Manuals

BlindShell manuals in all languages


BlindShell Classic užívateľská príručka

BlindShell Classic je tlačidlový telefón pre nevidiacich a zrakovo postihnutých užívateľov. Telefón možno ovládať pomocou tlačidlovej klávesnice alebo hlasovými príkazmi. Spätná väzba je sprostredkovanápomocou syntetického hlasu, vibrácií a ďalších zvukových signálov.

Upozornenie: Pokiaľ necháte batériu telefónu kompletne vybiť, môžubyť problémy s jej opätovným nabitím. V takom prípade nechajte telefón nabíjať niekoľko hodín. Potom by sa mal telefón opäť začať nabíjať. Ponechanie vybitej batérie v telefóne po dlhšiu dobu môže viesť k poškodeniu batérie. Tento prípad záruka telefónu nekryje. Preto odporúčame batériu z telefónu vybrať, ak ho nebudete viac ako týždeň používať.

Začíname

Obsah balenia

 • Telefón BlindShell Classic
 • Batéria - plochý obdĺžnikový predmet; na jej dolnej hrane je vrúbok
 • Slúchadlá - na jednom konci je jack konektor, na druhom konci sú slúchadlá
 • USB nabíjačka - klasická USB EÚ nabíjačka, vstupné napätie 110V ~ 240V, 50Hz, výstupné napätie 5V
 • USB kábel - mikro USB kábel so štandardným USB konektorom

Popis telefónu

Predná strana telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádza displej, jedná sa o hladkú plochu v jeho hornej časti. Nad displejom je potom hmatné slúchadlo. Pod displejom sa nachádza alfanumerická klávesnica a funkčné klávesy.

 • Displej - zobrazovanie informácií
 • Klávesnica - ovládanie telefónu a zadávanie textu
 • Slúchadlo - pre reprodukciu hlasu počas hovoru

Zadná strana telefónu

Všetky prvky na zadnej strane sa nachádzajú v jej hornej časti. Vľavo sa nachádza šošovka fotoaparátu a prisvetľovacia LED dióda, vpravo potom reproduktor. Uprostred medzi nimi je SOS tlačidlo.

 • Fotoaparát - používa sa pre aplikácie rozpoznávanie farieb a označovanie objektov
 • LED svetlo - pri zlom osvetlení dopĺňa fotoaparát
 • SOS tlačidlo - možno použiť v krízovej situácii k vytočeniu vopred priradeného kontaktu
 • Reproduktor - reprodukuje hlasové a zvukové výstupy telefónu

Hrany telefónu

Na hornej hrane sa nachádza USB vstup a jack konektor. Na dolnej hrane je potom mikrofón. V dolnom pravom rohu sa nachádza výrez pre otvorenie krytu.

 • Jack konektor - vstup pre slúchadlá alebo náhlavnú súpravu
 • USB konektor - nabíjanie telefónu a pripojenie k počítaču
 • Mikrofón - sníma hlas počas hovoru, slúži tiež na ovládanie hlasom, diktovanie hlasom a nahrávanie hlasového záznamu
 • Výrez pre otvorenie krytu - odňatie zadnej strany krytu telefón

Detailný popis tlačidiel a ich funkcií nájdete v sekcii ovládanie telefónu.

Odobratie zadného krytu

Z telefónu vyčnieva papierová záložka, ktorá zjednoduší prvé odobratie zadného krytu. Záložku môžete potom odstrániť. Pre sňatie úplne zavretého krytu otočte telefón zadnou stranou k sebe a zahákujte necht za vrúbok, ktorý sa nachádza v ľavom dolnom rohu telefónu. Odklopte kryt smerom od telefónu a následne budete počuť cvaknutie. Vsuňte necht pozdĺž telefónu v medzere, ktorá sa odklopením vytvorila, a kryt tak úplne odstráňte. Zadný kryt pasuje na telefón natesno, bude tak možno potrebné použiť trochu sily.

Vloženie SIM karty, SD karty a batérie

Odstráňte zadný kryt. Uchopte telefón tak, aby obrazovka a klávesnica smerovali od vás. Pod krytom sa nachádza obdĺžnikový priestor pre vloženie SIM kariet, SD karty a batérie.

Vloženie SIM karty

Telefón umožňuje použitie dvoch SIM kariet naraz. Sloty sa nachádzajú v dolnej časti priestoru pre batériu. Jeden slot je na pravej strane, druhý slot je na ľavej strane. Slot na pravej strane podporuje 4G (LTE) pripojenie.

Slot pre SIM kartu na pravej strane

Medzi oboma slotmi je plochý priestor, do ktorého sa vysúvajú SIM karty. Položte SIM kartu do tohto priestoru tak, aby kontakty boli na spodnej strane a zrezaná hrana karty bola v pravom hornom rohu. Jemne SIM kartu pritlačte jedným prstom a opatrne posuňte smerom doprava do slotu.

Slot pre SIM kartu na ľavej strane

Medzi oboma slotmi je plochý priestor, do ktorého sa vysúvajú SIM karty. Položte SIM kartu do tohto priestoru tak, aby kontakty boli na spodnej strane a zrezaná hrana karty bola v ľavom dolnom rohu. Jemne SIM kartu pritlačte jedným prstom a opatrne posuňte smerom doľava do slotu.

Vybratie SIM karty

Pokiaľ chcete kartu vybrať, pritlačte prst na hranu SIM karty, zatlačte na ňu a posuňte SIM kartu smerom do priestoru medzi slotmi pre SIM karty.

Vloženie SD karty

Slot pre mikro SD kartu sa nachádza na pravej strane nad slotom pre SIM kartu. Aby bolo možné mikro SD kartu vložiť, najprv je potrebné otvoriť kryt slotu pre SD kartu. Zatlačte na kovový kryt slotu doprava, kým nebudete počuť cvaknutie. Opatrne odklopte tento kryt. Pokiaľ pri odklápania ucítite odpor, kryt nie je odklápaný správne. Nie je potrebné použiť silu. Vložte mikro SD kartu do otvoreného slotu tak, aby plocha s kontaktmi smerovala smerom nadol. SD karta by mala do daného priestoru zapadnúť. Opatrne zatvorte kovový kryt a zatlačte dole, pričom posunutím doľava kryt zamknete na mieste. Ak kryt nejde zatvoriť, nie je karta vložená správne. Keď počujete cvaknutie, kryt je zafxován.

Vloženie batérie

Na jednej z kratších strán batérie nájdite vrúbok, vedľa ktorého sa nachádzajú kontakty. Táto časť patrí do spodnej časti obdĺžnikovej priehlbiny. Otočte batériu touto hranou smerom nadol a zasuňte ju, pod miernym sklonom, do obdĺžnikové priehlbiny v telefóne, potom zatlačte v hornej časti. Batéria by mala do telefónu pohodlne zapadnúť, ak nie, je orientovaná zle. Pre vybratie batérie zaháknite necht na hornej strane batérie a z telefónu ju uvoľnite.

Zapnutie telefónu

Dlho stlačte tlačidlo späť na aspoň tri sekundy. Telefón krátko zavibruje, po chvíli budete počuť znelku. Po oznámení prvej položky v ponuke - Volanie - je telefón pripravený na použitie. Po zapnutí sa telefón prihlási do mobilnej siete, tento proces môže trvať až minútu.

Interaktívny tutoriál

Pri prvom spustení sa automaticky spustí výukový program, ktorý vám vysvetlí základné funkcie jednotlivých tlačidiel telefónu. Stlačte ľubovoľné tlačidlo a výukový program vám objasní jeho funkciu. Keď si prajete tutoriál ukončiť, stlačte tlačidlo späť a potom tlačidlo potvrdenia. Ak sa budete chcieť k tutoriálu neskôr vrátiť, nájdete ho v sekcii Manuál.

Ovládanie telefónu

V tejto sekcii používateľskej príručky nájdete informácie ako ovládať telefón pomocou tlačidiel alebo hlasu.

Tlačidlá pre zmenu hlasitosti

Dve najhornejšej tlačidlá na klávesnici (jedno vpravo a jedno vľavo) sú tlačidlá pre ovládanie hlasitosti.

 • Krátke stlačenie ktoréhokoľvek z nich zmení hlasitosť.
 • Tlačidlo hlasitosti na ľavej strane zníži hlasitosť a tlačidlo hlasitosti na pravej strane zvýši hlasitosť.
 • Dlhé stlačenie ľubovoľného tlačidla hlasitosti mimo režimu vkladanie textu, spustí ovládanie hlasom.
 • Dlhé stlačenie ľubovoľného tlačidla hlasitosti počas vkladania textu spustí diktovanie textu.

Funkčné tlačidlá

Pod tlačidlami hlasitosti sa nachádzajú dve funkčné tlačidlá, na každej strane jedno.

Ľavé funkčné tlačidlo - tlačidlo potvrdenia

 • Ľavé funkčná tlačidlo - tlačidlo potvrdenia - slúži na výber položiek v ponuke, prijímanie hovorov a potvrdenie dialógov. Významovo možno tlačidlo opísať ako áno, odoslať, prijať alebo potvrdiť.
 • Počas telefónneho hovoru slúži na prepnutie medzi slúchadlom hlasitým odposluchom cez reproduktor na zadnej strane telefónu.
 • Dlhým stlačením v hlavnej ponuke prejdete na obrazovku pre vkladanie telefónneho čísla.

Pravé funkčné tlačidlo - tlačidlo späť

 • Pravé funkčné tlačidlo - tlačidlo späť slúži pre akciu späť v ponuke, rušenie udalostí a odmietnutie hovoru. Významovo možno tlačidlo opísať ako nie, späť, zrušiť, vymazať, odmietnuť.
 • Dlhým stlačením kdekoľvek v telefóne prejdete do hlavnej ponuky.
 • Ak je telefón vypnutý, stlačením tohto tlačidla sa telefón zapne.
 • V režime zadávania textu krátkym stlačením tlačidla späť zmaže znak pred kurzorom, dlhým stlačením potom zmažete celý text.
 • Stlačenie dlhšie ako 10 sekúnd vyvolá núdzový reštart telefónu. Rovnaký efekt má vybratie batérie z telefónu.

Smerové tlačidlá

V hornej časti klávesnice v jej strede sa nachádzajú smerové tlačidlá pre 4 základné smery (hore, dole, vľavo a vpravo) a stredové tlačidlo.

Tlačidlá doľava a doprava

Tlačidlá doľava a doprava slúžia na pohyb v ponuke telefónu**. Tlačidlo vpravo** posunie ponuku na nasledujúcu položku a tlačidlo vľavo posunie ponuku na predchádzajúcu položku. Tieto tlačidlá tiež slúžia na posun v režime zadávania textu.

Tlačidlo hore

Stlačenie tlačidla hore otvorí obrazovku so stavom telefónu (čas a dátum, stav batérie alebo informácie o signále).

Tlačidlo dole

Stlačením tohto tlačidla sa zopakuje posledné hlásenie alebo aktuálne napísaný text. Dlhé stlačenie funguje rovnako s tým rozdielom, že sa text hláskuje.

Stredové tlačidlo

Stredové tlačidlo slúži pre potvrdzovanie a možno ho používať alternatívne k tlačidlu potvrdenie. Ak je telefón zablokovaný, po stlačení stredového tlačidla Vám bude oznámený aktuálny čas.

Numerická klávesnica

Rozloženie numerickej klávesnice je rovnaké, ako v prípade starších tlačidlových telefónov. Telefón má dvanásť číselných tlačidiel rozložených v štyroch radách a troch stĺpcoch. V prvom rade sú tlačidlá jedna, dve a tri, V druhom rade sú tlačidlá štyri, päť a šesť. V tretej rade sú tlačidlá sedem, osem a deväť. V poslednej, štvrtej rade sú potom tlačidlá hviezdička, nula a krížik.

Tlačidlá 0-9

V ponuke Vás stlačenie tlačidla 1 - 9 posunie na zodpovedajúcu položku. Napr. ak ste v ponuke a stlačíte tlačidlo tri, posuniete sa tým na tretiu položku - Kontakty. Ak chcete vybrať položku potom stlačte tlačidlo potvrdenia. Dlhým stlačením tlačidla 0 - 9 v hlavnej ponuke vyvoláte rýchlu voľbu priradeného kontaktu. Stlačením tlačidla potvrdenia potom priradenému kontaktu zavoláte. Pokiaľ k číslu nie je žiadny kontakt priradený, budete mať možnosť ho priradiť. Máte možnosť priradiť až 10 kontaktov na číselné tlačidlá a jeden SOS kontakt na SOS tlačidlo

Hviezdička

Dlhé stlačenie hviezdičky (v ľavom dolnom rohu) kdekoľvek v ponuke zamkne telefón. Opätovným dlhým stlačením telefón opäť odomknete. V ponuke telefónu môžete zapnúť automatické zamykanie.

Krížik

Dlhým stlačením krížika (v pravom dolnom rohu) otvoríte ponuku nastavení zvukových profilov. (Tichý, vibrácie, hlasný).

Vkladanie textu pomocou alfanumerickej klávesnice

Pomocou klávesnice môžete vkladať text, čísla a špeciálne znaky. Každé tlačidlo obsahuje skupinu písmen. Výnimkou je krížik, ktorý mení veľkosť písmen - malá / veľká. Medzi jednotlivými písmenami môžete cyklovať opakovaným stlačením tlačidla. Príklad: Tlačidlo dva (2) obsahuje písmená A, B, C a číslo 2. Pre vloženie písmená b Stlačte tlačidlo dvakrát. Pre vloženie číslice 2 stlačte tlačidlo štyrikrát, alebo podržte tlačidlo dlho.

 • Tlačidlo jedna obsahuje znamienka interpunkcie
 • Hězdička obsahuje ostatné špeciálne znaky
 • Tlačidlo nula obsahuje číslo 0 a medzeru
 • Krížik cykluje medzi písaním veľkými a malými písmenami a tiež medzi numerickou a alfanumerickou klávesnicou
 • Dlhé stlačenie krížika prejde do ponuky sa smajlíky. Pre vloženie smajla ho vyberte a potvrďte tlačidlom potvrdenie.

Diktovanie textu

Upozornenie: Pre využívanie diktovania textu je nutné, aby bol telefón pripojený k internetu. Namiesto klávesnice možno v BlindShell text diktovať. Ak sa nachádzate v klávesnici (písaní správy, poznámky atď.) Je možné túto funkciu vyvolať podržaním ktoréhokoľvek z tlačidiel hlasitosti. Po pípnutí možno začať diktovať text. Text diktujte po krátkych vetách či niekoľkými slovách. Po každom nadiktovanom segmente telefón krátko zavibruje. V tomto momente môžete pokračovať diktovaním ďalšieho textu, alebo diktovanie ukončiť dlhým podržaním tlačidla hlasitosti či tlačidla pre potvrdenie. Ak diktovanie neukončíte manuálne bude ukončené automaticky po niekoľkých sekundách od posledného rozpoznaného textu.

Ovládanie hlasom

Upozornenie: Pre používanie ovládania hlasom je potrebné, aby bol telefón pripojený k internetu pomocou WiFi alebo mobilnej siete.

Telefón možno ovládať pomocou hlasových príkazov. Režim ovládania hlasom sa spúšťa dlhým podržaním jedného z tlačidiel hlasitosti. Po pípnutí bude hlasový asistent načúvať vašim príkazom. Hlasového asistenta možno využiť nasledovne:

 • Môžete otvoriť akúkoľvek aplikáciu vyslovením jej názvu. Napríklad pre otvorenie aplikácie správy spustite hlasového asistenta a vyslovte príkaz: "správy".
 • Hlasom tiež môžete vytočiť kontakt z Vášho zoznamu kontaktov. Spustite hlasového asistenta a vyslovte: "Zavolaj Petr Novák" alebo "zavolaj mama".
 • Môžete vytvoriť a poslať novú správu niekomu z Vášho zoznamu kontaktov. Spustite hlasového asistenta a povedzte: "poslať správu Petr Novák" alebo "poslať správu mama". Potom môžete napísať správu na klávesnici alebo využiť funkciu diktovanie textu.
 • Je možné tiež zistiť informácie o stave telefónu, čase a dátume alebo aktuálnom stave batérie. Spustite hlasového asistenta a povedzte: "informácie o stave", "čas", "dátum" alebo "stav batérie".

SOS tlačidlo

SOS tlačidlo sa nachádza na zadnej strane telefónu. Stlačením tlačidla aspoň na 3 sekundy vytočíte kedykoľvek vopred priradený kontakt. Vytočenie musí byť potvrdené stlačením tlačidla potvrdenia. SOS tlačidlo možno použiť kedykoľvek, aj keď je telefón uzamknutý. Ak nie je k núdzovému tlačidlu priradený žiadny kontakt, budete po jeho stlačení vyzvaní na jeho priradenie

Funkcie telefónu

Táto sekcia používateľskej príručky popisuje všetky položky v ponuke a ich funkcie.

Volanie

Položka Volanie umožňuje volať uloženým kontaktom alebo na neuložené telefónne čísla. V ponuke Volanie tiež môžete prehliadať históriu volaní - prichádzajúce, odchádzajúce, odmietnuté a zmeškané hovory.

Vytočiť kontakt

Výborem položky Vytočiť kontakt sa objaví zoznam kontaktov. Môžete prechádzať zoznamom, kým nenájdete požadovaný kontakt. Alternatívne môžete využiť funkciu Vyhľadať pre rýchlejšie nájdenie kontaktu. Táto možnosť je obzvlášť užitočná pre zoznamy s mnohými kontaktmi. Vyhľadať je poslednou položkou v ponuke a možno na ňu rýchlo prejsť stlačením tlačidla doľava, ak sa nachádzate na prvom kontakte v zozname.

Ďalším spôsobom, ako urýchliť proces vyhľadávania v zozname kontaktov, je zadanie začiatočného písmena na klávesnici. Zadaním určitého písmena sa objaví zoznam mien, ktoré začínajú zadaným písmenom. Potom môžete prechádzať zoznam pomocou tlačidiel doľava a doprava.

Po nájdení požadovaného kontaktu stlačte tlačidlo potvrdenia pre vytočenie kontaktu.

Vytočiť číslo

Výberom položky Vytočiť číslo sa objaví obrazovka pre zadanie čísla. Tu môžete zadať číslo, ktoré chcete volať. Po zadaní čísla stlačte tlačidlo potvrdenia pre vytočenie čísla.

História volaní

Položka História volaní obsahuje zoznam všetkých prijatých a odchádzajúcich hovorov a ďalšie informácie. Prejdete na ňu stlačením tlačidla pre potvrdenie a zobrazia sa Vám nasledujúce možnosti:

 • Volať
 • Odoslat správu
 • Dĺžka hovoru
 • Blokovať číslo
 • Odobrať z histórie
 • Výberom možnosti Zmazať celú históriu zmažete všetky záznamy z histórie hovorov

Blokované čísla

Ponuka Blokované čísla obsahuje zoznam čísel, ktoré sú automaticky odmietnuté, ak je z nich uskutočnený prichádzajúci hovor. Nové číslo do tohto zoznamu je možné pridať pridať pomocou položky Pridať blokované číslo. Číslo zo zoznamu je možné odstrániť jeho vybraním a následným potvrdením.

Blokovanie alebo odblokovanie čísla možno tiež vykonať z ponuky História volaní.

Správy

Položka Správy v ponuke slúži na písanie krátkych textových správ kontaktom alebo číslam. Môžete písať hromadné správy viac kontaktom naraz a možno tiež prechádzať minulé konverzácie - prijaté i odoslané správy. Poznámka: Pre zistenie počtu znakov, ktoré zostávajú k naplneniu limitu pre jednu SMS správu, stlačte tlačidlo nadol a napísaná správa Vám bude prečítaná. Zároveň bude oznámený zostávajúci počet znakov.

Napísať SMS kontaktu

Výberom možnosti Napísať SMS kontaktu so zobrazí zoznam Vašich kontaktov. Zoznamom môžete prechádzať rovnako ako v Zozname kontaktov. Po nájdení kontaktov, ktorému chcete správu poslať, ho potvrďte stlačením tlačidla potvrdenia.

Napíšte text správy a správu pošlite stlačením tlačidla potvrdenie.

Napísať SMS na číslo

Výberom tejto možnosti sa otvorí ponuka s tromi položkami - Číslo, Text a posledná je Odoslať správu

 • Číslo - vložte číslo príjemcu a potvrďte tlačidlom potvrdenie
 • Text - vložte text správy a potvrďte tlačidlom potvrzenie
 • Odoslať správu - po vložení čísla a textu správy výberom tejto položky správu odošlete Číslo alebo text môžete pred odoslaním upravovať.

Napísať sms viacerým príjemcon

Výberom možnosti Napísať SMS viacerým príjemcom sa otvorí ponuka s nasledujúcimi položkami - Príjemcovia, Text a Odoslať správu.

 • Príjemcovia - v zozname vyberte tie kontakty, ktorým chcete zpávu poslať. Výber kontaktov bude pridaný na hárok príjemcov. Príjemcu môžete pridávať aj dodatočne. Potom prejdite späť do ponuky stlačením tlačidla späť. Pre zmazanie kontaktu so zoznamu daný kontakt vyberte zvoľte Zmazať príjemcu.
 • Text - vložte text a potvrďte stlačením tlačidla potvrdenia.
 • Odoslať správu - po vložení kontaktov a textu správy výberom tejto položky správu odošlete. Zoznam kontaktov aj text správy môžete pred odoslaním upravovať.

Konverzácia

Položka Konverzácie v ponuke obsahuje všetky prichádzajúce a odchádzajúce správy, ktoré sú zoskupené podľa príjemcu resp. odosielateľa. Výberom položky z ponuky konverzácie prejdete na zoznam všetkých konverzácií s týmto kontaktom. Každá správa bude zobrazená ako položka zoznamu.

Po výbere správy tlačidlom potvrdenie budú zobrazené nasledujúce možnosti:

 • Odpovedať - otvorí obrazovku, kde možno napísať správu a odoslať ju tlačidlom potvrdenie
 • Preposlať - prepošlite správu inému kontaktu alebo telefónnemu číslu
 • Volať - vytočíte kontakt alebo telefónne číslo asociované s touto konverzáciou
 • Uložiť ako nový kontakt - pokiaľ nie je telefónne číslo v zozname kontaktov, môžete týmto vytvoriť nový kontakt
 • Pridať ku kontaktu - ak nie je telefónne číslo v zozname kontaktov, môžete ho týmto pridať k už existujúcemu kontaktu
 • Zmazať - zmaže aktuálne vybratú správu
 • Zmazať konverzáciu - vymažete všetky prichádzajúce a odchádzajúce správy súvisiace s týmto kontaktom alebo telefónnym číslom

Rozpísané

Ak opustíte písanie správy pred tým, než ju odošlete, budete opýtaní, či ju chcete uložiť ako rozpísanú. Položka rozpísané potom bude obsahovať všetky rozpísané správy uložené v zariadení. Výberom danej správy ju potom môžete dokončiť a odoslať alebo opäť uložiť ako rozpísanú.

Nastavenie správ

Tu môžete aktivovať alebo deaktivovať Oznámenie o doručení

Kontakty

Tu môžete prechádzať, upravovať a pridávať kontakty. Tiež máte možnosť zálohovať kontakty a importovať ich vo formáte VCF. Možno tu tiež priradiť klávesy rýchlej voľby ku kontaktom.

Zoznam kontaktov

Zoznam kontaktov obsahuje všetky kontakty uložené v pamäti telefónu a na SIM karte. Správanie je podobné ako v zozname Vytočiť kontakt z položky volania

 • Položka Vyhľadať je posledná položka v ponuke a možno na ňu rýchlo prejsť pomocou stlačenia tlačidla doľava z prvého kontaktu v zozname. Položka Vyhľadať otvorí režim zadávania textu, kde možno zadať časť alebo celé meno kontaktu. Budú vyfltrované kontakty, kde sa zadaný text vyskytuje v mene alebo priezvisku.
 • Pri vkladaní textu pomocou alfanumerickej klávesnice prejdete na kontakty, ich počiatočné písmeno zodpovedá Vami zadanému písmenu. Napr. stlačením tlačidla dva trikrát po sebe (písmeno C) zobrazí prvý kontakt zo zoznamu, ktorý začína písmenom C. Potom môžete prechádzať kontakty pomocou tlačidiel doľava a doprava.

Ak vyberiete určitý kontakt, budete môcť vykonať nasledujúce akcie:

 • Volať - zavolá kontakt
 • Odoslať správu - otvorí režim zadávania textu, kde môžete napísať novú správu pre tento kontakt a odoslať ju tlačidlom potvrdenia
 • Odoslať e-mail- otvorí Nový email a do poľa Príjemcovia predpíše e-mail kontaktu.
 • Upraviť kontakt - otvorí ponuku, kde je možné upraviť meno, číslo alebo e-mail kontaktu
 • Vybrať tón zvonenie - tvorí ponuku s tónmi zvonenia, ktoré možno priradiť ku kontaktu namiesto predvoleného vyzváňacieho tónu.
 • Odoslať kontakt ako vizitku - umožní odoslať kontaktné údaje vybranému číslu alebo kontaktu
 • Zmazať kontakt - vymazanie kontaktu. Táto akcia vyžaduje potvrdenie.

Kontaky na SIM karte

Kontakty uložené na SIM karte sú zobrazené v zozname kontaktov. Ak vymažete niektorý kontakt, bude tiež zmazaný zo SIM karty. Ak upravíte kontakt na SIM karte, bude uložený ako nový kontakt v telefóne a pôvodný kontakt bude zo SIM karty zmazaný. Pridať nový kontakt na SIM kartu nie je možné.

Pridať nový kontakt

Pridať nový kontakt do zoznamu kontaktov môžete v položke Pridať nový kontakt. Uložiť môžete nasledujúce informácie: meno, priezvisko, telefónne číslo, domáce číslo, pracovné číslo, iné číslo a email. Po vyplnení požadovaných informácií vyberte možnosť Uložiť kontakt a kontakt bude uložený.

Rýchla voľba

Rýchla voľba slúži k rýchlemu vytočeniu až 10tich vybraných kontaktov alebo čísiel a jedného krízového kontaktu priradeného tlačidlu SOS. Kontakt možno vytočiť dlhým stlačením čísla, ktoré bolo ku kontaktu priradené, a stlačením tlačidla potvrdenia.

Zoznam aktuálne priradených čísiel a kontaktov nájdete pod položkou Vytáčanie jedným tlačidlom v ponuke.

 • Nepriradené - k číslu nie je priradený kontakt pre rýchlu voľbu, výberom tejto položky k nemu kontakt alebo číslo priradíte k číslu
 • Priradené - k číslu je priradený kontakt pre rýchlu voľbu, môžete ho buď vymazať alebo zmeniť a priradiť k nemu nové číslo alebo kontakt

Zálohovanie a import kontaktov

BlindShell Vám umožňuje zálohu kontaktov a ich import z VCF súboru.

Importovať kontakty
 • Názov zložky, z ktorej chcete kontakty importovať, musí Contacts.vcf. Skopírujte tento súbor do priečinka na SD karte, ak karta v telefóne je, alebo do internej pamäte telefónu.
 • Ak je súbor Contacts.vcf na SD karte aj v internej pamäti telefónu, bude importovaný súbor na pamäťovej karte.
 • Vyberte možnosť Importovať kontakty na kopírovanie kontaktov zo súboru Contacts.vcf do zoznamu kontaktov v telefóne.
 • Kontakty zo súboru Contacts.vcf zhodujúce sa s už uloženými kontaktmi vo Vašom zozname kontaktov, budú preskočené.Po dokončení importu bude súbor Contacts.vcf premenovaný na Contactsimported.vcf.
 • Telefón oznámi chybu, ak nebude súbor Contacts.vcf nájdený na SD karte ani v úložisku telefóne.
Zálohovanie kontaktov
 • V ponuke vyberte položku Zálohovať kontakty pre vytvorenie súboru Contacts.vcf s kontaktmi aktuálne prítomnými vo vašom telefóne.
 • Ak je v telefóne pamäťová karta, súbor sa vytvorí v priečinku na pamäťovej karte.
 • Ak v telefóne pamäťová karta nie je, súbor sa vytvorí v internej pamäti telefónu.
Nastavenie kontaktov

Tu si môžete nastaviť preferované radenie a zobrazovanie kontaktov.

 • Radenie kontaktov – zoznam kontaktov môže byť radený abecedne podľa mena alebo priezviska
 • Zobrazenie kontaktu – môžete si nastaviť či bude najprv oznámené meno alebo priezvisko.

Ďalšie aplikácie

Položka ďalšie aplikácie obsahuje najrôznejšie aplikácie, ktoré rozširujú využitie telefónu. Tieto aplikácie nájdete pod nasledujúcimi položkami:

 • Príslušenstvo - k využitiu sú budík, kalendár, predpoveď počasia pre Vašu oblasť a ďalšie
 • Email - jednoduchý emailový klient
 • Média - obsahuje prehrávač hudby, FM a internetové rádio alebo YouTube
 • Knihy - obsahuje knižnicu a čítačku kníh.
 • Pomôcky- obsahuje nástroje navrhnuté pre pomoc osobám so zrakovým hendikepom.

Príslušenstvo

Ponuka Príslušenstvo obsahuje nasledujúce položky:

 • Budík
 • Časovač
 • Stopky
 • Kalendár
 • Poznámky
 • Diktafón
 • Kalkulačka
 • Počasie
 • Cestovný poriadok
 • Slovník
Budík

Nástroj Budík umožňuje nastaviť viac budení naraz. Pre každú z týchto budení možno nastaviť čas a tiež dni, v ktorých by malo byť budenie aktívne. Pre zrušenie aktívneho budenia stlačte tlačidlo potvrdenia alebo tlačidlo späť.

Vytvorenie budíka

Pre vytvorenie nového budíka vyberte položku Nové budenie.

 • Čas budenia - vyplňte pole Čas tak, aby boli zadané štyri číslice. Prvá dvojica číslic značí hodiny a druhá dvojica minúty.
 • Opakovanie budenia - Vyberte dni, v ktorých bude budík zvoniť. Ak toto nastavenie preskočíte, či nevyberiete žiadny deň, bude budík zvoniť každý deň.
 • Uložit budenie - uloží čas budenia a aktivuje budík.
Upraviť budenie

Po vybraní predtým vytvoreného budíka ho budete môcť aktivovať / deaktivovať a zmeniť. Neaktívny budík bude stále v pamäti telefónu ale nebude zvoniť. Výberom Položky Zmeniť budenie môžete zmeniť nastavenie konkrétneho budíka:

 • Čas budenia - zmena času budenia
 • Opakovanie budenia - nastavenie dní, v ktorých bude budík zvoniť
 • Uložiť budenie - uloženie zmien v budíku, meny zahodíte stlačením tlačidla späť
Minútník

Umožní nastaviť čas k odpočtu. Po uplynutí zadaného času sa spustí zvonenie, podobne ako u budíka. Odpočet pobeží aj na pozadí telefónu, počas odpočítavania môžete telefón normálne používať. Zvonenie minútnika prerušíte stlačením tlačidla potvrdenia alebo tlačidla späť.

Nastavenie a aktivácia odpočtu

Odpočet možno upraviť len v prípade, že odpočet práve nebeží (nie je možné v prípade, že odpočet beží alebo je pozastavený). Hlavná obrazovka Minútovnika obsahuje informáciu o tom, či je odpočet aktívny. Tlačidlom potvrdenia zobrazíte ponuku, kde môžete nastaviť parametre odpočítavania:

 • Aktivovať odštartuje odpočítavanie nastaveného času.
 • Nastaviť čas umožní nastaviť počet minút a sekúnd odpočtu, ktorý možno potom potvrdiť voľbou Uložiť. Odpočítavanie novo zadaného času možno potom spustiť voľbou Aktivovať.
Spustenie, pozastavenie a zrušenie odpočtu
 • Položka Aktivovať spustí posledný nastavený čas.
 • Bežiaci odpočet možno pozastaviť (odpočet sa zastaví na vybranom čase) alebo zrušiť (odpočet sa vráti na pôvodnú zadanú hodnotu).
 • U prerušeného odpočítavania možno použiť voľbu pokračovať (odpočet bude pokračovať od pozastaveného času) alebo zrušiť (odpočet senastaví na pôvodne zadanú hodnotu).
Stopky

Stopky umožňujú vykonávať meranie časového úseku. Po spustení stopiek sa začína s meraním času od 0, kým nedôjde užívateľom k pozastaveniu merania. V priebehu merania času je možné stopky pozastaviť a potom opäť spustiť od prerušeného času. Meranie času prebieha aj na pozadí, takže počas spusteného merania možno používať ostatné funkcie telefónu.

Spustenie, pozastavenie a vynulovanie merania

Spustiť časomieru- zaháji meranie času od 0 Spustená časomiera ide pozastaviťtlačidlom potvrdenia. Následne satlačidlom potvrdeniaotvorí ponuka s ďalšími možnosťami:

-Pokračovať v časomiere- spustí časomieru od pozastaveného času -Spustiť novú časomieru- spustí novú časomieru od 0 -Vynulovať časomieruiba vynuluje počítadlo a nastaví čas na 0. Stlačenímtlačidla potvrdeniadôjde k otvoreniu ponuky, kde možno opäťspustiť časomieru.

Kalendár

Kalendár slúži pre záznam dôležitých schôdzok a udalostí. Môžete vytvárať udalosti trvajúce celý deň, udalosti pre určitý časový interval alebo udalosti trvajúce niekoľko dní. Môžete si nastaviť pripomenutie udalosti s časovým predstihom a každá udalosť sa môže opakovať vo zvolenom intervale.

Pridanie novej udalosti

Vyberte Pridať novú udalosť a otvorí sa ponuka, kde môžete nastaviť detaily udalosti. Jediné povinné polia sú Názov a Dátum začiatku. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

 • Názov - názov udalosti.
 • Miesto - miesto udalosti. Tu tiež môžete vyplniť viac informácií o udalosti
 • Dátum začiatku - začiatočný dátum udalosti. V ponuke sú možnosti
 • Vybrať dátum a Zadať dátum, prvé slúži na zadanie roka, mesiaca a dňa, druhá možnosť ponúkne nasledujúce dni v rozsahu nasledujúceho týždňa.
 • Čas začiatku - Ak má udalosť trvať celý deň, nechajte pole prázdne. V opačnom prípade vyplňte čas začiatku udalosti.
 • Dátum konca - v prípade, že udalosť trvá jeden deň, dátum konca by malo byť rovnaké, ako dátum začiatku a nie je nutné ho meniť.
 • Čas konca - vložte čas konca udalosti. Ak zadáte skorší čas, než je čas začiatku udalosti, začiatok udalosti bude nastavený na jednu hodinu pred nastaveným koncom udalosti.
 • Opakovanie - ak si prajete, aby sa udalosť pravidelne opakovala, vyberte interval pre jej opakovanie. Máte možnosť zvoliť režim opakovania "každý deň", "každý týždeň", "každý mesiac" a "každý rok".
 • Pripomienka - pokiaľ si prajete byť pred začiatkom udalostiupozornení, vyberte, ako dlho dopredu si prajete udalosť pripomenúť.
 • Uložiť udalosť - uloží udalosť.
Prechádzanie udalostí

Všetky budúce udalosti nájdete v zozname Agenda v ponuke. Zobrazí sa názov a časový rámec udalosti. Tlačidlo potvrdenia otvorí možnosti úprav alebo zmazanie.

Prechádzanie kalendárom

Možnosť Prechádzať kalendár umožní prezerať rôzne časové obdobia v kalendári. Vyberte rok, mesiac a týždeň v ktorom si prajete zobraziť Vaše udalosti. Potom môžete zobraziť všetky udalosti vo vybranom týždni voľbou položky Celý týždeň alebo ďalej fltrovať podľa vybranách dní voľbou položky Podľa dní.

Meniny

Meniny vám umožňujú prehliadať dátumy mien (táto funkcia je k dispozícii iba v niektorých krajinách). Ak chcete zobraziť meniny na nasledujúci týždeň, vyberte ** Meniny budúci týždeň **. Ak chcete zistiť, aké meno má meniny k určitému dátumu, vyberte ** Nájsť podľa dátumu **. Ďalšou možnosťou je ** Nájsť podľa mena ** a vyhľadať dátum pre konkrétne názov. Ak chcete používať túto funkciu, na stiahnutie zoznamu mien potrebujete internetové pripojenie.

Nastavenia

Nastavenia kalendára obsahujú možnosti voľby zviditeľnenia sviatkov. Ak zvolíte viditeľný štátny sviatok, štátny sviatok sa zobrazí v programe a v prehliadači kalendára. Ak chcete používať túto funkciu, na stiahnutie zoznamu štátnych sviatkov potrebujete pripojenie na internet.

Poznámky

Funkcia Poznámky vám umožňuje pridávať, mazať a editovať poznámky.

 • Pridať poznámku otvorí textové pole pre písanie novej poznámky. Napíšte požadovaný obsah a uložte ho tlačidlom pre potvrdenie.
 • Zoznam poznámok otvorí zoznam už existujúcich poznámok.

Tlačidlo potvrdenie pri zobrazení poznámky otvorí nasledujúce možnosti:

 • Upraviť - otvorí režim zadávania textu, kde možno poznámku editovať
 • Odoslať pomocou SMS - otvorí dialóg pre zvolenie kontaktu alebo pre voľbu kontaktu alebo čísla, kam poslať text poznámky.
 • Odoslať e-mailom - otvorí Nový email a do poľa Text doplní text z poznámky.
 • Zmazať - vymaže vybranú poznámku
 • Zmazať všetko - zmazanie všetkých poznámok v zozname.
Diktafón

Ako alternatívu k poznámkam môžete použiť diktafón. Môžete si nahrávať a ukladať poznámky, konverzácie alebo zvuky.

 • Vyberte Začať nahrávať a nahrávanie sa ihneď spustí. Pre ukončenie nahrávania stlačte tlačidlo potvrdenie alebo tlačidlo späť.

 • Výberom položky Zoznam nahrávok prejdete na už uložené nahrávky. Ak v zozname vyberiete určitú nahrávku, budete môcť vykonať nasledujúce akcie:

 • Prehrať - prehrá nahrávku. Pre pretáčanie späť a dopredu počas prehrávania použite tlačidlá vľavovpravo.

 • Premenovať - premenuje nahrávku na vami zvolený názov

 • Zmazať - vymaže nahrávku

Kalkulačka

Aplikácia Kalkulačka ponúka základné matematické operácie sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie. Môžete zvoliť zadať ľubovoľne dlhý výraz s akýmkoľvek počtom čísel a operácií. Po stlačení tlačidla potvrdenia bude vyhodnotený výsledok. Po vyhodnotení výsledkov je možné zadať ďalšiu operáciu a s výsledkom tak ďalej počítať.

Symboly pre matematické operácie sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie je možné zadať opakovaným stlačením hviezdičky. Desatinná čiarka sa zadáva stlačením krížika potom, čo bola zadaná aspoň jedna číslica. Stlačením krížika pred tým, než bola zadaná číslica zadáte mínus (záporné číslo).

Počasie

Aplikácia Počasie zobrazí aktuálne počasie a predpoveď na nasledujúce dni. Tlačidlom potvrdenia na konkrétnom dni prejdete do podrobného zobrazenia, kde možno prechádzať informácie o predpovedi v trojhodinových intervaloch. K dispozícii sú údaje o teplote, rýchlosti vetra, oblačnosti a tlaku vzduchu. Detailnú predpoveď možno prechádzať pomocou tlačidiel vľavo a vpravo.

V nastavenie jednotiek si môžete nastaviť, v akých jednotkách vám bude oznamované počasie. Teplota môže byť oznamovaná v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita, rýchlosť vetra potom v metroch za sekundu, kilometroch za hodinu alebo uzloch.

Cestovný poriadok

Aplikáciu Cestovný poriadok môžete využiť pre online vyhľadávanie cestovných poriadkov. Na výber sú cestovné poriadky vlakov, autobusov, a MHD všetkých miest Slovenskej republiky. Po otvorení aplikácie sú k dispozícii dve položky. Nové hľadanie a Obľúbené spojenia.

Vyhľadanie spojenia

Pre vyhľadanie spoju slúži položka Nové hľadanie. Po potvrdení voľby sa zobrazia nasledujúce možnosti:

 • Odkiaľ slúži pre zadanie nástupnej stanice

 • Kam slúži pre zadanie cieľovej stanice

 • Cez tu môžete zadať stanicu, cez ktorú chcete cestovať. Položku vyplňte len vtedy, ak chcete ísť cez konkrétne stanicu.

 • Región po potvrdení tejto položky si môžete zvoliť typ cestovného poriadku, v ktorom si prajete spoj vyhľadať. Máte na výber z nasledujúcich cestovných poriadkov: Vlaky a autobusy, Len vlaky, Len autobusy. Nasleduje výber krajských miest v abecednom poradí a za nimi sa nachádzajú všetky ostatné mestá takisto zoradená abecedne.

 • Dátum slúži pre zadanie dátumu pre vyhľadanie spojenia. Po potvrdení sa zobrazí ponuka, v ktorej sú možnosti Vybrať dátum a Zadať dátum, prvá voľba umožňuje vybrať budúce dni v rozsahu nasledujúceho týždňa. Druhá možnosť potom slúži na zadanie roka, mesiaca a dňa. Ak dátum nezadáte, použije sa dnešný deň.

 • Čas slúži pre zadanie času, od ktorého sa má spoj vyhľadať. Ak necháte pole prázdne, použije sa aktuálny čas.

 • Len priame spojenia slúži pre prepínanie priameho spojenia a spojov s prestupmi.

 • Hľadať vyhľadá spoj podľa zadaných údajov. Vo výsledkoch sa zobrazí maximálne 6 najbližších spojov. Pre zobrazenie detailu vybraného spoja stlačte Tlačidlo potvrdenie. Otvorí sa opis daného spoja. Ak stlačíte znovu Tlačidlo potvrdenie, zobrazí sa možnosť pre pridanie spojenia do zoznamu obľúbených

Obľúbené spojenia

Ak potrebujete nejaký konkrétny spoj vyhľadávať častejšie, máte možnosť pridať si ho do obľúbených spojení, odkiaľ sa daný spoj dá vyhľadať rýchlejšie a zaniká tak potreba opätovne zadávať všetky údaje. Po potvrdení položky Obľúbené spojenia sa zobrazí zoznam všetkých Vašich obľúbených spojov. Pokiaľ na konkrétnom spoji stlačíte tlačidlo potvrdenia, zobrazí sa ponuka s nasledujúcimi možnosťami:

 • Najbližšie spojenie vyhľadá najbližšie možné spojenia podľa Vami zadaných kritérií
 • Upresniť pred hľadaním zobrazí rovnaký dialóg, ako pri zadávaní nového vyhľadávania, akurát všetky položky sú už vyplnené a máte možnosť si ich upraviť podľa aktuálnej potreby.
 • Odstrániť z obľúbených slúži pre odobratie spojenia zo zoznamu obľúbených spojení
Slovník

Aplikácia Slovník môže byť využitá pre online vyhľadávanie prekladov slov alebo fráz do rôznych jazykov. Zvolíte si predvolený jazyk a cieľový jazyk, zadáte požadované slovo na preklad a položkou Preložiť spustíte preklad. Výsledok vyhľadávania sa môže líšiť v závislosti od kombinácie východiskového a cieľového jazyka. Pri určitých kombináciách jazykov sa zobrazí len jeden výsledok, iné kombinácie potom ponúknu zoznam rôznych definícií a synoným vyhľadaných slov, vrátane gramatiky a slovosledu. Pre čítanie preloženého textu sú použité dané hlasy. Hláskovanie preložených slov si môžete nastaviť dlhým stlačením tlačidla dole. Táto funkcia využíva služby online prekladového systému Yandex.Translate (http://translate.yandex.com) a Yandex.Dictionary (https://tech.yandex.com/dictionary).

Email

K využívaniu BlindShell klienta je potrebné mať zriadený emailový účet. Integrovaný emailový klient umožňuje pracovať s jedným e-mailovým účtom.

Prihlásenie k emailovému účtu

Pri prvom spustení aplikácie Email je potrebné sa najskôr prihlásiť k svojmu účtu. Vyberte možnosť Nový účet. Vložte svoju emailovú adresu, adresu SMTP servera, adresu IMAP servera a Vaše heslo. Informácie o SMTP a IMAP adresách nájdete na webových stránkach poskytovateľa Vášho emailu. U najbežnejších poskytovateľov budú automaticky predvyplnené.

Po výbere pložky Uložiť prebehne pokus o prihlásenie do emailu. Pokiaľ bude přihášení úspešné, objaví sa položka Nový email. Prihlasovanie môže trvať niekoľko sekúnd závislosti od rýchlosti pripojenia k internetu.

Položka Upraviť účet umožní zmeniť prihlasovacie údaje, alebo účet z telefónu zmazať.

Upozornenie: V niektorých prípadoch budete musieť explicitne povoliť aplikáciám tretích strán vzdialený prístup k svojej schránke, prípadne zapnúť IMAP vo svojom účte prístup cez IMAP.

Napísanie nového emailu

Pre napísanie nového emailu vyberte položku Nový email. Do poľa Príjemcovia môžete vložiť emailovú adresu kontaktu z Vášho zoznamu kontaktov (ak je k nemu emailová adresa priradená) alebo adresu zadať manuálne. Email môžete poslať viacerým príjemcom naraz.

Vyplňte polePredmetaText.

PolePrílohyumožňuje prikladať k e-mailu prílohy. Po stlačenítlačidla potvrdeniasa zobrazí zoznam už pripojených príloh a položkapridať prílohu, ktorá umožňuje pridávať jednotlivé typy príloh. K e-mailu je možné pripojiť obrázky z telefónu alebo nahrávky z rekordéra. Už pripojené prílohy je možné z rozpísaného e-mailu odstrániť, ak pri názve prílohy stlačítetlačidlo potvrdenia. Potom sa otvorí dialóg, kde je nutné potvrdiť odstránenie prílohy z e-mailu. Výberom položkyOdoslaťemail odošlete. Správa zostane otvorená kým sa email úspešne neodošle. Akonáhle bude email odoslaný, zobrazí sa hlavná ponuka emailového účtu. Ak sa email nepodarí odoslať, skúste ho poslať znovu alebo opustite písanie správy a uložte email do konceptov

Ak nechcete alebo nemôžete email hneď odoslať, po stlačení tlačidla späť budete mát nasledujúce možnosti:

 • Uložit ako koncept - ukončenie písaní správy emailu a uloží ho do konceptov.
 • Neukladať do konceptov - ukončenie písaní správy emailu a jeho zahodenie. K emailom uloženým v konceptoch sa kedykoľvek môžete vrátiť vstupom do zložky Koncepty.
Čítanie emailov

Výberom príslušnej zložky (Doručená pošta, odoslané atď.) a tlačidlami doľava a doprava môžete prechádzať medzi emaily. Pre prečítanie emailu stlačte tlačidlo potvrdenia. Pri čítaní emailu sa Vám po stlačení tlačidla potvrdenia zobrazia nasledujúce možnosti:

 • Odpovedať - odpoveď pôvodnému odosielateľovi. Otvorí sa nový email s predvyplneným príjemcom a predmetom.
 • Odpovedať všetkým - odpoveď pôvodnému odosieľateľovy a všetkým v kópii. Otvorí sa nový email s predvyplnenými príjemcami a predmetom.
 • Preposlať – prepošle správu ďalšiemu kontaktu. Otvorí sa okno s predvyplneným predmetom a textom, pole pre príjemcu je prázdne.
 • Prílohy - zobrazí zoznam príloh v e-maile. Ak je formát prílohy podporovaný, je možné vykonať stlačením tlačidla potvrdenia ďalšie akcie. Pokiaľ sa jedná o textovú prílohu (PDF, Word, Powerpoint (.ppt)), je možné po stlačeníprehrať textprehrať text prílohy. Pokiaľ sa jedná o obrázok, je ho možné stlačenímzobraziť fotkuzobraziť na displeji telefónu. stlačenímuložiť do obrázkovdôjde k jeho stiahnutiu a uloženiu do telefónu. Prístup k nemu je potom pomocou galérie. Podobne funguje práca so zvukovými súbormi. Súbor je možné pomocou stlačeniaprehrať nahrávkuprehrať a stlačenímuložiťstiahnuť do telefónu.
 • Pridať odosieľateľa do kontaktov - vytvorenie nového kontaktu s vybranou emailovou adresou alebo upravenie existujúceho kontaktu a jeho doplnenie o vybranú emailovú adresu.
 • Zmazať - vymazanie tohto emailu.
Nastavenie emailu

Po úspešnom prihlásení k účtu je možné vykonávať nastavenie emailu. Po stlačenínastaveniev hlavnej ponuke emailu sa otvoria dostupné nastavenia. PoložkaUpraviť účetumožňuje zmeniť prihlasovacie údaje pri účte. PoložkaKontrola nových e-mailov na pozadíumožňuje nastaviť to, či a v akej freakvenci má dochádzať ku kontrole novo prichádzajúcich e-mailov na pozadí. Ak je táto možnosť zapnutá, dochádza v nastavenom intervale na kontrolu prichádzajúcich e-mailov. Ak je nejaký nový neprečítaný e-mail nájdený, zobrazí sa upozornenie na neprečítané e-maily v zmeškaných udalostiach v hlavnej ponuke telefónu.

Média

Aplikácie v sekcii Média Vám umožnia počúvať rádio alebo Vašu vlastnú hudbu. Táto sekcia tiež obsahuje funkcie Fotoaparát a Obrázky. Položka Médiá obsahuje nasledujúce aplikácie:

 • Prehrávač hudby
 • Internetové rádio
 • YouTube
 • FM rádio
 • Fotoaparát
 • Obrázky
Prehrávač hudby

Pre počúvanie vlastnej hudby z telefóne je najprv potrebné skopírovať audio súbory do priečinka Hudba (Music) buď na SD karte, alebo do internej pamäte telefónu. Aby ste mohli hudbu skopírovať, pripojte telefón USB káblom k počítaču, z ktorého chcete hudbu kopírovať.

Zariadenie Windows

Telefón by mal byť rozpoznaný ako externé zariadenie. Potom môžete kopírovať súbory z počítača do telefónu prostredníctvom prehliadača súborov. Ak nie je zariadenie počítačom rozpoznané, nainstalujte prosím najnovšie aktualizácie a skontrolujte, či je nainštalovaný tiež MTP ovládač pre prenos súborov.

Zariadenie Apple

Aby ste mohli kopírovať súbory z Apple zariadenia do telefónu, najprv je potrebné nainštalovať Softvér na transfer Andriod súborov. Tento program môžete stiahnuť tu: https://www.android.com/fletransfer/

Zariadenie Linux

Telefón by mal byť počítačom automaticky rozpoznaný. Skopírujte súbory do telefónu prostredníctvom prehliadača súborov.

Hudobné zložky

Pre prehranie hudby vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Môžete si vybrať s nasledujúcich zložiek: Všetky skladby - zobrazí všetky audio súbory v telefóne zoradené podľa názvu Umelci - zobrazí umelcov všetkých skladieb v telefóne. Po výbere umelca môžete prechádzať jeho skladby alebo albumy. Albumy - zobrazí všetky albumy v telefóne. Po výbere albumu sa zobrazí obsiahnuté skladby. Obľúbené

 • zobrazí skladby označené ako obľúbené. Každá z vyššie uvedených zložiek obsahuje možnosť Vyhľadať, ktorá je vždy posledná popoložka v ponuke. Môžete na ňu rýchlo prejsť stlačením tlačidla doľava.
Prehrávanie hudby

Položka Pokračovať v prehrávaní spustí poslednú prehrávanú skladbu v Prehrávači hudby. Ak vyberiete konkrétnu skladbu v zozname hudby, skladba sa ihneď začne prehrávať. Režim prehrávania je nastavený tak, že sa vždy prehrajú všetky skladby vo vybranom zozname. Počas prehrávania môžete vykonať nasledujúce akcie:

 • Stlačením tlačidla doľava alebo doprava môžete prechádzať na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu v zozname.
 • Stlačením tlačidla späť počas prehrávania hubdy prehrávanie pozastavíte.
 • Keď je prehrávanie pozastavené, stlačením tlačidla späť sa vrátite na zoznam skladieb v príslušnom zozname.
 • Pokiaľ počas počúvania stlačíte tlačidlo potvrdenia, skladba sa dočasne pozastaví a zobrazí sa ponuka s možnosťami Posunúť v skladbe a Uložiť do obľúbených / vymazať z obľúbených. Po výbere jednej z týchto možností bude prehrávanie pokračovať.
 • Výberom možnosti Posunúť v skladbe zmeníte funkciu tlačidiel doľava a doprava. Ich stlačením sa budete môcť pohybovať v skladbe vždy o 10 sekúnd dopredu alebo dozadu. Pokiaľ nestlačíte žiadne z nich počas 10 sekúnd, funkcie tlačidiel doľava a doprava sa vrátia do pôvodného stavu.
Internetové rádio

Internetové rádio umožňuje počúvanie rozhlasových staníc cez internet. Môžete vyberať medzi stanicami podľa krajiny alebo žánru. Pri počúvaní určitej stanice ju môžete označiť ako obľúbenú stlačením tlačidla potvrdenia. Pokračovať v počúvaní - spustí posledné počúvané rádio. Populárna stanica - obsahuje zoznam rádiových staníc, ktoré sú najviac počúvané vo Vašej krajine. Staníc môže byť až 90. Kategórie - obsahuje zoznam staníc rozdelených podľa žánru. Vyberte určitý žáner pre zobrazenie staníc. Krajina - obsahuje zoznam krajín, resp. kontinentov. Po výbere konkrétnej krajiny sa otvorí ponuka Populárna stanica, Kategória, a Hľadať pre vybranú krajinu. Obľúbené - obsahuje zoznam rádiových saníc, ktoré boli označené ako obľúbené. Hľadať - vyhľadávanie staníc podľa mena. Je možné zadať celý názov alebo časť názvu stanice, ktorú chcete vyhľadať. Všetky stanice zodpovedajúce zadaným kritériám budú zobrazené. Upozornenie: Aby ste mohli využívať aplikáciu Internetové rádio, je potrebné pripojenie k internetu.

YouTube

Aplikácia YouTube vám umožňuje prehrávať voľne dostupný audiovizuálny obsah zverejnený na webe YouTube. Hlavná ponuka aplikácie YouTube má nasledujúce možnosti:

 • Hľadať - umožňuje vyhľadať video alebo kanál
 • História - zoznam videí prehraných na zariadení v minulosti
 • Obľúbené - zoznam vašich obľúbených videí a kanálov
 • Kategórie - umožňuje prehliadať najnovšie videá podľa rôznych kategórií Zoznam videí je výsledok vyhľadávania, výsledok výberu kategórie alebo zoznam používateľov (obľúbené položky, história ...). Obsahuje príslušný zoznam videí. Stlačením tlačidla ** Potvrdiť ** sa otvorí ponuka možností, ktoré je možné s videom urobiť.
 • Prehrať od začiatku spustí prehrávanie od začiatku
 • Obnoviť prehrávanie obnoví video, kde ste naposledy opustili prehrávač
 • Hľadať súvisiace videá vás zavedie na zoznam súvisiacich videí
 • Ísť na kanál vás zavedie na autorský kanál, kde nájdete ďalšie videá od daného autora
 • Uložiť do obľúbených vám umožní pridať toto video do zoznamu obľúbených
 • Odstrániť video z Histórie/Obľúbených vymaže video z príslušného zoznamu
 • Informácie o videu zobrazí ďalšie informácie o videu, napríklad dátum alebo popis uverejnenia

Obrazovka prehrávania videa je zodpovedná za skutočné prehrávanie videa Použite tlačidlo Potvrdiť na prepínanie medzi prehrávaním a pozastavením. Ľavé tlačidlo použite na pretočenie videa dozadu a pravé tlačidlo na pretočenie videa dopredu. Ak video počas prehrávania pretočíte dozadu alebo dopredu, pri každom stlačení klávesu sa preskočí dozadu alebo dopredu o 10 sekúnd. Po pozastavení preskočí o celú minútu.

Nastavenia: Režim videa má tri možnosti na výšku, **na šírku ** a len zvuk.

 • Režim na výšku je predvolený, video sa zobrazí na obrazovke na stred.
 • V režime na šírku musíte držať telefón otočený o 90 stupňov v smere hodinových ručičiek, ale obrázok bude väčší.
 • Možnosť iba zvuk zabraňuje úplnému stiahnutiu a zobrazeniu video údajov. To vám môže pomôcť šetriť mobilné dáta v prípade, že vás zaujíma iba zvuková stopa. Upozornenie:
 • Všetky videá YouTube sú dielom nezávislých autorov. Spoločnosť BlindShell nie je žiadnym spôsobom prepojená s platformou YouTube ani tvorcami obsahu a nemôže byť braná na zodpovednosť za čokoľvek zverejnené na stránkach YouTube.
 • Vstupujeme na YouTube v anonymnom režime. BlindShell nevyžaduje ani nepodporuje prihlásenie používateľa. Obsah služby YouTube Premium alebo obsah obmedzený na vek nie je k dispozícii.
 • Zoznamy vašich obľúbených videí, histórie alebo kanálov uložených vo vašom BlindShell nie sú synchronizované s inými zariadeniami alebo vaším účtom YouTube.
 • Niektoré videá alebo živé prenosy môžu používať nekompatibilné formáty videa, ktoré sa nedajú prehrať v telefóne.
FM rádio

Telefón obsahuje integrovaný FM prijímač a pre jeho využívanie je potrebné, aby k telefónu boli pripojené slúchadlá. Tie slúžia ako anténa a bez nich by sa ozývalo iba šumenie rádiového signálu.

Ladenie rádiovej stanice
 • Výberom položky Spustiť rádio sa začne prehrávať posledná prehrávaná stanica.
 • Stlačením tlačidiel doľava a doprava budete automaticky prelaďovaný na predchádzajúcu / nasledujúcu dostupnú stanicu bez nutnosti manuálne frekvenciu preladiť.
 • Stlačením tlačidla dole bude oznámená frekvencia a názov prehrávanej stanice, ak sú tieto informácie dostupné.
Ďalšie možnosti FM rádia

Ak stlačíte tlačidlo potvrdenia počas počúvania rádia, zobrazia sa nasledujúce možnosti:

 • Uložiť do obľúbených - označí stanicu ako obľúbenú. Neskôr na ňu budete môcť rýchlo prejsť v ponuke Obľúbené.
 • Prehrávať z reproduktora - telefón bude pre zvukový výstup využívať vstavaný reproduktor namiesto slúchadiel. Späť na počúvanie zo slúchadiel sa môžete vrátiť pomocou možnosti Prehrávať zo slúchadiel.
 • Manuálne ladenie - prejde z automaticého ladenia na manuálne. V tomto móde sa budete môcť pomocou tlačidiel doľava a doprava posúvať o 0.1MHz namiesto prechádzanie medzi jednotlivými dostupnými stanicami. Späť k automatickému ladeniu sa môžete vrátiť pomocou možnosti Automatické ladenie.
 • Zadať frekvenciu - umožňuje zadať frekvenciu manuálne.
Fotoaparát

Telefón disponuje jednoduchou funkciou Fotoaparát, ktorého pomocou môžete robiť fotky vďaka zabudovanej kamere. Kamera je umiestnená na zadnej strane telefónu v jej hornej časti, naľavo do SOS tlačidla. Otvorte aplikáciu Fotoaparát. Keď je kamera aktívna a zachytáva obraz, telefón periodicky cvaká. Každá urobená fotka je doplnená o krátky slovný popis, ktorý je neskôr využitý pri prezeraní fotiek.

Ako ovládať fotoaparát:

 • Namierte kameru smerom k objektu, ktorý chcete odfotiť.
 • Pre obstaranie fotky stlačte tlačidlo potvrdenia. Ozve sa typický "zvuk uzávierky" a zachytenie obrazu bude dokončené. Počas celého procesu držte telefón čo najpokojnejšie.
 • Potom, čo je obraz zachytený, telefón Vám ponúkne, či chcete fotku zobraziť, alebo uložiť. Ak si vyberiete možnosť Zobraziť fotku a fotka sa Vám nepáči, môžete ísť späť do fotoaparátu pomocou tlačidla späť a zaobstarať fotku znova.
 • Ak vyberiete možnosť Uložiť fotku, budete vyzvaní na nahranie krátkeho slovného popisu danej fotky. Tento slovný popis Vám neskôr pomôže identifikovať fotky v galérii.
 • Po uložení fotky sa telefón vráti späť do fotoaparátu a budete môcť zaobstarať ďalšie fotky. Tlačidlom späť funkciu fotoaparát opustíte.
Obrázky

K prezeraniU zhotovených obrázkov slúži jednoduchý prehliadač obrázkov.

V telefóne sú dve zložky s obrázkami: Obrázky z fotoaparátu (obsahuje obrázky urobené telefónom) a Ostatné obrázky (obsahuje ostatné obrázky, ktoré ste skopírovali do telefónu z počítača)

 • Keď otvoríte prehliadač, posledný nasnímaný obrázok sa zobrazí ako prvý. Bude zobrazený na displeji a prehrá sa jeho slovný popis.
 • Pomocou tlačidiel vpravo a vľavo môžete obrázky prechádzať. Vždy, keď sa zobrazí nová fotka, bude prehraný jej slovný popis.
 • Stlačenie tlačidla pre potvrdenie otvorí kontextová ponuka, v ktorej si budete môcť vybrať jednu z nasledujúcich možností: Priblížiť, Zdieľať obrázok, Informácie o obrázku, Zmeniť nahranú poznámku alebo Zmazať obrázok.
Priblížiť

Ak si chcete obrázok prehliadnuť viac zblízka, môžete využiť položku Priblížiť v kontextovej ponuke. Akonáhle bude obrázok priblížený, bude oznámená úroveň jeho priblíženia (sú dostupné úrovne 2,4,8 a 16). V obrázku sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel vpravo, vľavo hore a dole. Ak chcete znížiť úroveň priblíženia, otvorte kontextovú ponuku a vyberte možnosť Oddialiť. Pre prejdenie k ďalšiemu obrázku je potrebné existujúci obrázok najprv oddialiť, pretože smerové tlačidlá sú v tejto chvíli využívané pre pohyb v obrázku.

Zdieľať obrázok

Zdieľanie obrázku je možné dvoma spôsobmi, pomocou SMS správy alebo e-mailu. Tu môžete nasnímaný obrázok zdieľať s ďalšou osobou, ktorá si ho potom bude môcť prezrieť. Táto funkcia môže byť užitočná napríklad keď potrebujete pomoc od vidiacej osoby alebo jednoducho chcete poslať niekomu obrázok z akéhokoľvek iného dôvodu.

 • Zdieľať obrázok e-mailom - Táto možnosť otvorí Nový email a do poľa Prílohy pridá vybraný obrázok. E-mail tak po odoslaní obsahuje obrázok ako prílohu, ktorú si príjemca e-mailu môže zobraziť a stiahnuť.
 • Zdieľať obrázok textovou správou - Pre využitie tejto funkcie budete potrebovať mobilné dáta alebo Wi-Fi pripojenie. Fotka bude zašifrovaná a nahratá na BlindShell server. Príjemca dostane správu s odkazom na fotku. Fotku bude možné zhliadnuť na väčšine smartphonov, na ktorých možno prechádzať internet. Tento odkaz je tiež možné manuálne poslať alebo vložiť do prehliadača v pořítači. K tejto funkcii nevyužívame MMS. Účtovaný bude štandardný poplatok za SMS Vašim poskytovateľom služieb (a poplatok za prenos dát, ak využijete mobilné dáta).

Poznámka k ochrane súkromia:
Všetky fotky, odoslané pomocou tejto funkcie, sú end-to-end šifrované pomocou bezpečnej šifry (AES) Šifrovací kód je obsiahnutý v SMS správe a je odoslaný len príjemcovi, ktorého si zvolíte. Tento kód nie je odoslaný nikam inam. Hoci sú zašifrované dáta fotky na našich serveroch, nikto, vrátane spoločnosti BlindShell, sa bez kľúča k obsahu správy nedostane. U nás budú zašifrované dáta uložené minimálne 14 dní od nahrania.

Informácie o obrázku

tu nájdete základné informácie o zachytenej fotke: dátum a čas zachytenia, rozlišenie a veľkosť súboru. Obrázky je možné prechádzať všetky dohromady, alebo po mesiacoch.

Zmeniť nahratú poznámku

Pôvodne nahratú poznámku môžete zmeniť. Budete vyzvaní, aby ste nahrali nový popis, a pôvodný opis bude prepísaný.

Zmazať obrázok

Tu môžete obrázok vymazať. Vymazanie bude nutné potvrdiť.

Knihy

Knihy obsahujú aplikácie čítačka kníh a knižnica. Čítačka kníh vám umožňuje počúvať vaše obľúbené knihy. V porovnaní s tým ** knižnica ** vám umožňuje sťahovať obľúbené knihy z online knižníc.

 • Čítačka kníh
 • Knižnica
Čítačka kníh

Aby ste mohli Čítačku kníh využívať, je potrebné skopírovať dané súbory do zložky BlindShell / Books vo vnútornej pamäti telefónu alebo na SD kartu. Čítačka kníh prehráva audio súbory a číta textové (.txt) súbory. Každý súbor v prvej úrovni zložky Knihy je rozpoznaný ako samostatná kniha. Knihy rozdelené do niekoľkých súborov môžu byť zoskupené v takejto zložke (možný je akýkoľvek počet podpriečinkov).

Hlavná ponuka
 • Posledná kniha - zobrazí poslednú čítanú knihu.
 • Zoznam kníh - obsahuje zoznam všetkých Vašich kníh.
 • Záložky - zobrazí zoznam záložiek, ktoré ste vytvorili.
Ponuka výberu knihy
 • Pokračovať v čítaní - začne čítať knihu v mieste, kde ste čítanie naposledy opustili.
 • Čítať od začiatku - začne čítať knihu od začiatku. Predchádzajúca pozícia bude stratená (okrem vytvorených záložiek).
 • Prehľadávať obsah - umožňuje prechádzanie obsahu knihy podľa kapitol alebo častí.
 • Záložky - zobrazí zoznam záložiek, ktoré ste v knihe vytvorili.
Pri počúvaní knihy
 • Stlačenie tlačidla doľava alebo doprava Vás posunie na predchádzajúcu alebo ďalšiu časť knihy.
 • Stlačenie tlačidla späť počas prehrávania ho pozastaví.
 • Pokiaľ je prehrávanie pozastavené, stlačením tlačidla späť sa dostanete k aktuálnej prehrávanej časti knihy v obsahu knihy.
 • Keď je prehrávanie pozastavené, stlačením tlačidla potvrdenia sa spustí čítanie od začiatku.
 • Stlačenie tlačidla potvrdenia počas prehrávania dočasne prehrávanie pozastaví a zobrazí sa kontextová ponuka prehrávania s ďalšími možnosťami. Po výbere jednej z týchto možností, alebo po prechode späť, bude prehrávanie opäť pokračovať.
Kontextová ponuka prehrávania
 • Preskočiť na procento v knihe - umožňuje zadanie percenta v knihe (099) a čítačka prejde na vybranú časť knihy.
 • Pridať záložku - vytvorí záložku na aktuálnu pozíciu v knihe. Budete vyzvaný k označeniu danej záložky pri jej vytvorení. Ak nebude názov zadaný, záložka bude pomenovaná podľa času.
Kontextová ponuka prehrávania – Špecifiká zvuku

Výberom možností Posunúť v knihe zmeníte funkciu tlačidiel doleva a doprava. Ich stláčaním sa budete môcť pohybovať v knihe o 10 sekúnd dopredu alebo dozadu. Ak nestisknete stlačiť žiadne z nich počas 10 sekúnd, funkcia tlačidiel doľava a doprava sa vráti do pôvodného stavu.

Kontextová ponuka prehrávanie – špecifiká textu

Rýchlosť čítania - zmena rýchlosti čítania knihy. Jazyk čtení - zmena jazyka, v ktorom je kniha čítaná.

Knižnica

Knižnica umožňuje vyhľadávať knihy podporované online knižnicami (napr. Librivox) a sťahovať ich do aplikácie čítačka kníh. Niektoré knižnice môžu vyžadovať prihlásenie pomocou existujúceho účtu.

Hlavná ponuka
 • Hľadať knihu - otvára možnosti vyhľadávania kníh (t. j. názov, autor, kľúčové slovo).
 • Odhlásiť - odhlási sa z knižnice (ak knižnica vyžaduje prihlásenie).
Hľadať knihu
 • Titul - zobrazuje zoznam kníh nájdených na základe zadaného názvu.
 • Autor - zobrazuje zoznam kníh nájdených na základe poskytnutého autora.
 • Kľúčové slovo - zobrazuje zoznam kníh nájdených na základe poskytnutého kľúčového slova.
Ponuka Kniha
 • Stiahnuť knihu - stiahne knihu. Počkajte, kým sa kniha stiahne, alebo ju zrušte pomocou tlačidla Späť. Po stiahnutí bude kniha k dispozícii v Čítačke kníh.
 • Informácie o knihe - zobrazuje podrobnejšie informácie o knihe (napr. dĺžka, jazyk, popis, rok vydania).

Pomôcky

Aplikácie v položke Pomôcky ponúkajú nástroje, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre nevidiacich a zrakovo postihnutých užívateľov. BlindShell Classic ponúka nasledujúce aplikácie:

 • Indikátor farieb
 • Poloha
 • Označovanie objektov
 • Baterka
Indikátor farieb

Indikátor farieb slúži na detekciu farieb objektov okolo Vás. Využíva kameru telefónu, ktorá sa nachádza na zadnej strane telefónu vedľa SOS tlačidla. Držte telefón niekoľko centimetrov od požadovaného objektu a spustite detekciu stlačením tlačidla potvrdenia. Farba bude povedaná hneď po rozpoznaní. Na spresnenie výsledku niekoľkokrát proces zopakujte a vyberte farbu, ktorá sa vo výsledku objavila najčastejšie.

Upozornenie: Presnosť výsledkov je závislá na okolitých svetelných podmienkach a v temnejšom prostredí výsledky nemusia zodpovedať realite.

Poloha

Aplikácia poloha používa Wi-f pripojenie, GPS dáta a mobilné dáta pre nájdenie adresy vašej polohy. Celý proces vyhľadávania môže trvať až 30 sekúnd. Výsledok vyhľadávania obsahuje nasledujúce informácie:

 • Nájdená adresa.
 • Presnosť nájdenej polohy.
 • Možnosť odoslať nájdenú polohu v SMS správe.
 • GPS súradnice.

Upozornenie: Presnosť nájdené polohy môže kolísať. Odporúčame preto výsledkom veriť, však na presnosť polohy úplne nespoliehať.

Upozornenie: Aby ste mohli aplikáciu Poloha využívať, je potrebné pripojenie k internetu.

Označovanie objektov

Aplikácia označovanie objektov pomáha s identifkáciou predmetov, ktoré sú od seba ťažko rozpoznateľné jednoduchým hmatom, ako sú napríklad krabičky s liekmi, fľaše, kozmetické produkty atp. Pre používanie tejto aplikácie je nutné dokúpiť u Vášho predajcu špeciálne samolepky, ktoré neskôr budete lepiť na predmety.

Samolepky sú veľké asi jeden a pol krát jeden a pol centimetra. Najprv je nutné ich nalepiť na predmet, ktorý chcete neskôr identifkovat. Pomocou kamery telefónu následne načítate túto samolepku do telefónu, kde si k nej priradíte písaný opis alebo hlasový záznam. Každá samolepka je unikátna a potom, čo s ňou objekt označíte, telefón si spojí túto samolepku s popisom, ktorý ste k nej priradili. Potom, čo sa záznam v telefóne uloží, bude možne objekt spätne identifkovať a popis Vám bude prehraný.

Označenie nového objektu
 • Pripravte si predmet, ktorý chcete označiť.
 • Odlepte jednu samolepku z archu a prilepte ju na predmet. Ak je to možne, snažte sa samolepku prilepiť tak, aby bola čo najviac naplocho a vyhnite sa hrubým alebo nerovným povrchom.
 • V telefóne otvoríte aplikáciu Označovanie objektovov a položku "Nová značka". Budete počuť cvakanie, ktoré indikuje, že je rozpoznávanie aktívne.
 • Nasmerujte kameru telefónu na nalepenú samolepku. Odporúčaná vzdialenosť telefónu od objektu je dvadsať až tridsať centimetrov. Mužno budete potrebovať viac pokusov, aby ste si správne namierenie osvojili.
 • Potom, čo je samolepka načítaná, k nej môžete pridať buď písaný či hovorený popis. Ak vyberiete možnosť nahrať opis predmetu, bude opis nahraný z mikrofónu telefónu. Nahrávanie začne po pípnutí a bude automaticky ukončené po piatich sekundách. Ak vyberiete možnosť napísať opis predmetu, bude aktivovaná klávesnica.
Rozpoznávanie objektu
 • V ponuke vyberte položku čítať značky. Budete počuť cvakanie, ktoré indikuje, že je rozpoznávanie aktívne.
 • Nasmerujte kameru telefónu na predmet, ako pri označovaní.
 • Ak je značka rozpoznaná opis predmetu Vám bude prečítaný, či prehraný.
 • Tlačidlo späť Vás vráti do režimu rozpoznávania, kde môžete prečítať ďalšiu značku. Popis predmetu môže byť zopakovaný pomocou stlačenia tlačidla dole.
Úprava a mazanie uložených značiek

Značky možné upravovať či mazať cez položku "Zoznam značiek".

Baterka

Jednoduchá aplikácia, ktorá zapne LED svetlo fotoaparátu. LED sa nachádza na zadnej strane telefónu, vedľa objektívu fotoaparátu.

Nastavenia

V tejto sekcii môžete prispôsobiť vlastnosti telefónu. Zároveň tu môžete nastaviť pripojenie k sieťam, nastavenie SIM kariet a možnosť aktualizácie na novšiu verziu, ak je dostupná.

Zvuky

Táto sekcia obsahuje rôzne nastavenia zvukov a hlasového výstupu.

Profily

Môžete si nastaviť zvukový profil pre prichádzajúce hovory a správy. Na toto nastavenie možno tiež prejsť pomocou dlhého stlačenia krížika.

 • Normální - pri prichádzajúcom hovore alebo správe bude telefón zvoniť a vibrovať.
 • Vibrácie - pri prichádzajúcom hovore alebo správe bude telefón iba vibrovať.
 • Tichý - pri prichádzajúcom hovore alebo správe telefón nebude vibrovať ani zvoniť.
Hlasitosti

Tu si môžete nastaviť hlasitosť zvonenia prichádzajúcich hovorov, upozornení, budíka alebo zvukov spätnej väzby.

Melódie

Máte možnosť nastaviť si melódie zvonenia prichádzajúcich hovorov, upozornenia a budíkov. Ak chcete použiť Vašu vlastnú melódiu, skopírujte daný súbor do úložiska telefónu. Vložte ho do zložky Vyzváňacie melódie(Ringtones), resp. Upozornenie(Notifications) alebo Budíky(alarms).

Hlasový výstup

Tu môžete nastaviť atribúty hlasovej odozvy telefónu - rýchlosť a intonáciu. Máte na výber z niekoľkých možností a môžete si vybrať, ktorá Vám bude najviac vyhovovať. Môžete tiež zapnúť a vypnúť oznamovanie informácií o čase a dátume, ktoré sú prezentované po odomknutí telefónu.

Spätná väzba

Máte možnosť nastaviť spôsob, ktorým telefón poskytuje odozvu (okrem hlasového výstupu). Pre posúvanie v ponuke, zadávanie textu alebo zamykanie / odomykanie telefónu môže byť odozva telefónu zrpostredkovaná pomocou pípania, vibrácií alebo kombináciou oboch. Odozva môže byť sprostredkovaná iba zvukmi - pípanie.

Zvukové pripomínanie zmeškaných oznámení

Ak zmeškáte hovor alebo dostanete správu, ktoré vyvolajú oznámenie, zaznie melódia oznámenia. Keď povolíte možnosť Zvukové upozornenie, menej rušivé pípnutie sa ozve každých päť minút aby upozornilo na zmeškané oznámenie. Toto pravidelné pípanie bude zrušené, akonáhle skontrolujete zmeškané udalosti.

Oznamovanie pozície v ponuke

Tu môžete aktivovať alebo deaktivovať oznamovanie pozície jednotlivých položiek v ponuke (napr. Jedna z deviatich)

Klávesnica

Táto sekcia obsahuje informácie týkajúce sa nastavenia vkladania textu a zamykania klávesnice.

Zamikanie klávesnice

Výberom tejto položky budete môcť povoliť alebo zakázať zamykanie telefónu pomocou tlačidla hviezdička. Zámok klávesnice je určený predovšetkým pre zamedzenie nechceného stlačenia tlačidiel.

 • Ak je zámok klávesnice povolený, telefón môžete zamknúť a prepnúť do režimu spánku dlhým stlačením hviezdičky. Telefón bude tiež automaticky zablokuje po určitej dobe nečinnosti. Telefón opäť odomknete dlhým stlačením hviezdičky.
 • Ak je zámok klávesnice zakázaný, telefón po určitej dobe neaktivity rovnako tak prejde do režimu spánku, ale klávesnica sa nezamkne. Telefón "prebudíte" stlačením akéhokoľvek tlačidla. Stlačenie tohto tlačidla telefón iba prebudí a nespustí žiadnu akciu. Aj v tomto prípade môžete odomknúť a zamknúť telefón manuálne pomocou stlačenia hviezdičky ale telefón sa nebude zamykať automaticky.
Čítanie pri mazaní

Táto možnosť sa dotýka čítania znakov počas ich mazania.

 • Čítať ďalší znak - pri mazaní textu pomocou tlačidla späť bude po mazaní prečítaný posledný zostávajúci znak.
 • Čítať zmazaný znak - pri mazaní textu tlačidlom spät bude zmazaný znak prečítaný.
 • Po ukončení mazania môžete stlačiť tlačidlo dolu a ostávajúci text Vám bude prečítaný.
Opakovanie pri písaní

Počas vkladania textu máte možnosť nastaviť si jeho opakovanie nasledujúcimi spôsobmi:

 • Opakovať po slovách - Zopakuje sa napísané slovo potom, čo bola vložená medzera alebo znamienko interpuknce.
 • Opakovať celý text - Zopakuje sa všetok doposiaľ napísaný text po vložení medzery alebo znamienka interpunkcie.
 • Neopakovať - Po vložení medzery alebo znamienka interpunkcie text zopakovaný nebude. Vložený text možno zopakovať manuálne pomocou tlačidla dole.

Text je tiež možné prechádzať po znakoch, alebo po slovách. Dlhým stlačením tlačidla hore v klávesnici si môžete nastaviť prechádzanie.

Signalizácia veľkých písmen

Môžete si nastaviť, akým spôsobom vám bude oznámené, že píšete veľké písmená.

 • Signalizovať slovom - pred daným písmenom bude oznámené "Veľké"
 • Signalizovať vyšším tónom hlasu - písmeno bude prečítané vyšším hlasom
 • Nesignalizovať - písanie veľkého písmena nebude nijako oznámené

Displej

Tu môžete nastaviť možnosti týkajúce sa displeja ako jas alebo časový limit obrazovky.

Nastavenie jasu

Táto možnosť ponúka zmenu jasu displeja - vyššia úroveň znamená vyšší jas, ale aj kratšiu výdrž batérie.

Časový limit obrazovky

Tu si môžete nastaviť čas, po ktorom v prípade neaktivity telefón prejde ro režimu spánku a bude tak šetriť energiu. Ak je nastavené zamykanie klávesnice, klávesnica bude v režime spánku zablokovaná.

Farebná schéma

Máte možnosť upraviť farbu textu a tiež farbu pozadia, na ktorom sa bude text zobrazovať. Na výber máte z nasledujúcich schém:

 • Biely text na čiernom pozadí
 • Čierny text na bielom pozadí
 • Biely text na modrom pozadí
 • Čierny text na žltom pozadí
Štýl hlavnej ponuky

Môžete si nastaviť vzhľad hlavnej ponuky. Možno nastaviť ako jednoduchý text, ikony alebo kombináciu ikon a textu.

Zapnúť obrovskú veľkosť písma

Tu môžete zväčšiť veľkosť textu pre položky v ponuke. Zväčšením veľkosti textu sa môže stať, že jednotlivé slová budú presahovať na viac riadkov.

Siete

Tu môžete nastaviť pripojenie k WiFi, Bluetooth, mobilnej sieti alebo nastaviť PIN kód.

WiFi

K pripojeniu k WiFi sieti je najprv treba zapnúť WiFi v telefóne. Ak WiFi nechcete využívať, môžete ju vypnúť výberom položky Vypnúť WiFi v ponuke. Touto možnosťou sa šetrí batéria telefónu.

Zoznam sietí

Táto položka ponuky obsahuje zoznam dostupných WiFi sietí a zoznam skôr uložených Wifi sietí.

 • Pre pripojenie k WiFi sieti stlačte tlačidlo potvrdenia a potom vyberte možnosť Pripojiť sa k sieti. Ak je WiFi sieť chránená heslom, budete vyzvaní na jeho vloženie.
 • Alternatívne môžete využiť pripojenie pomocou tlačidla WPS. Vyberte možnosť Pripojiť pomocou tlačidla WPS a potom stlačte toto tlačidlo na Vašom routeri. Po chvíli by sa mali router a telefón spárovať.
 • Položka Informácie o sieti Vám poskytnú ďalšie informácie, ako sila signálu alebo dostupnosť siete.
 • Pre vymazanie siete zo zoznamu prejdite na zoznam sietí, vyberte príslušnú sieť a vyberte možnosť Odstrániť.

Ak sa chcete pripojiť k skrytej sieti, vyberte položku Pripojiť ku skrytej sieti. V tomto prípade zadajte názov siete a potom heslo.

Pripojenie Wifi pomocou textového súboru

Telefón môžete pripojiť k počítaču pomocou kábla a vytvoriť súbor čistého textu v koreňovom adresári úložiska.

 • Názov tohto súboru by mal byť wif.txt (malé a veľké písmená) a mal by obsahovať dva riadky.
 • Prvý riadok tohto súboru je názov siete wif (veľkosť písmen jen nepodstatná) a druhý riadok je sieťové heslo (rozlišuje malé a veľké písmená).
 • Zakaždým, keď sa pokúsite pripojiť k šifrované sieti z BlindShell menu, BlindShell skontroluje prítomnosť a správny formát tohto súboru.
 • Ak je súbor nájdený a je platný, telefón skontroluje, či sa prvý riadok s názvom siete zhoduje so zvoleným názvom siete.
 • Ak áno, pole pre vloženie hesla sa nezobrazí a použije sa namiesto toho heslo zo súboru.
Bluetooth

Telefón podporuje isté Bluetooth zariadenia, a to audio zariadenia (reproduktory, slúchadlá, handsfree)

Pred prvým použitím musí byť zariadenie s telefónom spárované.

Upozornenie: Keď sa pripojíte k audio zariadeniu, všetok audio výstup (vrátane syntetického hlasu) bude prehrávaný cez toto zariadenie. Pokiaľ nebude zariadenie správne fungovať, môže dôjsť k situácii, že zostanete bez použiteľnej hlasovej odozvy. V takom prípade je vždy možné zariadenie odpojiť zvyýšením hlasitosti nad maximálnu možnú úroveň, t.j. niekoľkonásobným stlačením tlačidla hlasitosti.

Zapnutie/vypnutie Bluetooth

V predvolenom stave je Bluetooth vypnutý, čím sa šetrí energia vašej batérie. Odporúčame nechať Bluetooth vypnutý, pokiaľ nie je používaný. Bluetooth je možné zapnúť a vypnúť využitím prvej možnosti v ponuke.

Ako spárovať zariadenia
 • Zapnite párovací mód na vašom zariadení. Niektoré zariadenia sú v predvolenom stave po zapnutí pripravené na párovanie, u iných zariadení treba špeciálnym tlačidlom alebo kombináciou tlačidiel párovanie vyvolať. Závisí to na konkrétnom zariadení a je to popísané v návode k nemu.
 • Keď je zariadenie pripravené na párovanie, vyberte možnosť Hľadať zariadenie v ponuke telefónu. Hľadanie môže trvať až pol minúty a potom vám bude oznámený zoznam nájdených zariadení.
 • Stlačením tlačidla potvrdenia vyberiete zariadenie, s ktorým chcete telefón spárovať. Proces párovania zvyčajne trvá niekoľko sekúnd.
 • Niektoré zariadenia, obyvkle klávesnica, budú požadovať vloženie overovacieho kódu. Ak sa to stane, je potrebné zadať kód, ktorý vám BlindShell oznámi.
Pripojenie a dpojenie zariadenia

Spárované zariadenie by sa obvykle malo pripojiť samo. Avšak nie všetky zariadenia sa pripoja automaticky. Preto je užitočné, mať možnosť pripojiť a odpojiť zariadenie samostatne, bez párovania. Pre pripojenie alebo odpojenie zariadenia:

 • Vyberte v ponuke Spárované zariadenia a zobrazí sa zoznam všetkých spárovaných zariadení
 • Stlačením tlačidla potvrdenia otvorte ponuku, v ktorej vyberiete operáciu, ktorú chcete vykonať so svojím zariadením (spojiť, odpojiť, odpárovať)
 • Ak vyberiete možnosť spojiť / odpojiť, telefón sa pokúsi spojenie /odpojenie zriadenie vykonať. Akonáhle sa to podarí, zariadenie prevezme dané funkcie (zvukový výstup bude presmerovaný)
 • Ak vyberiete možnosť odpárovať zariadenie, zariadenie bude nedostupné dovtedy, kým ho znovu spárujete. Niektoré zariadenia vyžadujú vykonať odparovanie predtým, ako sa prepojí s iným telefónom.
Poznámky o Bluetooth
 • Uistite sa, že je zariadenie pred pokusom o pripojenie alebo párovanie zapnuté. Niektoré zariadenia sa samé vypnú po určitej dobe nečinnosti.
 • Na trhu nájdete veľké množstvo Bluetooth zariadení a BlindShell nemôže garantovať kompatibilitu so všetkými zariadeniami. Poraďte sa so svojím BlindShell predajcom, ktorý Vám môže dať tip, alebo ponúknuť otestovaný model zariadenia.
 • Kvôli možnému rádiovému rušeniu a kvôli povahe samotného Bluetooth protokolu nie je garantované, že zariadenie bude v procese vyhľadávania nájdené. Ak sa vám nedarí nájsť alebo spárovať vaše zariadenie, uistite sa, že je stále v párovacom móde, a proces zopakujte. Ak problém pretrváva, uistite sa, že v blízkosti nie je žiadny silný zdroj rušenia, ako napríklad iné Bluetooth zariadenie, WiFi router alebo iné rádiové zariadenia.
Mobilné dáta

Mobilné dáta možno buď vypnúť či zapnúť. Toto možno tiež vykonať v ponuke v časti Informácie o stave

Pin kód
 • V ponuke PIN kód možno zapnúť či vypnúť požiadavku na zadanie PIN kódu pri spustení telefónu. Pre zmenu PIN kódu je nutné mať PIN kód aktívny.
 • Ak zadáte PIN kód trikrát po sebe zle, SIM karta bude zablokovaná a bude potrebné zadať kód PUK. Na zadanie kódu PUK máte 10 pokusov, potom bude Vaša SIM karta zablokovaná defnitívne.
 • Ak používate SIM karty dve, najskôr vyberte príslušnú kartu, pre ktorú chcete zmeny vykonať.
SIM karty

Táto voľba sa zobrazí len v prípade, že sú v telefóne vložené dve SIM karty. Tu môžete vybrať to, aká SIM karta sa bude používať pre odchádzajúce hovory, odchádzajúce správy a mobilné dáta.

Režim ponuky telefónu

V tomto nastavení je možné zvoliť z dvoch režimov

-Plnohodnotný režim- v telefóne sú užívateľovi k dispozícii k používaniu všetky dostupné funkcie. Telefón je tak bez akýchkoľvek funkčných obmedzení. -Zjednodušený režim- v telefóne dôjde ku skrytiu všetkých pokročilých funkcií. Používateľovi zostane k dispozícii iba sada základných funkcií telefónu. Medzi základné funkcie patríVolanie,Správy,Kontakty,Zmeškané udalostiaVypnutie telefónu. Po aktivácii zjednodušeného režimu dôjde aj na skrytie nastavenia telefónu. Pre opätovné otvorenieNastaveniatrebaVytočiť číslo###. Potom je možné vykonávať zmeny v nastavení alebo znovu aktivovaťPlnohodnotný režim.

Aktualizácia BlindShell

Upozornenie: Aby bolo možné telefón aktualizovať, je treba, aby bol pripojený k internetu prostredníctvom WiFi.

Aktualizácia pre telefón BlindShell sú vydávané z nasledujúcich dôvodov:

 • zlepšovanie vlastností telefónu a odstraňovanie chýb
 • prinášaní nových funkcií telefónu

Keď je dostupná nová aktualizácia, budete na to upozornení správou. Táto správa sa objaví v zmeškaných udalostiach a v prijatých správach.

Najprv vyberte položku Skontrolovať aktualizácie. Pokiaľ bude dostupná nová aktualizácia, budete ju môcť stiahnuť. Obsah aktualizácia bude stručne opísaný.

Po stiahnutí aktualizačného súboru ho nainštalujete výberom položky Inštalovať aktualizáciu.Tento proces bude trvať niekoľko minút. Počas aktualizácie bude telefón hovoriť robotickým hlasom a Vy budete informovaní o procese aktualizácie.

Upozornenie: Nevypínajte telefón a nerobte žiadne akcie počas procesu aktualizácie. Mohlo by to viesť k poškodeniu softvéru telefónu a následnej nutnosti opravy telefónu**.**

Nastavenie času a dátumu

Po vložení SIM karty do telefónu sa čas zvyčajne nastaví automaticky zo siete. Pokiaľ chcete nastaviť iný čas, alebo nedošlo k automatickému nastaveniu, môžete postupovať podľa tohto návodu..

 • Pre vloženie vlatného dátumu a času najprv zakážte automatické nastavenie času a dátumu. Tieto prostriedky sa nemusia zobraziť v prípade, že zo siete čas a dátum nebolo možné získať.
 • Nastaviť čas je potrebné pomocou štvormiestneho čísla. Prvá dvojica čísel je pre zadanie hodiny a druhá dvojica je pre zadanie minút.
 • Pre nastavenie dátumu najskôr vyberte položku Nastaviť dátum a potom zadajte deň, mesiac a rok a potvrďte položkou Uložiť dátum.
 • Vždy môžete späť nastaviť automatické nastavenie času zo siete položkou Zapnúť automatické nastavenie dátumu a času.

Informácie o stave

Do ponuky informácie o stave môžete prejsť stlačením tlačidla nahor Možno na ňu prejsť odkiaľkoľvek, okrem situácie, kedy vkladáte text. Následne Vám budú ponúknuté nasledovné položky:

 • Čas a dátum zobrazí informáciu o aktuálnom čase a dátume. Stlačením tlačidla potvrdenie prejdete do kalendára.
 • Sila signálu zobrazí informácie o sile signálu
 • Stav batérie oznámi, koľko percent batérie ostáva
 • Stav Wifi zobrazí informácie o WiFi sieti, ku ktorej je telefón práve pripojený. Stlačením tlačidla potvrdenie prejdete na nastavenie WiFi.
 • Stav Bluetooth zobrazí informácie o pripojených Bluetooth zariadeniach.

Manuál

Položka Manuál obsahuje tento dokument rozdelený do častí pre prehľadnejšie čítanie. Ďalej tu znova môžete Spustiť tutoriál, ktorý bol spustený pri prvom zapnutí telefónu.

Zmeškané udalosti

Zmeškané udalosti upozorní na prijaté správy a zmeškané hovory. Pri výbere sa zobrazí ponuka s relevantnými možnosťami (zavolať späť, odpovedať a pod.) A udalosť bude zo zoznamu zmeškaných udalosti odstránená.

Vypnutie telefónu

Telefón vypnete výberom položky Vypnúť telefón z hlavnej ponuky telefónu.

Technické špecifikácie

 • Pripojenie:
  • GSM: 900/1800/1900MHz
  • WCDMA: 2100MHz
  • LTE-FDD: B1/B3/B7/B20
 • CPU: Dvojjadrový 1.2GHz
 • Pamäť:
  • RAM: 512MB
  • Vnútorná pamäť s kapacitou: 4GB
  • Možnosť navýšiť pomocou mikro SD karty
 • Displej: Farebný 2.8 palcový QVGA TFT
 • SIM karty: duálne micro SIM sloty na karty
 • Fotoaparát: 2.0MPx
 • Batéria: 1800mAh
 • Wifi
 • Bluetooth
 • GPS
 • FM prijímač
 • LED svetlo
 • SOS núdzové tlačidlo

CE marking logo

Tento výrobok je certifikovaných Európskou úniou a úplne vyhovuje všetkým platným právnym predpisom EÚ.

The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive logo

Po skončení životnosti výrobku ho môžete bezplatne vrátiť dodávateľovi alebo výrobcovi.
Týmto je dodržaná Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

v4.6.x, © Matapo s.r.o. 2019