enheter må fraparres fra én telefon før de kan parres med en annen.
Generelt om Bluetooth
 • Før du kan koble til en enhet som er parret, må du vanligvis slå enheten på. Noen enheter slår seg av automatisk dersom de ikke brukes på en stund.
 • Det finnes utallige Bluetooth-enheter tilgjengelig på markedet. BlindShell kan ikke gi garanti om å være kompatibel med alle disse enhetene. Det kan være at leverandøren av BlindShell Classic kan gi deg råd om enheter som er blitt testet.
 • Pga. mulige forstyrrelser fra radio og selve Bluetooth-protokollen, kan det ikke gis garantier om at en Bluetooth-enhet blir funnet når telefonen skanner etter enheter. Hvis enheten din ikke vises eller kan parres, må du kontrollere at den står i parrings-modus og deretter prøve på nytt. Dersom problemet vedvarer, må du passe på at forbindelsen ikke forstyrres av f.eks. andre Bluetooth-enheter, WiFi-routere eller radioutsyr i nærheten.
Mobildata

Fra dette menypunktet slås mobildata på og av. Alternativt kan dette gjøres fra Informasjons-liste.

Pin-kode
 • Herfra slår du av eller på om telefonen skal be om PIN-kode når den slås på, og du kan også endre PIN-koden.
 • Dersom du taster inn ukorrekt PIN-kode tre ganger på rad, blir du bedt om å taste inn PUK-kode. Dersom du taster inn ukorrekt PUK-kode ti ganger på rad, blir SIM-kortet blokkert permanent.
 • Dersom du bruker to SIM-kort, må du passe på å velge riktig SIM-kort før du endrer PIN-kode eller slår bruk av PIN-kode av eller på.
SIM-kort

Dette menypunktet vises kun når det er montert to SIM-kort i telefonen. Du kan her velge hvilket SIM-kort som gjelder for utgående samtaler, utgående meldinger og data.

Modus for meny-visning

Her kan du velge en av følgende to moduser for meny-visning:

 • Komplett modus - samtlige apper eller funksjoner på telefonen blir vist.
 • Forenklet modus - de fleste avanserte apper eller funksjoner på telefonen blir skjult. Kun grunnleggende funksjoner blir vist, disse er Telefon, Meldinger, Kontakter, Oversette hendelser og Slå av telefonen. Etter at Forenklet modus er blitt aktivert, vil også Innstillinger bli skjult. For siden å komme inn på Innstillinger, må du taste inn ### fra Ringe et nummer, du får da tilgang til alle innstillinger på telefonen igjen og Komplett modus kan også om ønskelig aktiveres.

BlindShell oppdatering

NB! For å kunne benytte menypunktet BlindShell oppdatering må du være tilkoblet til internett via et WiFi-nettverk.

Oppdateringer for BlindShell Classic bør installeres av følgende årsaker:

 • Eksisterende funksjoner på telefonen blir forbedret og eventuelle feil i dem rettet.
 • Levering av nye, spennende funksjoner for telefonen.

Når en oppdatering er klar til å lastes ned, vil du motta melding om dette. Denne meldingen vil vises under Oversette hendelser og i meldingene du har mottatt.

Gå først til menypunktet Se etter oppdateringer. Dersom det finnes tilgjengelig oppdatering for telefonen, kan denne lastes ned. En kort beskrivelse av hva oppdateringen inneholder vil også vises.

Etter at oppdateringen er ferdig nedlastet, er du klar til å installere den fra menypunktet Installere oppdateringen. Denne prosessen vil ta flere minutter. Legg merke til at BlindShell underveis i oppdateringsprosessen vil benytte en annen, mer robotlignende stemme enn normalt. Du blir informert om fremdriften av oppdateringen mens den pågår.

NB! Telefonen må ikke slås av eller brukes så lenge oppdateringen pågår. Slikt vil kunne skade softwaren på telefonen og gjøre at den kan bli ubrukelig og kanskje må sendes inn for reparasjon.

Innstillinger for klokke og dato

Når du har montert SIM-kort i telefonen vil klokkeslett og dato vanligvis styres fra mobilnettverket. Fra dette menypunktet kan du likevel endre dette.

 • For å stille klokke og dato manuelt, må du først slå av automatisk klokke og dato. Dersom klokke og dato ikke kan hentes fra mobilnettverket, kan det være at dette menypunktet ikke vises.
 • På menypunktet Still klokken må du taste inn fire siffer, de første to for timene og de siste to for minuttene.
 • På menypunktet Stille datoen, må du først taste inn dag, deretter måned og til slutt årstall, dag og måned med to siffer og årstallet med fire. Menypunktet Lagre datoen sørger for å få registrert datoen du har tastet inn.
 • Du kan alltid gå tilbake til å få klokkeslett og dato automatisk fra mobilnettverket vha. menypunktet Slå på automatisk klokke og dato.

Om telefonen

I dette avsnittet forklares hvordan du får vist teknisk informasjon om telefonen, slikt som software-versjon og ledig kapasitet på telefonens interne minne og eventuelt SD-kort. Her er det også eget menypunkt til å åpne Service-meny, der kan kan få utført flere avanserte handlinger som sikkerhetskopiering og tilbakestilling til fabrikkverdier.

Service-meny

Funksjonen Service-meny er et system som i stor grad forenkler enkelte service-oppgaver. Når du vil bruke Service-meny, må telefonen startes på nytt i en annen modus som er utenfor det vanlige operativ-systemet. Service-meny er ikke en del av BlindShell-systemet og du vil ikke kunne motta samtaler eller benytte telefonen som vanlig så lenge du er i denne modusen.

Dersom du vil benytte sikkerhetskopiering eller gjenoppretting, må det være montert et SD-kort i telefonen. Dette kortet vil brukes som lagringsplass for de sikkerhetskopierte filene.

Service-meny innholder følgende punkter:

Sikkerhetskopiere data

Sikkhetskopiering vil opprette en fil med utvalgte data fra telefonen. En slik sikkerhetskopi inneholder ingen datafiler som man på normalt vis vil kunne lese om sikkerhetskopi-filen overføres til en datamaskin. For eksempel vil ikke musikkfiler eller bøker, stemmeopptak og lignende være en del av sikkerhetskopien.

Sikkerhetskopien vil inneholde følgende data:

 • BlindShell-innstillinger
 • kontaktliste
 • meldinger
 • kalender
 • historikk
 • notater
 • alarmer
 • database for objekt-tagging
 • e-post oppsett

Sikkerhetskopien blir lagret i en fil med navn blindshell_backup.bin

Gjenopprette data

Etter at man har laget en sikkerhetskopi, kan denne f.eks. ved et uhell med telefonen brukes til å gjenopprette brukerdata i en annen telefon, dette gjøres fra menypunktet Gjenopprette data. Advarsel: Dataene i telefonen vil bli overskrevet dersom du benytter gjenoppretting av data.

Dersom det ikke finnes en fil med navnet blindshell_backup.bin på SD-kortet, vil det leses opp en feilmelding.

Fabrikkinnstillinger

Fra menypunktet Gjenopprette til fabrikkinnstillingene vil telefonen bli tilbakestilt til slik den var ved levering. I denne prosessen blir alle brukerdata slettet. Dette vil også gjelde all oppdateringer som måtte være installert på telefonen.

Starte telefonen på nytt

Fra dette menypunktet avsluttes Service-meny og telefonen startes på nytt med BlindShell-programmet og vanlig bruk.

Informasjons-liste

Oversikten Informasjons-liste kan alternativt hentes opp nær sagt fra alle telefonens menyer unntatt inntasting av tekst etc. ved å trykke på Opp-tasten. Listen inneholder følgende punkter:

 • Klokke og dato - viser gjeldende klokkeslett og dato. Ved å trykke på OK-tasten hopper du til appen Kalender.
 • WiFi-status - viser informasjon om Wifi-nettverket. Ved å trykke på OK-tasten hopper du til WiFi-innstillingene
 • Signalstyrke - viser informasjon om mobilnettverket
 • Batterinivå - viser batteriets gjenstående kapasitet.
 • Bluetooth-status - viser informasjon om tilkoblede Bluetooth-enheter

Brukerhåndbok

Appen Bruker-håndbok inneholder dette dokumentet oppdelt i avsnitt slik at det blir lettere å lese. Herfa kan du også starte Opplæring på nytt. Dette er samme sekvens som ble gjennomgått første gang telefonen ble slått på.

Oversette hendelser

Fra dette menypunktet vises en liste med oversette hendelser, dette gjelder både samtaler og meldinger. Så fort du kikker gjennom denne listen blir hendelsene borte og vil ikke lenger vises under Oversette hendelser.

Slå av telefonen

Fra dette menypunktet og påfølgende bekreftelse med OK-tasten får du slått telefonen helt av.

Tekniske data

 • Frekvensområder for mobil-nettverk:
  • GSM: 900/1800/1900MHz
  • WCDMA: 2100MHz
  • LTE-FDD: B1/B3/B7/B20
 • CPU: Dobbel-kjerne 1,2GHz
 • Minne:
  • RAM: 512MB
  • Internt minne: 4GB
  • Utvidbart med mikro-SD-card
 • Skjerm: 2,8 tommer QVGA TFT fargeskjerm
 • SIM- kort: 2 spor for mikro-SIM-kort
 • Kamera: 2,0MPx
 • Batteri: 1800mAh
 • WiFi
 • Bluetooth
 • GPS
 • FM-mottaker
 • LED-lommelykt
 • SOS-knapp for nødsituasjoner

CE marking logo

Dette produktet er CE-merket og i overensstemmelse med gjeldende lovgining i EU.

The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive logo

Når apparatet ikke kan brukes lenger, kan det leveres til lokalt gjenvinnings-anlegg for gjenvinning eller returneres til leverandør eller produsent for kassering. Dette i følge bestemmelsene i direktivet for avfall fra elektronikk og elektrisk utstyr (WEEE)

v6.5.x, © Matapo s.r.o. 2019